Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Anna Paulowna

Beleidsregels aanwijzing belastingplichtige

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Anna Paulowna
Officiële naam regelingBeleidsregels aanwijzing belastingplichtige
CiteertitelBeileidsregels aanwijzing belastingplichtige
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gelet op het bepaalde in

Verordening onroerende-zaakbelastingenVerordening afvalstoffenheffingVerordening rioolrechtenVerordening hondenbelastingVerordening begraafrechten 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005Vervanging eerdere beleidsregels

14-12-2004

CTR/Polderbode, 22-12-2004

-

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Anna Paulowna;gelet op het bepaalde in:- de verordening onroerende-zaakbelastingen- de verordening afvalstoffenheffing- de verordening rioolrechten- de verordening hondenbelasting- de verordening begraafrechten

BESLUITEN:

vast te stellen Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie.

Artikel 1 Voorkeursvolgorde

1. Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er met betrekking tot één onroerende zaak verschillende categorieën genothebbenden zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:1.1 de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt:1.1.1 de vruchtgebruiker c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

1.1.2 de opstaller, met uitzonder van degene die een afhankelijk opstarecht, dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;1.1.3 de erfpachter dan wel de beklemde meier;1.2 de eigenaar of de appartementsgerechtigde;1.3 degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

2. Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:2.1 indien er binnen één categorie genothebbenden personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in de gemeente Anna Paulowna wonen of gevestigd zijn:2.1.1 de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;2.1.2 degene die in de gemeente woont of is gevestigd;2.1.3 degene die ook als gebruiker worden aangemerkt;2.1.4 degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;2.1.5 een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;2.1.6 bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;2.1.7 degene die bij het taakveld belastingen als genothebbende of gebruiker bekend is.2.2 indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in de gemeente Anna Paulowna wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens elders in Nederland wonen of gevestigd zijn:2.2.1 de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;2.2.2 degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;2.2.3 een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;2.2.4 bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;2.2.5 degene die bij het taakveld belastingen als genothebbende of gebruikerbekend is.2.3 indien er binnen één categorie genothebbende geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Nederland wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens in het buitenland wonen of gevestigd zijn:2.3.1 de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;2.3.2 degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;2.3.3 degene die bij het taakveld belastingen als genothebbende of gebruiker bekend is.

3. Met betrekking tot de onroerende-zaakbelastingen die worden geheven van gebruikers, het rioolrecht van gebruikers en de afvalstoffenheffing, wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:3.1 degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt;3.2 degene die in het bevolkingsregister staat geregistreerd als gebruiker;3.3 degene die een nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft;3.4 de oudste in leeftijd;3.5 degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt.

4. Met betrekking tot de hondenbelasting wordt de aanslag ten name gesteld van degene die met betrekking tot de onroerende zaak waar de hond wordt gehouden, met toepassing van onderdeel 3 als de gebruiker wordt aangemerkt.

5. Indien en voor zover aanslagen van verschillende gemeentelijke belastingen worden verenigd op één aanslagbiljet, worden deze in onderstaande volgorde ten name gesteld van de belastingplichtige die:5.1 ingevolge de onderdelen 1 en 2 kan worden aangewezen;5.2 ingevolge onderdeel 3 kan worden aangewezen.

6. De onderdelen 1 tot en met 4 vinden geen toepassing indien:6.1 de aanslag kan worden opgelegd aan degene die met betrekking tot het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen, gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is;6.2 bij het taakveld belastingen bekend is dat één van de potentiële belastingplichtigen de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil hebben, althans voor zover dit niet leidt tot een mogelijke situatie dat de belasting niet kan worden betaald dan wel ingevorderd.

7. Voor zover de belasting wordt geven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak, of zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

8. Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

9. Wijzigingen kunnen – indien reeds een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd – pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

10. Indien in uitzonderingsgevallen, door welke oorzaak dan ook, een aanslag wordt opgelegd die in afwijking van het in de voorgaande onderdelen bepaalde, is die aanslag alleen ongeldig als er sprake is van willekeur.

11. Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op andere wijze, is het bepaalde in de onderdelen van 1 tot en met 10 van overeenkomstige toepassing. 

Inwerkingtreding en citeertitel

1. De Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige van 16 december 1997 worden ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde ingangsdatum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.2. Dit besluit treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en wordt toegepast met ingang van 1 januari 2005.3. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels aanwijzing belastingplichtige.