Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Anna Paulowna

Regeling vergoeding kosten adoptie asieldieren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Anna Paulowna
Officiële naam regelingRegeling vergoeding kosten adoptie asieldieren
CiteertitelRegeling vergoeding kosten adoptie asieldieren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling vergoeding kosten adoptie asieldieren, vastgesteld bij raadsbesluit van 8 mei 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk wetboek, Boek 5, titel 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-200817-06-2008Nieuwe regeling

17-06-2008

CTR/Polderbode, 02-07-2008

2008.178

Tekst van de regeling

De gemeenteraad heeft op 13 november 2006 een motie aangenomen waarin is bepaald dat de gemeente voor elke inwoner van Anna Paulowna die een kat of hond uit het asiel ’t Schuthok adopteert de vanwege de adoptie te betalen vergoeding voor haar rekening neemt.De raad wil zich inspannen om burgers bewust te maken van de problematiek rond (de opvang van) zwerf- en asieldieren. Dit bewustwordingsproces kan onder meer worden gestimuleerd door de financiële consequenties van adoptie van asieldieren weg te nemen.

Naar aanleiding van de evaluatie heeft het college op 17 juni 2008 besloten om de regeling in stand te laten, met dien verstande dat niet meer het volledige bedrag wordt vergoed dat een inwoner voor een hond of een kat moet betalen aan het asiel. Met ingang van 17 juni 2008 wordt een tegemoetkoming verstrekt conform de op 7 mei 2007 vastgestelde bedragen.

In verband met de uitvoering van de motie is in overleg met dierenasiel ’t Schuthok de volgende regeling opgesteld: 

 

Artikel 1

1. Dierenasiel ’t Schuthok in Den Helder verzorgt de opvang van zwerfdieren die uit de gemeente Anna Paulowna afkomstig zijn. Hiervoor is een aparte overeenkomst opgesteld tussen de burgemeester en dierenasiel ‘t Schuthok;

2. Bij het plaatsen van een hond of een kat vraagt het asiel een bijdrage in de door het asiel gemaakte kosten;

3. Voordat het asiel een hond of kat plaatst bij een nieuw baasje, controleert het asiel of het dier geschikt is om geplaatst te worden in de nieuwe thuissituatie. Indien de nieuwe thuissituatie niet geschikt is voor het dier, wordt het dier niet geplaatst;

4. Bij plaatsing van een dier, stelt het asiel een nota (plaatsingsbewijs) op. Deze nota moet men bij het asiel voldoen;

5. Inwoners uit Anna Paulowna die een hond of kat uit het dierenasiel opnemen, kunnen de aan het asiel te betalen vergoeding terugkrijgen van de gemeente;

6. De gemeente verstrekt per gezin of adres een tegemoetkoming in de kosten voor één dier (of één hond, of één kat). Voor een kat bedraagt de tegemoetkoming € 60,- en voor een hond € 80,-;

7. Inwoners uit Anna Paulowna overleggen de originele nota bij de balie van het gemeentehuis en vermelden daarbij hun bankrekeningnummer;

8. De baliemedewerker controleert de identiteit van de indiener en stuurt de nota door naar de sectie financiën waarna de vergoeding zal worden overgemaakt;

9. Dierenasiel ’t Schuthok zal de adoptieregeling in de jaarlijkse verantwoording naar de gemeente betrekken;

10. Deze regeling treedt in werking op 17 juni 2008;

11. Medio 2009 wordt de regeling geëvalueerd.