Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Verordening werkgeverscommissie griffie Beemster 2011(versie geldend sedert 27 april 2011)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie griffie Beemster 2011(versie geldend sedert 27 april 2011)
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie griffie Beemster 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOrganisatie en beleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-202001-01-2020Wijziging bestaand besluit

10-03-2020

gmb-2020-72917

1502452
27-04-201120-03-2020nieuwe regeling

26-04-2011

Binnendijks d.d. 14 mei 2011, nr. 19/20

raadspresidium van 1 maart 2011, nr. 19

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie griffie Beemster 2011(versie geldend sedert 27 april 2011)

De raad van de gemeente Beemster;

 

gelezen het voorstel van het raadspresidium van 1 maart 2011, nr. 19;

 

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet;

 

gelet op afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  Een werkgeverscommissie griffie in te stellen.

 • 2.

  Aan de werkgeverscommissie griffie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet 2017, de op deze wet gebaseerde en lokaal vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a tweede lid, 107d eerste lid en 107e eerste lid van de Gemeentewet.

 • 3.

  Vast te stellen de Verordening werkgeverscommissie griffie Beemster 2011.

 

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd.

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit de voorzitter van de raad en drie leden van de raad, bij voorkeur de plaatsvervangend voorzitter van de raad, en twee leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie.

 • 2.

  De voorzitter van de raad is geen lid van de werkgeverscommissie; hij is technisch voorzitter en adviseur van de werkgeverscommissie.

 • 3.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling gaan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,

 • e.

  het -namens de werkgeverscommissie- fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, met uitzondering van de voorzitter van de raad.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e. of f. van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste eenmaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie griffie Beemster 2011’

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op de dag waarop de raad deze verordening heeft vastgesteld.

 • 2.

  Het Delegatiebesluit uitvoering arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Beemster, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 februari 2003, wordt met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbarevergadering van de raad d.d. 26 april 2011.

H.N.G. Brinkman, voorzitter

C.J. Jonges, griffier