Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

REGELING BETAALD OUDERSCHAPSVERLOF BEEMSTER

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingREGELING BETAALD OUDERSCHAPSVERLOF BEEMSTER
CiteertitelREGELING BETAALD OUDERSCHAPSVERLOF BEEMSTER
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Ambtenarenwet, art. 125
 2. Gemeentewet, art. 160
 3. CAR/UWO, artikel 6:5 lid 1 en 6:5a lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-201601-01-201501-01-2020Nieuwe regeling

12-01-2016

Gemeenteblad 2016, 39578

1215565

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING BETAALD OUDERSCHAPSVERLOF BEEMSTER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster;

 

 • ·

  gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

 • ·

  gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 • ·

  gelet op artikel 6:5 lid 1 en 6:5a lid 1 van de CAR/UWO;

   

b e s l u i t e n

 

vast te stellen de ‘Regeling betaald ouderschapsverlof Gemeente Beemster

Artikel 1: Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • ·

  Werkgever: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster

 • ·

  Medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR.

 • ·

  Betaald ouderschapsverlof: ouderschapsverlof voor de medewerker die op grond van de Wet Arbeid en Zorg (Wazo) recht heeft op ouderschapsverlof conform artikel 6:5 of 6:5a CAR.

Artikel 2: Werkingssfeer

De medewerker heeft recht op betaald ouderschapsverlof conform de bepalingen in de CAR/UWO (hoofdstuk 6), in aanvulling op het bepaalde in de Wet Arbeid en Zorg. Deze bepalingen zijn te vinden in artikel 6:5 en 6:5a CAR (hoogte van de aanspraak op doorbetaling van de bezoldiging van de medewerker tijdens het ouderschapsverlof) en de artikelen 6:5:1 t/m 6:5:7 en 6:5a:1 Uitwerkingsovereenkomst (UWO) (o.m. terugbetalingsverplichting).

Artikel 3: Hardheidsclausule

Indien toepassing van deze regeling leidt tot een onbillijke situatie voor de betrokken medewerker, dan kan het college in overleg met de betrokken medewerker in een voor de medewerker gunstige zin van deze regeling afwijken.

Artikel 4: Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 5: Slotbepalingen

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling betaald ouderschapsverlof Gemeente Beemster en treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2015.

    

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 januari 2016

Burgemeester en Wethouders van Beemster,

gemeentesecretaris

mw. E. Kroese

burgemeester, portefeuillehouder P&O

mw. A.J.M. van Beek 

    

Inhoudsopgave

Artikel 1: Begripsbepaling

Artikel 2: Werkingssfeer

Artikel 3: Hardheidsclausule

Artikel 4: Onvoorziene gevallen

Artikel 5: Slotbepalingen