Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Beemster (versie geldend sedert 11 mei 2007)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Beemster (versie geldend sedert 11 mei 2007)
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Beemster 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-200701-01-2017art. 2, 3, 4

10-05-2007

onbekend

B&W 3 april 2007, nr. 2007-16
07-03-200411-05-2007Onbekend

30-10-2003

Binnendijks, 20-12-2008

raadspresidium 1 oktober 2003, nr. 39

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Beemster (versie geldend sedert 11 mei 2007)

De raad van de gemeente Beemster;

gelezen het voorstel van het raadspresidium van 1 oktober 2003, nr. 39;

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet,

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgendeVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Beemster.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt jaarlijks de door middel van te houden audits de doelmatigheid van (onderdelen van) het gevoerde bestuur. Deze audits maken deel uit van een jaarlijks vast te stellen onderzoeksplan.

 • 2.

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van een of meer onderdelen van programma’s en paragrafen door middel van beleidsevaluaties of beleidsmonitors, die deel uitmaken van een jaarlijks vast te stellen onderzoeksplan.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt ieder jaar uiterlijk 1 oktober een onderzoeksplan naar de raad voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   de wijze van uitvoering

  • f.

   de wijze van informatieverstrekking over de voortgang aan de raad

   

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 11 mei 2007.

 • 2.

  Op het zelfde tijdstip vervalt de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beemster, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 30 oktober 2003 en nadien gewijzigd bij raadsbesluit van 1 juli 2004.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beemster 2007”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 10 mei 2007

H.N.G. Brinkman, voorzitter

C.J.Jonges, griffier