Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Verordening houdende voorwaarden met betrekking tot het verlenen van een tegemoetkoming voor het verzamelen van oud-papier door verenigingen en ouderraden van basisscholen te Beemster

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening houdende voorwaarden met betrekking tot het verlenen van een tegemoetkoming voor het verzamelen van oud-papier door verenigingen en ouderraden van basisscholen te Beemster
CiteertitelVerordening garantieprijs oud-papier
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-1990nieuwe regeling

29-03-1990

Onbekend

Burgemeester en wethouders 27 februari 1990

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening houdende voorwaarden met betrekking tot het verlenen van een tegemoetkoming voor het verzamelen van oud-papier door verenigingen en ouderraden van basisscholen te Beemster (versie geldend sedert 1 april 1990)

De raad van de gemeente Beemster;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Beemster d.d. 27 februari 1990;

gelet op titel 4.2, artikel 4:21 e.v. van de Algemene Wet Bestuursrecht van 4 juni 1992, Stbl. 315;

besluit:

vast te stellen de volgende

Verordening houdende voorwaarden met betrekking tot het verlenen van een tegemoetkoming voor het verzamelen van oud-papier door verenigingen en ouderraden van basisscholen te Beemster

Artikel 1  

Aan de ouderraden van de basisscholen te Beemster en aan verenigingen als bedoeld in de 'Algemene Subsidieverordening Welzijn, Sport en Cultuur van de gemeente Beemster' en aan overige verenigingen en instellingen, zulks ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders, wordt ten laste van de gemeente Beemster een aanvulling gegeven op de door deze instellingen verkregen prijs per aangeboden kilo oud-papier.

Artikel 2  

De hoogte van de aanvulling die de gemeente per kilo bijdraagt is afhankelijk van de prijs die de instellingen krijgen bij de oud-papierhandel, doch zal samen met laatst genoemde prijs nooit meer bedragen dan € 0,04 per kilo.

Artikel 3  

Het oud-papier waarvoor een aanvulling op de kiloprijs als bedoeld in artikel 1 en 2 wordt gevraagd, dient verkregen te zijn middels inzameling in de gemeente Beemster.

Artikel 4  

Om voor een aanvulling als bedoeld in artikel 1 en 2 in aanmerking te komen dienen de ouderraden en verengingen als bedoeld in artikel 1 jaarlijks voor 1 februari een verzoek in te dienen met daarbij gevoegd:

  • a.

    weegbrieven waaruit blijkt hoeveel kilo oud-papier bij de oud-papierhandelaar zijn aangeboden en verrekend ten behoeve van aanvraagster;

  • b.

    de nota's van afrekening;

  • c.

    een overzicht van de straten en wegen waar het papier is opgehaald en de data waarop dat is gebeurd.

Artikel 5  

De aanvulling op de kiloprijs voor oud papier als bedoeld in artikel 1 kan jaarlijks per vereniging of ouderraad als bedoeld in artikel 1 niet meer bedragen dan een totaalbedrag van € 1.134,45.

Artikel 6  

Deze verordening treedt inwerking met ingang van 1 april 1990 en kan worden aangehaald als 'verordening garantieprijs oud-papier'.

Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster d.d. 29 maart 1990.