Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bedum

Paracommerciële verordening gemeente Bedum 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBedum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParacommerciële verordening gemeente Bedum 2013
CiteertitelParacommerciële verordening gemeente Bedum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Drank- en Horecawet, art. 1
 3. Drank- en Horecawet, art. 2
 4. Drank- en Horecawet, art. 3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Nieuwe regeling

12-12-2013

Noorderkrant

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Paracommerciële verordening gemeente Bedum 2013

De raad van de gemeente Bedum;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Bedum;

 

gelet op de artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 4 lid 1, 2 en 3 van de Drank- en Horecawet;

 

B E S L U I T

 

vast te stellen de volgende verordening

 

PARACOMMERCIËLE VERORDENING GEMEENTE BEDUM 2013

Artikel 1 Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit artikel 1 van de Drank- en Horecawet zijn op deze verordening van toepassing.

Artikel 2 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen verstrekken alcoholhoudende drank vanaf één uur voor aanvang tot uiterlijk één uur na beëindiging van de activiteiten die passen binnen de statutaire doelstellingen van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon, met dien verstande dat het verstrekken van alcoholhoudende drank in sportkantines uitsluitend mag geschieden:

  • -

   één uur voor, tijdens en anderhalf uur na collectieve trainingen;

  • -

   één uur voor, tijdens en twee uur na (oefen) wedstrijden;

  • -

   een uur voor, tijdens en anderhalf uur na clubbijeenkomsten.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het paracommerciële rechtspersonen verboden om in de inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken na 24.00 uur.

 • 3.

  De burgemeester kan aan een paracommerciële rechtspersoon in bijzondere omstandigheden, in relatie tot de activiteiten van die rechtspersoon, ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en tweede lid.

Artikel 3 Bijeenkomsten paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens in de inrichting plaatsvindende bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

 • 2.

  Paracommerciële rechtspersonen geven aan derden geen gelegenheid om in de inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens in de inrichting plaatsvindende bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

 • 3.

  De burgemeester kan aan een paracommerciële rechtspersoon in bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en tweede lid.

Artikel 4 Beperkingen

 • 1.

  Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke alcoholhoudende drank te verstrekken in inrichtingen, die of waarvan:

  • a.

   een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij jeugdorganisaties;

  • b.

   een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij sportorganisaties of -instellingen.

 • 2.

  De burgemeester kan in het belang van de handhaving van de openbare orde, de veiligheid, de zedelijkheid en/of de volksgezondheid aan de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet voorschriften verbinden en de vergunning beperken tot het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank.

Artikel 5 Hardheidsclausule

In geval van kennelijke onredelijkheid kan de burgemeester gebruik maken van zijn bevoegdheid om af te wijken van hetgeen in deze verordening is bepaald.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ¨Paracommerciële verordening gemeente Bedum¨.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bedum in zijn openbare vergadering gehouden op 12 december 2013.

 

De raadsgriffier,

 

De voorzitter,