Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 2016
CiteertitelNota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 2016
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012, art. 2.25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-05-2016Nieuwe nota

26-04-2016

Gemeenteblad 2016, 60044

1282897

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 2016

 

 

Inleiding

Hoe is het op dit moment geregeld?

Binnen de gemeente Beemster vinden op jaarbasis enkele evenementen plaats waarbij sprake is van muziek in de buitenlucht. De grotere evenementen vinden vooral plaats in het centrum van Middenbeemster.

Om uitvoering te geven aan zijn bevoegdheid in het kader van de openbare orde en veiligheid (het voorkomen, bestrijden van wanordelijkheden, geweld, ongeregeldheden in de publieke ruimte en de openbare gezondheid/volksgezondheid) kan de burgemeester via evenementenvergunningen (op grond van artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012) geluidsnormen stellen en deze handhaven. Tot heden had de gemeente Beemster geen duidelijk richtlijn waarin grenzen voor geluid bij evenementen zijn aangegeven. Met deze “Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 2016” (hierna: Nota) is het mogelijk om geluidsoverlast te beperken en gehoorschade te voorkomen.

Waarom een Nota?

De meeste gemeenten beschikken over uitgangspunten voor geluid bij evenementen. Dergelijke uitgangspunten zijn vanuit meerdere invalshoeken zinvol. Enerzijds kunnen er zaken in worden opgenomen waarmee overlast voor de omgeving wordt beperkt en anderzijds kunnen zaken worden vastgelegd die gehoorschade bij bezoekers moeten voorkomen.

Gehoorschade ontstaat bij langere blootstellingstijd aan een geluidsniveau boven 80 dB(A). Uiteindelijk kan lawaaidoofheid het gevolg zijn. Tijdens buitenevenementen met muziek ligt het geluidsniveau vrijwel altijd boven de 80 dB(A).

Momenteel vindt in de praktijk geen handhaving plaats naar aanleiding van meldingen van geluidsoverlast ten gevolge van buitenevenementen. Een reactie op meldingen gebeurt naderhand. Er kan dan echter niets meer aan de gemelde overlast worden gedaan. Dit is geen wenselijke situatie. Beter is het de overlastsituaties te voorkomen. Dit kan door het stellen van regels en het uitoefenen van toezicht daarop. Zowel vanuit oogpunt van vergunningverlening als van toezicht en handhaving is het wenselijk dat er duidelijke uitgangspunten komen omtrent geluid bij buitenevenementen.

Vergunningverlening en voorschriften

Geluid bij buitenevenementen

Uitgangspunten

Door uitgangspunten vast te stellen voor geluid bij buitenevenementen wordt een kader gecreëerd ten behoeve van de vergunningverlening en wordt de rechtsgelijkheid en duidelijkheid voor aanvragers en omwonenden bevorderd. Daarnaast biedt het een handvat voor toezicht en handhaving en daarmee ook voor het voorkomen van (geluids)overlast.

In deze uitgangspunten zouden tenminste de volgende zaken moeten worden geregeld:

 • -

  maximaal toegestane geluidsniveaus; (daarbij is het wenselijk dat ook normen worden opgelegd voor muziekgeluid met lagere frequenties en dus veel bastonen (normering in dB(C)). De bastonen van muziek dragen veel verder dan de hogere tonen en zorgen dientengevolge ook voor meer overlast voor omwonenden;

 • -

  verplichte informatievoorziening aan buitenevenementenbezoekers;

 • -

  beschikbaar stellen van gehoorbescherming bij buitenevenementen.

Soorten buitenevenementen/verschillende voorschriften

In de bijlage van deze Nota zijn voorschriften opgenomen zoals deze in de evenementenvergunning zullen worden opgenomen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen buitenevenementen met de volgende geluidsniveaus:

 • -

  een geluidsniveau tot 80 dB(A) en/of 95 dB(C): achtergrondmuziek

 • -

  een geluidsniveau tot 90 dB(A) en/of 105 dB(C): kermisniveau

 • -

  een geluidsniveau tot 96 en/of 111 dB(C): luidruchtige muziek

 • -

  een geluidsniveau tot 99 dB(A) en/of 114 dB(C): zeer luidruchtige muziek

Bij buitenevenementen met een geluidsniveau van meer dan 80 dB(A) wordt vereist dat er aanvullende maatregelen worden genomen. Ook deze maatregelen worden in de vergunning opgenomen. Het betreft dan voorlichting aan bezoekers over het voorkomen van gehoorschade en het aanhouden van een veilige afstand tussen de speakers en het publiek.

Om de juiste voorschriften in de evenementenvergunning te kunnen opnemen, moeten aanvragers in het aanvraagformulier duidelijk aangeven welk geluidsniveau zij willen hanteren bij het evenement. Het aanvraagformulier voor een vergunning wordt zodanig ingericht dat de benodigde gegevens voor het stellen van de juiste regels beschikbaar zijn.

Tijdens de Beemster Feestweek is deze Nota niet dekkend. In aanvulling op deze Nota wordt jaarlijks een convenant afgesloten tussen een aantal horecaondernemers en de gemeente. Onderdeel van het convenant is een 3–fasensysteem waarin is aangegeven op welke momenten de horecaondernemers bepaalde buitenevenementen mogen organiseren. Hiertoe behoren ook de openingstijden van de horeca en de daarbij behorende geluidsniveaus.

Naleving bij buitenevenementen met muziek

Doelgroepanalyse

Tafel van elf 1

De aanvragers van een vergunning voor een buitenevenement worden, zoals onderstaand ook nader wordt toegelicht, betrokken bij de besluitvorming. De kennis van de regels met betrekking tot de geluidsnorm is door het voortijdig informeren groot. De acceptatie van de opgelegde geluidsnorm is niet groot, de geluidsnorm wordt te laag gevonden. De kans dat een overtreding geconstateerd wordt, is erg groot, aangezien onze toezichthouders op de buitenevenementen aanwezig zijn en meerdere malen geluidsmetingen verrichten. Echter, de sanctiekans is erg klein. Er worden tot op heden geen sancties opgelegd aan de aanvrager 2omdat een nadere invulling van de handhaving ontbreekt. Dit maakt de aanvrager tot een zogenaamde ‘calculerende burger’. De bedoeling van deze Nota is om “handen en voeten” te geven aan de handhaving en naleving te vergroten.

Preventiestrategie

Gesprekken met de evenementencoördinator

In de voorbereiding tot een buitenevenement vinden diverse gesprekken tussen de aanvrager en de evenementencoördinator plaats. In deze gesprekken wordt onder andere het aspect geluid meegenomen. Aan elke aanvrager van een buitenevenement met muziek met een niveau vanaf 90 dB(A) en/of 105 dB(C) wordt een afschrift verstrekt van de Nota. Deze Nota wordt aan elke aanvrager mondeling toegelicht zodat elke aanvrager op de hoogte is van de consequenties bij geluidsovertredingen en het belang van de geluidsnormen. De aanvrager wordt in ieder geval op het volgende gewezen:

 • -

  De aanvrager dient de ingehuurde geluidstechnici en artiesten zelf op de hoogte te stellen van de geldende geluidsnormen en sancties;

 • -

  De bezoekers dienen voorafgaand en tijdens het buitenevenement te worden geïnformeerd inzake geluid;

 • -

  De afstand van het publiek tot de speakers dient bij 90 dB(A) en 105 dB(C) en hoger minimaal twee meter te zijn. Als de afstand niet haalbaar is, moeten er waarschuwingen op of bij de speakers worden aangebracht.

Deze gesprekken dienen een preventieve werking te hebben. Het doel is de aanvrager zo volledig mogelijk te informeren en draagvlak te creëren voor het belang van de geldende geluidsnormen.

Geluid inregelen bij buitenevenementen

Bij aangewezen buitenevenementen3 is een toezichthouder van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving4 aanwezig. Wanneer bij een buitenevenement de muziek wordt ingeregeld en de soundcheck wordt gedaan is deze toezichthouder al aanwezig. Er gaat een preventieve werking van deze aanwezigheid uit doordat de medewerker actief in contact treedt met zowel de aanvrager (indien aanwezig) en de geluidstechnicus die zich met de muziek bezighoudt. Het doel is om door middel van betrokkenheid en het continu informeren bewustwording te kweken van de geldende geluidsnormen en daarmee het naleefgedrag te vergroten. Er worden geluidsmetingen gehouden bij de soundcheck waarvan de uitkomst wordt teruggekoppeld aan de aanvrager (indien aanwezig) en de geluidstechnicus. Indien nodig worden er aanpassingen verricht.

Toezichtstrategie

Opties strategieën

Zoals reeds aangegeven, verdeelt de Nota buitenevenementen in vier categorieën. Dit biedt ook mogelijkheden voor het maken van keuzes omtrent het in te zetten toezicht. De mogelijke keuzes voor wat betreft het toezicht worden onderverdeeld in drie opties:

 • 1.

  Toezicht houden op geluidsniveaus bij elk buitenevenement met een daartoe juridisch geschikte geluidsmeter, waardoor handhaving mogelijk is wanneer daar aanleiding toe bestaat

  of

 • 2.

  In de evenementenvergunning wordt de organisatie van het buitenevenement verplicht gesteld zelf het geluidsniveau tijdens het buitenevenement te monitoren en de gegevens van de monitoring aan de gemeente te overleggen.

  Bij buitenevenementen met een geluidsniveau tot 90 dB(A) en/of 105 dB(C) wordt steekproefsgewijs toezicht gehouden op de toegestane geluidsniveaus.

  Bij buitenevenementen met een geluidsniveau tot 99 dB(A) en/of 114 dB(C) wordt altijd toezicht gehouden op de toegestane geluidsniveaus met een daartoe juridisch geschikte geluidsmeter, zodat handhaving mogelijk is wanneer daar aanleiding toe bestaat. Tijdens de Beemster Feestweek kan hiervan worden afgeweken.

  of

 • 3.

  In de evenementenvergunning wordt de organisatie van het buitenevenement verplicht gesteld om zelf het geluidsniveau bij het buitenevenement te monitoren en de gegevens van de monitoring aan de gemeente te overleggen. Bij buitenevenementen wordt steekproefsgewijs toezicht gehouden op de geluidsniveaus met een daartoe juridisch geschikte geluidsmeter. Handhaving is dan mogelijk wanneer daar aanleiding toe bestaat.

Overweging

Naar verhouding tot het inwoneraantal van ca. 9.000 inwoners, valt het aantal meldingen van geluidsoverlast ten gevolge van buitenevenementen mee. In verband daarmee is het niet nodig toezicht te houden op geluidsnormen bij alle buitenevenementen. Wel is het, gezien het risico op overlast en gehoorschade, zinvol om tijdens buitenevenementen met hoger toegestane geluidsniveaus altijd toezicht te houden. Voor wat betreft de overige buitenevenementen zou kunnen worden volstaan met steekproefsgewijs toezicht. Het toezicht is het meest effectief wanneer het wordt uitgevoerd met een geluidsmeter die ook voor een juridisch vervolg (handhaving) geschikt is. Indien nodig moet er voldoende basis zijn om op te kunnen treden.

Bovenstaande overweging leidt tot de keuze voor optie 2 voor wat betreft toezicht en handhaving. Bij de keuze voor optie 2 worden de buitenevenementen met lager maximale geluidsniveaus steekproefsgewijs gecontroleerd. Soms kunnen bij de buitenevenementen die buiten de steekproef vallen, om wat voor reden dan ook, toch medewerkers van de gemeente aanwezig zijn.

Medewerkers kunnen tijdens deze buitenevenementen gebruik maken van een eenvoudige geluidsmeter welke slechts een indicatie geeft van het geluidsniveau. Deze medewerkers kunnen daarmee, zonder uitgebreide specialistische kennis van geluid toch een oog- en oorfunctie vervullen en eventueel organisatoren attenderen op het te hoge geluidsniveau. Overigens bieden de meetgegevens die met deze eenvoudige geluidsmeter worden verkregen, onvoldoende handvatten om te gebruiken ten behoeve van juridische handhaving.

Voor de Beemster Feestweek geldt dat niet de gehele week wordt gemeten, maar dat nader wordt bepaald op welke dagen het meest effectief is om te meten. Het programma van de Beemster Feestweek kan jaarlijks wijzigen.

Gekozen strategie

Op 23 maart 2016 heeft de burgemeester aangegeven voor optie 2 te kiezen als toezichtstrategie.

Sanctiestrategie

Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2016-2019

Handhaven in Beemster gebeurt in stappen. Beemster maakt in beginsel gebruik van een 3-stappenplan. Dat wil zeggen dat er na een waarschuwing een voornemen volgt en dat daarna de daadwerkelijke sanctie wordt opgelegd. Echter, indien een overtreding wordt geconstateerd bij evenementen wordt er slechts gebruik gemaakt van 1 stap 5. Dit heeft te maken met de tijdelijkheid van het evenement, het directe effect van de overtreding op de bezoekers en de (on)mogelijkheid om de aanvrager te kunnen spreken ten tijde van het evenement. De sanctie wordt gelijk opgelegd, behoudens gevallen van spoedeisendheid, wordt er wel een redelijke termijn gegund 6 waar binnen de overtreding kan worden hersteld of ongedaan gemaakt.

Praktijk

In de praktijk zal dit als volgt verlopen. Tijdens een buitenevenement vindt een overschrijding 7 plaats van de geluidsnormen uit de vergunning. Dit wordt direct gecommuniceerd naar de geluidstechnici. Nu kunnen er twee wegen bewandeld worden. De technici passen de geluidsafstellingen direct aan zodat er geen sprake meer is van een overtreding of de technici passen niets aan en aan de aanvrager wordt een last onder dwangsom dan wel in het uiterste geval last onder bestuursdwang (stilleggen muziek evenement) opgelegd. Bij de eerste optie blijft het oplossen buiten het handhavingstraject en wordt er gezamenlijk een oplossing bereikt. Dit heeft de voorkeur. Bij de tweede optie wordt de sanctiestrategie uit de voorgenoemde “Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2016-2019” gevolgd.

Keuze last onder dwangsom / last onder bestuursdwang

De keuze voor een last onder dwangsom dan wel een last onder bestuursdwang (stilleggen muziek evenement) berust onder andere op de volgende afwegingen 8:

 • -

  ernst van de overtreding (hoe ernstiger de overtreding, hoe passender een last onder bestuursdwang is);

 • -

  openbare orde en veiligheid (een last onder bestuursdwang kan voor en onder de bezoekers onrust veroorzaken waardoor de openbare orde en veiligheid in het geding komen);

 • -

  de (on)mogelijkheid tot het ongedaan maken van de overtreding (indien het onmogelijk is om de overtreding ongedaan te maken, is het stilleggen van het evenement de enige mogelijkheid om de overtreding te beëindigen);

 • -

  schade en overlast voor de omgeving.

Mandaat en beslissingsbevoegdheid

De bovengenoemde afweging wordt gemaakt door de toezichthouder. Indien er een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang wordt opgelegd wordt dit gedaan in overleg met een afdelings- dan wel teammanager van de Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Deze is bevoegd tot het, in mandaat van de burgemeester, beslissen. Indien de manager beslist tot het opleggen van een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang dan wordt deze beslissing (voorgetekend besluit met invulvelden) uitgereikt aan de aanvrager. De manager stelt de burgemeester op de hoogte.

Spoedeisende bestuursdwang

In het geval van een spoedeisendheid waarbij direct tot bestuursdwang dient te worden overgegaan zonder een last af te kunnen wachten is de toezichthouder bevoegd tot het opleggen en toepassen van bestuursdwang (stilleggen muziek evenement). Bij overtredingen van de geluidsnormen uit een evenementenvergunning wordt een dusdanige spoedeisendheid niet snel verwacht en aangenomen. Deze beslissing dient zo spoedig mogelijk achteraf op schrift te worden gesteld. De toezichthouder informeert zo snel mogelijk de afdeling- dan wel de teammanager. Deze informeert de burgemeester.

Herhaling voorkomen met een last onder dwangsom

Indien er sprake is van herhaalde overtredingen in de voorgaande jaren van de geluidsnormen bij een evenement kan er voor gekozen worden om het buitenevenement niet meer te vergunnen. Daarnaast kan er voor worden gekozen om een last onder dwangsom op te leggen om de herhaling te voorkomen. Dat kan alleen als er wordt voldaan aan een aantal criteria. Het moet bijvoorbeeld gaan om hetzelfde voorschrift dat wordt overtreden. Bij het opleggen van een last onder dwangsom om herhaling te voorkomen wordt de dwangsom gelijk verbeurd bij het constateren van een overtreding.

Sanctiebedrag last onder dwangsom en begunstigingstermijn

Grondslag overtreding: Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012, de voorschriften uit de evenementenvergunning en de Algemene wet bestuursrecht.

Begunstigingstermijn last onder dwangsom: ½ uur 9 .

Hoogte dwangsom: € 500,- per tijdseenheid van een ½ uur tot een maximum van € 2.500,- voor de gehele evenementperiode. Indien een evenement meerdere dagen duurt zoals de Beemster Feestweek, per dag (van 00:00 tot 24:00 uur).

Verbeuring: per geconstateerde overtreding door middel van een geluidsmeting.

Sanctiestrategie eigen organisatie en andere overheden

Het komt voor dat de gemeente zelf een evenementenvergunning aanvraagt. In de “Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2016-2019” staat vermeld, dat bij overtredingen van de eigen organisatie gerefereerd wordt aan de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft. Veelal zal het niet mogelijk zijn om een waarschuwingsbrief te verzenden. Zoals hierboven is vermeld, wordt de burgemeester altijd op de hoogte gesteld van overtredingen. Het management, de directie en/of het bestuur zorgen ervoor dat passende maatregelen worden genomen om de overtreding te beëindigen, deze in de toekomst te voorkomen en zo nodig de schade te herstellen.

Afspraken met de politie

De politie als handhaver

Buiten kantoortijden en in het weekend is toezichthouder op de ingeplande buitenevenementen aanwezig. De toezichthouder verricht dan geluidsmetingen. De politie treedt in beginsel niet bestuursrechtelijk op tegen overtredingen op het gebied van geluid. De politie is wel gemandateerd om bestuursdwang op te leggen en toe te passen in spoedeisende gevallen (stilleggen muziek evenement). Dit gebeurt alleen indien de toezichthouders niet aanwezig zijn op het buitenevenement en er direct spoed vereist is.

De politie als ondersteuning

Wanneer de toezichthouder besluit over te gaan tot het toepassen van spoedeisende bestuursdwang (stilleggen muziek evenement), wordt deze ondersteund door de politie. Dit in het kader van hun taak ‘openbare orde en veiligheid’. De politie wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld indien er spoedeisende bestuursdwang wordt toegepast. Zo mogelijk vindt er vooraf kort overleg plaats met het aanspreekpunt van de politie.

Vastgesteld te Middenbeemster, 26 april 2016

De burgemeester van Beemster,

A.J.M. van Beek

Bijlage Geluidsvoorschriften

Artikel 1

Definities:

Beeldbepalend evenement: een groter, in het oog springend evenement;

Buitenevenement: evenement als genoemd in de Algemene Plaatselijke Verordening Beemster 2012, artikel 2.24; feest betreft een barbecue, straatfeest of een daarmee gelijk te stellen evenement in de open lucht;

dB(A): geluidsniveau in decibel, gemeten met een genormeerd filter dat corrigeert voor het menselijk gehoor;

dB(C): geluidsniveau in decibel, gemeten met een genormeerd filter dat speciaal geschikt is voor het meten van lage frequenties (bastonen);

Geluidsniveau :het equivalent geluidsniveau LAeq in dB(A) en dB(C) gemeten over een periode van 2 minuten op minimaal 2 meter voor de speakers (bij voorkeur in front of house of een ander door de toezichthouder bepaald representatief punt) volgens de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.

Handleiding meten en rekenenIndustrielawaai 1999: deze handleiding geeft richtlijnen en aanwijzingen voor het meten en berekenen van geluid.

Versterkte muziek: muziek ten gehore gebracht, hetzij live geproduceerd, hetzij afgespeeld van een geluidsdrager, waarvan de geluidssterkte kan worden gevarieerd langs mechanische of elektronische weg;

Artikel 2

Buitenevenementen met een gewenst equivalent geluidsniveau LAeq tot 80 dB(A) en/of 95 dB(C);

 • a.

  Het geluidsniveau van de speakers mag maximaal 80 dB(A) en/of 95dB(C)bedragen op een afstand van minimaal 2 meter van de speakers (bij voorkeur in front of house of een ander door de toezichthouder bepaald representatief punt);

 • b.

  De organisatie van het evenement is verplicht het geluidsniveau tijdens het evenement zelf te monitoren en zo nodig bij te stellen.

Artikel 3

Buitenvenementen met een gewenst equivalent geluidsniveau tot 90 dB(A) en/of 105 dB(C):

 • a.

  het geluidsniveau van de speakers mag maximaal 90 dB(A) en/of 105dB(C) bedragen op een afstand van minimaal 2 meter van de speakers (bij voorkeur in front of house of een ander door de toezichthouder bepaald representatief punt);

 • b.

  De organisatie van het evenement is verplicht het geluidsniveau tijdens het evenement zelf te monitoren en zo nodig bij te stellen;

 • c.

  Indien bij de soundcheck een toezichthoudend ambtenaar aanwezig is,

  dient alle medewerking te worden verleend voor het inregelen van de

  muziekinstallatie;

 • d.

  De organisatie dient de bezoekers voorafgaand aan en tijdens het

  buitenevenement op een duidelijke manier te informeren. De informatie moet bevatten het te verwachten geluidsniveau, de risico’s op gehoorschade en de mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden om gehoorschade te voorkomen (beschikbaar stellen van betaalbare goed dempende gehoorbescherming);

 • e.

  De minimale afstand van het publiek tot de speakers bedraagt 2 meter.

  Indien dit niet haalbaar is, moeten waarschuwingen op of bij de speakers worden aangebracht om afstand te bewaren;

 • f.

  Het (toekomstig) personeel op de evenementenlocaties dient op de hoogtete zijn van deze nota en de daarin gestelde geluidsnormering, de risico’s op gehoorschade en de beschermende maatregelen.

Artikel 4

Beeldbepalende buitenevenementen met een gewenst equivalent geluidsniveau van maximaal 96 dB(A) en/of 111 dB(C);

 • a.

  het geluidsniveau van de speakers mag maximaal 96 dB(A) en/of 111dB(C) bedragen op een afstand van minimaal 2 meter van de speakers (bij voorkeur in front of house of een ander door de toezichthouder bepaald representatief punt);

 • b.

  De organisatie van het evenement is verplicht het geluidsniveau tijdens het evenement zelf te monitoren en zo nodig bij te stellen;

 • c.

  Indien bij de soundcheck een toezichthoudend ambtenaar aanwezig is,

  dient alle medewerking te worden verleend voor het inregelen van de

  muziekinstallatie;

 • d.

  De organisatie dient de bezoekers voorafgaand aan en tijdens het

  evenement op een duidelijke manier te informeren. De informatie moet bevatten het te verwachten geluidsniveau, de risico’s op gehoorschade en de mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden om gehoorschade te voorkomen (beschikbaar stellen van betaalbare goed dempende gehoorbescherming);

 • e.

  De minimale afstand van het publiek tot de speakers bedraagt 2 meter.

  Indien dit niet haalbaar is, moeten waarschuwingen op of bij de speakers worden aangebracht om afstand te bewaren;

 • f.

  Het (toekomstig) personeel op de evenementenlocaties dient op de hoogtete zijn van deze nota en de daarin gestelde geluidsnormering, de risico’s op gehoorschade en de beschermende maatregelen.

Artikel 5

Beeldbepalende buitenevenementen tijdens de Beemsterfeestweek met een gewenst equivalent geluidsniveau van maximaal 99 dB(A) en/of 114 dB(C);

 • a.

  het geluidsniveau van de speakers mag maximaal 99 dB(A) en/of 114dB(C) bedragen op een afstand van minimaal 2 meter van de speakers (bij voorkeur in front of house of een ander door de toezichthouder bepaald representatief punt);

 • b.

  De organisatie van het evenement is verplicht het geluidsniveau tijdens het evenement zelf te monitoren en zo nodig bij te stellen;

 • c.

  Indien bij de soundcheck een toezichthoudend ambtenaar aanwezig is,

  dient alle medewerking te worden verleend voor het inregelen van de

  muziekinstallatie;

 • d.

  De organisatie dient de bezoekers voorafgaand aan en tijdens het

  evenement op een duidelijke manier voor te lichten. De voorlichting moet bevatten het te verwachten geluidsniveau, de risico’s op gehoorschade en de mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden om gehoorschade te voorkomen (beschikbaar stellen van betaalbare goed dempende gehoorbescherming);

 • e.

  De minimale afstand van het publiek tot de speakers bedraagt 2 meter.

  Indien dit niet haalbaar is, moeten waarschuwingen op of bij de speakers worden aangebracht om afstand te bewaren;

 • f.

  Het (toekomstig) personeel op de evenementenlocaties dient op de hoogtete zijn van deze nota en de daarin gestelde geluidsnormering, de risico’s op gehoorschade en de beschermende maatregelen.

Inhoudsopgave

Inleiding

Hoe is het op dit moment geregeld?

Waarom een Nota?

Vergunningverlening en voorschriften

Geluid bij buitenevenementen

Naleving bij buitenevenementen met muziek

Doelgroepanalyse

Preventiestrategie

Toezichtstrategie

Sanctiestrategie

Afspraken met de politie


1

Meer informatie over de tafel van 11 en de invulling hiervan is te vinden in het  bijlagenboek behorend bij de Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2016-2019.

2

De aanvrager van de vergunning zal ook de vergunninghouder zijn. De vergunning wordt namelijk verstrekt aan de aanvrager.

3

Zie het kopje toezichtstrategie

4

Er zijn medewerkers aangewezen als toezichthouder op de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012.

5

Omdat er sprake is van 1 stap zal het ontbreken van het horen zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht in sommige gevallen moeten worden hersteld in een eventuele bezwaarprocedure.

6

Dit wordt ook wel de begunstigingstermijn genoemd.

7

Overschrijdingen tot 2 dB(A) en/of dB(C) krijgen geen vervolg, gelet op de eventuele meetonnauwkeurigheid. Bij overschrijding > dan 2 dB(A) en/of dB(C) is er sprake van een overtreding.

8

Niet limitatief

9

De begunstigingstermijn is gebaseerd op de tijd die het kost om de overtreding ongedaan te maken en de impact van de overtreding op de (bescherming van de) bezoekers.