Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Besluit elektronische bekendmaking Sabewa Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit elektronische bekendmaking Sabewa Zeeland
CiteertitelBesluit elektronische bekendmaking Sabewa Zeeland
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-201901-01-2020Nieuwe regeling

28-11-2019

bgr-2019-996

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit elektronische bekendmaking Sabewa Zeeland

 

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland (hierna: Sabewa Zeeland)

gelet op artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht

 

BESLUIT:

 

over te gaan op het uitsluitend nog elektronisch bekendmaken van besluiten die algemeen verbindende voorschriften bevatten en van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, alsmede van mededelingen van het bestuur van Sabewa Zeeland, voor zover deze mededelingen openbaar zijn;

 

deze besluiten en mededelingen op te nemen in een elektronisch blad dat wordt uitgegeven door Sabewa Zeeland, welke voor een ieder te raadplegen is op www.officielebekendmakingen.nl;

 

deze besluiten en mededelingen tevens te vermelden op de website van Sabewa Zeeland;

 

deze besluiten en de daarbij behorende bijlage in ieder geval in het elektronisch publicatieblad ter inzage te leggen, tenzij in de wet of regelgeving een andere wijze van terinzagelegging is voorgeschreven;

 

Dit besluit treedt in werking per 28 november 2019 en kan worden aangehaald als “Besluit elektronische bekendmaking Sabewa Zeeland”.

 

Het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Aldus vastgesteld op 28 november 2019.