Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Beemster 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Beemster 2009
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Beemster 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening gemeente Beemster 2009

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-201024-01-2017nieuwe regeling

10-11-2009

Binnendijks, 9 januari 2010

Burgemeester en wethouders, d.d. 10 november 2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Beemster 2009 (versie geldend sedert 18 januari 2010)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster,

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Beemster;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening gemeente Beemster 2009;

B E S L U I T:

 • 1.

  In te trekken het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen verordening 2000 is het gevolg van dat de afvalstoffenverordening 2000 van rechtswege is komen te vervallen;

 • 2.

  Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordeninggemeente Beemster 2009.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Beemster 2009;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een minicontainer en/of kca-box, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e)bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2 Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen GP-Groot gevestigd te Heiloo;

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen;

  • a.

   de gemeente Beemster voor de inzameling van componenten uit hethuishoudelijk afval op afroep en op het afvalbrengpunt;

  • b.

   scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton datafkomstig is uit huishoudens.

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden opgrond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • 2.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • 3.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, gasontladingslampen (TL-lampen), nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 4.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartonsvoor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plasticonderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 5.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 6.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 7.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 8.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 9.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 10.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 11

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 12

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

Artikel 4 Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  restafval dient te worden aangeboden in van gemeentewege verstrekte minicontainer met een inhoud van 240 L kleur grijs en/of in een ondergrondse container met een inhoud van 5 m³;

 • b.

  GFT-afval van huishoudens dient te worden aangeboden in van gemeentewege verstrekte mini container met een inhoud van 140 L kleur groen en/of in een ondergrondse container met een inhoud van 5 m³;

 • c.

  huishoudelijk klein chemisch afval dient te worden aangeboden in van gemeentewege verstrekte mini container inhoud van 15 L, kleur rood;

 • d.

  flessenglas; inzameling in ondergrondse container;

 • e.

  textiel; dient te worden gebracht in de container hoek Rijperweg/Mauritsstraat en het afvalbrengpunt of kan op afroep huis-aan-huis worden opgehaald;

 • f.

  elektrische en elektronische apparatuur; dient te worden aangeboden bij het afvalbrengpunt en kan op afroep door de ophaaldienst worden opgehaald;

 • g.

  grof huishoudelijk afval; dient te worden aangeboden bij het afvalbrengpunt en kan op afroep door de ophaaldienst worden opgehaald.

Artikel 5 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • b.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de technische dienst Beemster Zeevang te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij beschadiging van een door of namens de gemeente teverstrekken inzamelmiddel; bij vermissing van het inzamelmiddel moet aangifte worden gedaan bij politie en het rapport van aangifte moet worden aangeboden aan de Technische dienst Beemster Zeevang;

  • c.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • d.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de inbruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • e.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • f.

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • d.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • e.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;

  • f.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij het afvalbrengpunt van de gemeente in de daartoe verstrekte rode minicontainer;

  • g.

   het afvalbrengpunt van de gemeente wordt aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • h.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengpunt zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente van toepassing;

  • i.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt kunnen legitimeren;

  • j.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten kunnen worden afgegeven bij het afvalbrengpunt van de gemeente en op afroep laten ophalen door de afvalophaaldienst;

  • k.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  • l.

   grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1,5 m³;

  • m.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 6 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

 • a.

  inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag die is vermeld op de afvalkalender. De containers moeten voor 7:00 uur aan de weg worden gezet.

 • b.

  inzamelmiddelen mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag tussen 20.00 uur en 22:00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

 • c.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

 • d.

  grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 • e.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt.

Artikel 7 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad de Binnendijks.

Artikel 8 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  bedrijfafvalstoffen worden door andere inzamelaars ingezameld.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de 8e dag na bekendmaking.

Artikel 10 Citeerbepaling

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Beemster 2009.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 10 november 2009,

H.N.G. Brinkman, burgemeester

E. Kroese-Vrolijks, secretaris