Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Verordening onderhoudssubsidie monumenten in de gemeente Beemster

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderhoudssubsidie monumenten in de gemeente Beemster
CiteertitelVerordening onderhoudssubsidie monumenten in de gemeente Beemster
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-198601-01-1986nieuwe regeling

25-09-1986

Onbekend

Burgemeester en wethouders, 17 september 1986, nr. 85

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderhoudssubsidie monumenten in de gemeente Beemster (versie geldend sedert 1 januari 1986)

De raad van de gemeente Beemster;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 1986, nr. 85

gelet op het bepaalde in artikel 168 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende Verordening onderhoudssubsidie monumenten in de gemeente Beemster

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Artikel 1
 • a.

  monumenten: de monumenten bedoeld in artikel 1, onder b, van de Monumentenwet ten aanzien waarvan toepassing is gegeven aan de artikel 8, 9 of 10 van de Monumentenwet alsmede monumentwaardige orgels;

 • b.

  aanvrager: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met uitzondering van de publiekrechtelijke rechtspersoon, die recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op een monument, dan wel krachtens enig persoonlijk recht het genot heeft van het monument;

 • c.

  onderhoudswerkzaamheden: de door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur als zodanig aangemerkte normale periodieke onderhoudswerkzaamheden aan een overigens in goede bouwkundige staat verkerend monument, welke werkzaamheden dienen om dat monument in een goede staat te houden.

Hoofdstuk II Delegatiebepaling

Artikel 2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd subsidie te verlenen in de kosten van onderhoudswerkzaamheden aan de volgende monumenten of delen van monumenten:

 • a.

  kerkgebouwen;

 • b.

  historische landhuizen;

 • c.

  het rieten dak van boerderijen met een agrarische functie;

 • d.

  orgels.

Hoofdstuk III De aanvraag van het subsidie en de beslissing daarop

Artikel 3

De subsidieaanvrager dient zijn verzoek om subsidie uiterlijk 1 april van het jaar volgende op het jaar, waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd, bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Artikel 4
 • 1.

  Het subsidie ten behoeve van een monument als bedoeld in artikel 2 onderdelen a, b en c, bedraagt 10% van het totaal der kosten die met de onderhoudswerkzaamheden gemoeid zijn geweest gedurende het jaar waarvoor het subsidie wordt aangevraagd, tot een subsidiebedrag van ten hoogste € 1134,45 per jaar, met een minimum van € 56,72 per jaar.

 • 2.

  Het subsidie ten behoeve van een monument als bedoeld in artikel 2 onderdeel d bedraagt 10% van het totaal der kosten die met de onderhoudswerkzaamheden gemoeid zijn geweest gedurende het jaar waarvoor het subsidie wordt aangevraagd tot een subsidiebedrag van ten hoogste € 136,13 per jaar, met een minimum van € 11,34 per jaar.

Artikel 5

Het subsidie kan slechts worden verleend, indien en voor zover de onderhoudswerkzaamheden van rijkswege subsidiabel worden geacht.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 6

Deze verordening is niet van toepassing indien de onderhoudswerkzaamheden voortvloeien uit schade, die door een verzekering wordt gedekt.

Artikel 7

De verordening is van toepassing op vanaf 1 januari 1986 te verwerken bedragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster d.d. 25 september 1986.