Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013
CiteertitelBesluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201301-01-2013nieuwe regeling

12-02-2013

Binnendijks d.d. 23 februari 2013, nr. 7/8

R-2013-0185

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013(versie geldend sedert 1 januari 2013)

De Raad van de gemeente Beemster:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 januari 2013;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet en op de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

besluit:

vast te stellen het volgende Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013:

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • a.

  Leges;

 • b.

  Rioolheffing;

 • c.

  Begrafenisrechten;

 • d.

  Toeristenbelasting;

 • e.

  Onroerende-zaakbelastingen;

 • f.

  Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten;

 • g.

  Liggeld;

 • h.

  Brandweerrechten.

 

Artikel 2 Verruimde kwijtschelding

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt:

 • 1.

  In afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent.

 • 2.

  Kwijtschelding voor zelfstandige ondernemers mogelijk voor degenen die een uitkering op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) krijgen.

 • 3.

  Artikel 28, derde lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 toegepast.

 • 4.

  De kwijtscheldingsnorm voor AOW-gerechtigden vastgesteld op 100 percent van de toepasselijke AOW-bedragen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de vierde dag na die van de bekendmaking en vindt toepassing vanaf 1 januari 2013.

 • 2.

  Het Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid van 14 december 2006 wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum van inwerkingtreding.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 12 februari 2013

H.N.G. Brinkman, voorzitter

C.J. Jonges, griffier