Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019 (Legesverordening 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2019 (Legesverordening 2019)
CiteertitelLegesverordening 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën
Externe bijlageTarieventabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 van de Gemeentewet
 2. artikel 229 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201801-01-20201e wijziging inzake de tarieventabel, hoofdstuk 2, Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart

18-12-2018

gmb-2018-280361

1456045
14-12-201828-12-2018Nieuwe regeling

27-11-2018

gmb-2018-268220

1458462

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019 (Legesverordening 2019)

De raad van de gemeente Beemster,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2018,

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet,

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019 (Legesverordening 2019)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor eenpersoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokkenpersoon.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 4 weken na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.2 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 4.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 5.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening 2018”, vastgesteld door de gemeenteraad op 21 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  De ‘Tabel van tarieven 2018’ behorende bij de “Legesverordening 2018” vastgesteld door de gemeenteraad op 21 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing;

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019;

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2019".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 27 november 2018

A.J.M. van Beek

voorzitter

M. Timmerman

griffier

Tarieventabel

Redactionele opmerking: in de externe bijlage vindt u deze tabel in pdf.

 

 

Tarieventabel 2019 behorende bij de Legesverordening 2019

 

Indeling tarieventabel

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister <geen onderdelen>

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken <geen onderdelen>

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie <geen onderdelen>

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Kinderopvang <geen onderdelen>

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Beoordelen principe-verzoek/pre-advies

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Seksinrichtingen

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening <geen onderdelen>

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 6a

Kinderopvang

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Onderdeel

Omschrijving

Tarief 2019

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

dinsdag tussen 09.30 en 12.00 uur

314,00

1.1.1.2

maandag, woensdag,donderdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur

314,00

1.1.1.3

maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 20.00 uur

314,00

1.1.1.4

zaterdag tussen 10.00 en 20.00 uur

668,25

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

1.1.2.1

in de raadzaal van het gemeentehuis hetzelfde bedrag als aangegeven onder 1.1.1

 

1.1.2.2

in een andere ruimte in het gemeentehuis op de tijden die zijn genoemd onder 1.1.1.1 t/m 1.1.1.3

 

66,10

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

   

339,40

1.1.3.1.

Het tarief bedraagt voor een korte zakelijke plechtigheid in de raadzaal van het gemeentehuis  

 

162,20

1.1.4

Bij de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in het:

 • - museum Betje Wolff, Middenweg 178,

 • - informatiecentrum en het agrarisch museum, Middenweg 185 en 185a,

 • - Brasa/Heerenhuis, Rijperweg 83 of

 • - Fort Resort Beemster, Nekkerweg 24a

 • - Fort bij Spijkerboor, Westdijk 46

 • - Keyserin,Middenweg 148

 • - Golfbaan Beemster, Volgerweg 42  

 • - Stoer in de Beemster, Middenweg 48

wordt het tarief als bedoeld onder 1.1.1 verhoogd met

                     

288,35

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het optreden als getuige bij de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap door een medewerker van de gemeente Beemster, per getuige

   

26,30

1.1.6

Het tarief bedraagt voor een geprint trouwboekje of partnerschapsboekje

21,60

1.1.6.1

Het tarief bedraagt voor een gekalligrafeerd trouwboekje of partnerschapsboekje

 

39,00

1.1.6.2

Het tarief bedraagt voor een bijschrijving in een trouwboekje of partnerschapsboekje door middel van kalligrafie

 

5,80

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand voor ieder daaraan besteed kwartier

 

13,60

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het op verzoek wijzigen van de datum van een huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap, omzetting van een geregistreerd partnerschap, herbevestiging van een huwelijk

   

44,35

1.1.9.1

Als op het moment van ontvangst van het verzoek tot wijziging datum huwelijksvoltrekking een trouw-of partnerschapsboekje boekje is opgemaakt, wordt het tarief verhoogd, met het tarief dat geldt voor een trouw-of partnerschapsboekje

 

1.1.10

Voor het op verzoek annuleren van een huwelijk, geregistreerd partnerschap, omzetting van een geregistreerd partnerschap of herbevestiging van een huwelijk

   

44,35

1.1.10.1

Als op het moment van ontvangst van het verzoek tot annulering een trouw- of partnerschapsboekje is opgemaakt, wordt het tarief verhoogd met het tarief dat geldt voor een trouw- of partnerschapsboekje

 

1.1.10.2

Voor de werkzaamheden die door buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand zijn verricht op het moment van ontvangst van het verzoek tot annulering wordt het tarief verhoogd met

   

70,30

 

Bij annulering vanwege een sterfgeval worden de leges zoals vermeld in 1.1.10 tot en met 1.1.10.2. niet in rekening gebracht. Onder sterfgeval wordt mede verstaan een sterfgeval in de familie van het bruidspaar tot en met de tweede graad alsmede het overlijden van één van de getuigen.

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart

 

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

1.2.1.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,95

1.2.2.

voor een nationaal paspoort , een groter aantal bladzijde bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1. (zakenpaspoort):

   

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

1.2.2.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

53,95

1.2.3.

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

   

1.2.3.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

53,95

1.2.4.

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

53,95

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

56,80

1.2.5.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt  

29,95

1.2.6.

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1.tot en met 1.2.5. genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

48,60

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

39,75

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10 *

1.3.3.

Bij een verzoek tot het omwisselen van een buitenlands rijbewijs worden de onder 1.3.1.vermelde leges verhoogd met de kosten van het aangetekend verzenden.

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

7,90

1.4.3

In afwijking van onderdeel 1.4.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen

     

22,65 *

1.4.4

In afwijking van het voorgaande onderdeel bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen

   

2,25 *

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een persoonslijst als bedoeld in de Wet Brp artikel 2.55

   

19,70

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van het Besluit basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

13,65

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister <geen onderdelen>

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

met een maximum per bericht van

0,23 *

5,00 *

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

22,50 *

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

5,00 *

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een vanwege de aard van de verwerking moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

 

22,50 *

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

4,50 *

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken <geen onderdelen>

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.1.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

   

12,00

1.8.1.2

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

       

12,00

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.8.2.1

objectgegevens voor de verkoop van de woning

27,00

1.8.2.2

bodeminformatie over een perceel

27,00

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

een verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen, het tarief zoals dat voor deze dienst geregeld is in de laatst vastgestelde “Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden”

 *

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

7,90

1.9.3

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

7,90

1.9.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

7,90

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken voor ieder daaraan besteed kwartier

   

13,65

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

Vervallen

 

1.11.2

Vervallen

 

1.11.3

tot het verlenen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a van de Huisvestingswet

   

30,30

1.11.4

tot het verlenen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b van de Huisvestingswet

   

30,30

1.11.5

tot het verlenen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c van de Huisvestingswet

   

30,30

1.11.6

tot het verlenen van een voorrangsverklaring als bedoeld in artikel 2.5.1. van de Woonruimteverordening

35,50

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet

   

105,50

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie <geen onderdelen>

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012 (standplaatsvergunning):

 

1.14.1

geldig voor één dag

27,00

1.14.2

geldig voor één week

33,40

1.14.3

geldig voor één maand:

 

1.14.3.1

gedurende één dag per week

60,50

1.14.3.2

gedurende meer dagen per week

85,90

1.14.4

geldig voor één jaar:

 

1.14.4.1

gedurende één dag per week

132,05

1.14.4.2

gedurende meer dagen per week

165,65

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

 

Vervallen  

 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50 *

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

 

56,50 *

34,00 *

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

 

226,50 *

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat:

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

   

226,50 *

136,00 *

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

   

94,00

 

Hoofdstuk 17 <geen onderdelen>

 

 

Hoofdstuk 18 Instemmingsbesluiten

 

1.18

Het basistarief voor het in behandeling nemen van:

- een aanvraag voor het verkrijgen van instemming

- een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning

Als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Beemster 2016 bedraagt per aanvraag

       

 166,75

 

Dit basistarief wordt verhoogd met een opslag, afhankelijk van de lengte van de te graven sleuf. De verhoging bedraagt;

- € 2,25 per meter met een minimum van € 54,10 als de te graven sleuf een lengte heeft tussen de 0 en 100 meter;

- € 1,65 per meter met een minimum van € 189,25 als de te graven sleuf een lengte heeft tussen de 101 en 500 meter;

- € 1,00 per meter met een minimum van € 675,90 als de te graven sleuf een lengte heeft van meer dan 501 meter.

 

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 en 4 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Beemster 2016 bedraagt € 1,65 per melding Voor de berekening wordt het aantal meldingen aangehouden dat in het voorafgaande jaar door of namens de netwerkbeheerder gemeld zijn.

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (inrijverbod)

a. voor één dag

b. voor maximaal één week

c. voor maximaal twee weken

d. voor een periode langer dan twee weken met een maximale geldigheidsduur van één jaar  

     

 

 

 6,00

 14,70

 23,95

101,40

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.2.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB)

   

107,30

1.19.2.2

tot het verlengen van de geldigheid van een document als bedoeld in 1.19.2.1

 

35,80

1.19.2.3

tot het vervangen van een document als bedoeld in 1.19.2.1 in geval van verlies, diefstal, beschadiging of slijtage

 

35,80

 

Hoofdstuk 20 Diversen

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

   

7,90

1.20.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat in zwart-wit

0,20

1.20.1.2.2

per pagina op papier van A3-formaat in zwart-wit

0,40

1.20.1.2.3

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

0,50

1.20.1.2.4

per pagina op papier van A3-formaat in kleur

1,00

1.20.1.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

45,20

1.20.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

   

6,80

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.2.1

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Beemster (plaatsen van voorwerpen op of aan de weg)

   

91,75

1.20.2.2

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening Beemster voor het innemen van een standplaats op de openbare weg:

a. met een geldigheidsduur van maximaal twee weken  

b. met een geldigheidsduur langer dan twee weken

     

76,00

190,80

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

bouwkosten:

- de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of

- voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.1.3.

Aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Beoordeling principe-verzoek/pre-advies  

 

2.2

Vervallen

   

2.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van een principe-verzoek bestemmingsplan in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is bedraagt

     

213,15

2.2.2.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek pre-advies door de welstandscommissie bedraagt:

1. Bij bouwkosten tot € 20.000 wordt het tarief verhoogd met  

2. Bij bouwkosten boven de € 20.000 wordt het tarief verhoogd met  0,25% van de bouwkosten tot een maximumtarief van  € 2250,00

 

 

40,00

40,00

     

2.2.3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek pre-advies door de erfgoedcommissie bedraagt

 

 

152,25

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

een percentage van de bouwkosten van

met een minimum van

3%,

213,15

2.3.1.2

Vervallen

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Indien voor de beoordeling van de aanvraag bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 een advies van een agrarische beoordelingscommissie nodig is worden de in dit hoofdstuk vermelde tarieven verhoogd met de productiekosten. Een begroting van deze kosten wordt voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten aan de aanvrager is medegedeeld. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan de geraamde kosten, wordt teruggaaf verleend.

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

   

10%

2.3.2

Aanlegactiviteit

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo bedraagt het tarief

   

213,15

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo van toepassing is (binnenplanse afwijking)

 

389,25

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo van toepassing is (buitenplanse kleine afwijking)

 

389,25

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo van toepassing is (buitenplanse afwijking),  

van het op grond van 2.3.1.1. verschuldigde bedrag

 

25%

2.3.3.4

Vervallen

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo van toepassing is (afwijking van exploitatieplan),

van het op grond van 2.3.1.1. verschuldigde bedrag

 

25%

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo van toepassing is (afwijking van provinciale regelgeving);

       

389,25

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo van toepassing is (afwijking van nationale regelgeving)

       

389,25

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d van de Wabo van toepassing is (afwijking van voorbereidingsbesluit)

 

389,25

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo van toepassing is (binnenplanse afwijking):

 

389,25

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo van toepassing is (buitenplanse kleine afwijking):

 

389,25

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo van toepassing is (buitenplanse afwijking):

 

8.820,35

2.3.4.4

Vervallen 

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo van toepassing is (afwijking van exploitatieplan):

 

1.520,65

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo van toepassing is (afwijking van provinciale regelgeving)

       

389,25

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo van toepassing is (afwijking van nationale regelgeving):

       

389,25

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d van de Wabo van toepassing is (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

389,25

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d van de Wabo bedraagt het tarief:

   

1.110,60

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen monument waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument, dan wel het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 

     

213,15

2.3.6.2.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

                 

213,15

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

           

213,15

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

             

213,15

2.3.9

Uitweg/inrit

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

             

213,15

2.3.10

Kappen

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

           

213,15

2.3.11

Opslag van roerende zaken <geen onderdelen>

 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

         

213,15

 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

2.3.13.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

         

213,15

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wabo bedraagt het tarief

     

213,15

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid van de Wabo bedraagt het tarief

     

213,15

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de Wabo bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft, verhoogd met

met een minimum van

       

5%

213,15

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft, verhoogd met

met een minimum van

 

     

5%

213,15

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Vervallen

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies (waaronder een geluidmeting) moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.26, derde lid van de Wabo:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

 

608,75

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

Vervallen

 

2.4.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

10%

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

20%

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

30%

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken na het in behandeling nemen ervan

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

50%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken en langer na het in behandeling nemen ervan

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

25%

2.5.1.3

Vervallen

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van weigering omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.2.1

indien de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

         

20%

2.5.2.2.

 • Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.2.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag van minder dan

wordt niet teruggegeven

213,15

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

2.5.6.

Niet behandelen aanvraag

Indien de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht bij besluit van het college van burgemeester en wethouders buiten behandeling wordt gelaten, wordt het volgende tarief in rekening gebracht

 

       

213,15

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

     

213,15

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

Een percentage van

van de leges die oorspronkelijk verschuldigd was als gevolg van een bouwactiviteit met een maximumbedrag van € 2.650,20.

     

10%

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening

   

8.820,35

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening

   

7.086,50

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding (vervallen)

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

   

213,15

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

 

635,10

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Drank- en Horecawet

 

47,05

3.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet (wijzigen inrichten horecabedrijf)

 

144,00

3.1.4

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Drank- en horecawet (wijziging leidinggevende)

a. voor één leidinggevende

b. voor elk volgende leidinggevende

   

94,10

81,10

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

101,40

3.1.6

van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012 (sluitingstijd):

 

3.1.6.1

voor een periode van maximaal twee weken

45,40

3.1.6.2

voor een periode langer dan twee weken met een maximale geldigheidsduur van één jaar

 

152,25

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012:

 

3.2.1

voor een evenement tot 500 bezoekers of deelnemers

73,80

3.2.2

voor een evenement vanaf 500 tot 1000 bezoekers of deelnemers

198,35

3.2.3

voor een evenement vanaf 1000 tot 5000 bezoekers of deelnemers

462,95

3.2.4

voor een evenement met meer dan 5000 bezoekers of deelnemers

1.239,70

3.2.5

Vervallen

 

 

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012 (seksinrichtingen) met betrekking tot:

 

3.3.1.1

het exploiteren van een escortbedrijf of van een prostitutiebedrijf

994,90

3.3.1.2

het exploiteren van een seksinrichting niet zijnde prostitutiebedrijf

808,25

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de vergunning, bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012:

van de leges bedoeld in 3.3.1.1 t/m 3.3.1.3

 

   

25%

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

   

30,25

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening <geen onderdelen>

 

 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing of een wijziging in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996,183)  

     

72,00

 

 

Hoofdstuk 6a Kinderopvang

 

3.6a

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in de artikelen 1.45 en 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tot opneming in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP):

 

3.6a.1

voor het in exploitatie nemen van een gastouderbureau, kindercentrum (kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) of peuterspeelzaal

 

1.265,70

3.6a.2

voor het aanbieden van gastouderopvang op het adres van de gastouder

428,45

3.6a.3

voor het aanbieden van gastouderopvang op het adres van de vraagouder

428,45

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

   

45,20

 

Toelichting:

Achter een aantal tarieven staat een *.

Dit betekent dat deze bedragen worden vastgesteld door het Rijk of dat het Rijk een maximaal te heffen bedrag bepaalt.

  

Behoort bij het raadsbesluit van 27 november 2018  

 

De griffier,

   

M. Timmerman