Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Beleidsregels verkeer langs elektronische weg Sabewa Zeeland 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregels verkeer langs elektronische weg Sabewa Zeeland 2014
CiteertitelBeleidsregels verkeer langs elektronische weg Sabewa Zeeland 2014
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2020Nieuwe regeling

13-09-2013

Website www.sabewazeeland.nl

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels verkeer langs elektronische weg Sabewa Zeeland 2014

 

Het dagelijks bestuurvan hetOpenbaar Lichaam Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland

(hierna: Sabewa Zeeland);

 

gelet op deartikelen 2:13 tot enmet 2:17 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT:

vast te stellen de volgendeBeleidsregels voor verkeerlangs de elektronische weg.

Artikel 1 Reikwijdte beleidsregel

Deze beleidsregel is van toepassing op verkeer langs elektronische weg, maar heeft geen betrekkingop faxverkeer.

Artikel 2 Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • 1.

  website Sabewa Zeeland: http://www.sabewazeeland.nl;

 • 2.

  webformulier: elektronisch in te vullen en te verzenden formulierdat op de website van Sabewa Zeeland is geplaatst ten behoevevan het gebruik van de elektronische weg voor bestuurlijkverkeer;

 • 3.

  DigiD: het Iandelijk systeem om deidentiteit van burgers vast te stellen die via internet diensten afnemenvan overheidsinstellingen;

 • 4.

  een elektronische handtekening:

 • 1.

  voor burgers: de via een aanmelding bij DigiD verkregen gebruiksnaam en wachtwoord;

 • 2.

  voor bedrijven of instellingen: een subject- enaanslagnummer.

 

Artikel 3 Openstelling elektronische weg

Overeenkomstig het gestelde in artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht, stellen de bestuursorganen van Sabewa Zeeland de elektronische weg open voor:

a. het aanvragen van kopie aanslagen;

b. het opvragen van taxatieverslagen;

c. het aanvragen van een kwijtscheldingsformulier;

d. het aan- of afmelden van honden;

e. het wijzigen van gegevens,in het bijzonder de naw-gegevens, telefoonnummer en email;

f. de aangifte ten behoevevan zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing voor bedrijven of instellingen;

g. de aanvraagof wijziging van automatische incasso.

 

Artikel 4 Verplicht gebruikwebformulieren

 • 1.

  Bestuursrechtelijk verkeer langs elektronische weg kan door middelvan de daarvoor bestemdewebformulieren langs elektronische weg worden ingediend.

 • 2.

  Dein heteerste lid bedoeldewebformulieren zijn toegankelijk op de website http://www.sabewazeeland.nl.

 • 3.

  Toegang tot de webformulieren is mogelijkvoor belastingplichtigen en/of belanghebbenden, zijnde:

  • 1.

   eenburger: door hetinvoeren van het aanslagnummer en zijn/haar DigiD;

  • 2.

   eenbedrijf ofinstelling: door het invoeren van het subject-en aanslagnummer.

  

Artikel 5 Wijze verzending aanvullende informatie

Aanvullende documenten kunnen tegelijkertijd met het webformulier worden meegezonden.

 

Artikel 6 Weigering elektronische berichten

 • 1.

  Viade elektronische weg ingediende webformulieren inclusief aanvullende informatie worden door de software van Sabewa Zeeland geweigerd indien deze voorzien zijn van een virus.

 • 2.

  Viade elektronische weg ingediende webformulieren inclusief aanvullende informatie worden geweigerd indien deze op een ander wijze dan middels het in artikel 4, eerste lid, bedoeldewebformulier worden ingediend.

 

Artikel 7 Ondertekening webformulieren

 • 1.

  Alselektronische handtekening ter ondertekening van een webformulier inclusief aanvullende informatie zoals bedoeld in artikel 2:16 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt beschouwd:

  • 1.

   ingeval van een burger:de in artikel 4, derde lid, sub a, genoemde combinatie van het aanslagnummer en zijn/haar DigiD;

  • 2.

   ingeval van een bedrijfof instelling: de in artikel4, derde lid sub b, genoemde combinatie van het subject- en aanslagnummer.

 • 2.

  Eenlangs elektronische weg verzonden webformulier inclusief aanvullende inforrnatie, dat op andere wijze is ondertekend dan in het eerste lid omschreven, wordt geweigerd.

 

Artikel 8 Tijdstip ontvangstelektronische berichten

 • 1.

  Alstijdstip van ontvangst van een ingediend webformulier inclusief aanvullende informatie wordt aangemerkt het tijdstip waarop deop het webformulier ingevulde gegevens zijn binnen gekomen op de website van Sabewa Zeeland.

 • 2.

  Direct na binnenkomst van een bezwaarschrift door middel het in het eerste lid bedoelde webformulier inclusiefaanvullende informatie, wordt een ontvangstbevestiging naar het door de indiener op het webformulier aangegeven

emailadres verzonden.

 

Artikel 9 Communicatie vanuit Sabewa Zeeland

De communicatie vanuit Sabewa Zeeland naar burgers, bedrijven of instellingen kan zowel op papier als via de mail worden gevoerd.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

2. Dit besluit kan worden aangehaald als “Beleidsregels verkeer langs elektronische weg Sabewa Zeeland 2014”.

 

 

Het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Aldus vastgesteld op 13 september 2013.