Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen
CiteertitelRegels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Beemster 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2011nieuwe regeling

04-10-2011

Binnendijks d.d. 12 november 2011, nr. 45/46

Burgemeester en wethouders van 4 oktober 2011, nr. 392

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen(versie geldend sedert 21 november 2011)

Het college van Beemster:

gelet op artikel 10, tweede lid van de verordening op het “Beheer van de begraafplaats(en) voor de gemeente Beemster 2011;

besluiten:

vast te stellen de volgende nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  graf: een zandgraf

 • b.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • c.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • d.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • e.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as;

 • f.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • g.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as;

 • h.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken.

Artikel 2. Indeling en uitgifte der graven

1.De algemene graven worden onderverdeeld in:

graven waarin gelegenheid wordt gegeven om lijken te begraven voor de tijd van 10 jaren;

 • 2.

  De particuliere graven worden onderverdeeld in:

  • a.

   graven uitgegeven voor de tijd van 10 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 3 lijken dan wel het plaatsen van 3 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van 3 overledenen in het graf;

  • b.

   graven uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 3 lijken dan wel het plaatsen van 3 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van 3 overledenen in het graf

Artikel 3. De bezorging van as

 • 1.

  De algemene urnengraven worden onderverdeeld in: nvt Beemster

 • 2.

  De particuliere urnengraven worden onderverdeeld in:

  • a.

   urnengraven uitgegeven voor de tijd van 10 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 3 asbus(sen) met of zonder urn(en), dan wel het doen verstrooien van as van 3 overledenen;

  • b.

   urnengraven uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 3 asbus(sen) met of zonder urn(en), dan wel het doen verstrooien van as van 3 overledenen.

 • 3.

  De particuliere urnennissen worden onderverdeeld in:

  • a.

   urnennissen uitgegeven voor de tijd van 10 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met urnen;

  • b.

   urnennissen uitgegeven voor de tijd van 10 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met urnen.

Artikel 4. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op ...

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2011

H.N.G. Brinkman, burgemeester

E. Kroese-Vrolijks, secretaris