Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Leidraad Kwijtschelding

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingLeidraad Kwijtschelding
CiteertitelLeidraad kwijtschelding gemeentelijke- en waterschapsbelastingen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Leidraad Invordering 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

19-09-2019

bgr-2020-8

Tekst van de regeling

Intitulé

Leidraad Kwijtschelding

Het dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland;

Gelet op het bepaalde in:

 

 • 1.

  Artikel 26 Invorderingswet 1990;

 • 2.

  Hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet;

 • 3.

  Artikel 26 Leidraad Invordering 2008;

 • 4.

  Artikel 4:81 Awb;

 • 5.

  Artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Sabewa Zeeland;

 

Besluit vast te stellen het volgende:

 

Leidraad kwijtschelding gemeentelijke- en waterschapsbelastingen

 

I. Algemeen

Toepassing Leidraad Invordering 

1. Op het kwijtscheldingsreglement is de paragraaf over kwijtschelding in de geldende Leidraad Invordering Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland en de daarop

volgende wijzigingsbesluiten van toepassing.

 Belastingsoorten 

2. In bijlage 1 van deze Leidraad Kwijtschelding is per deelnemer vermeldt voor welke belastingsoorten kwijtschelding mogelijk is.

 

Samenwerking

3. Sabewa Zeeland is voor de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken een

samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Samenwerking Belastingen Walcheren en

Schouwen-Duiveland en de gemeente Noord-Beveland. In bijlage 1 van deze Leidraad

Kwijtschelding is ook voor deze gemeenten vermeldt voor welke belastingsoorten

kwijtschelding mogelijk is.

 

Kwijtscheldingsnorm 

4. Op grond van de Waterschapswet en de Gemeentewet zijn afwijkende regels gesteld

met betrekking tot de wijze waarop de kosten van bestaan in aanmerking worden

genomen. De normbedragen voor bestaanskosten, zoals beschreven in de regeling,

bedragen 100% in plaats van 90% van de Participatiewetnorm.

 

Aanvraagformulier 

5. Een aanvraag om kwijtschelding moet worden ingediend op het daarvoor bestemde

aanvraagformulier op de website. Het formulier kan door de belastingplichtige

zijn/haar gemachtigde, curator of bewindvoerder digitaal worden ingediend. Voor

burgers die niet digitaal vaardig zijn of niet over een DigiD inlogcode beschikken, is een vangnet gecreëerd. In elke gemeente is een formulierenbrigade beschikbaar die de

burger kan helpen bij het indienen van het kwijtscheldingsverzoek. Deze organisaties

beschikken ook over een code om in te loggen.

 

Dwangsom 

6. Op beslissingen op kwijtscheldingsverzoeken is de regelgeving met betrekking tot de dwangsom niet tijdig beslissen niet van toepassing.

     

II. Toetsing

Procedure kwijtschelding vooraf

 • 1.

  Wanneer een burger in het voorgaande jaar gehele of gedeeltelijke kwijtschelding toegekend heeft gekregen, worden de gegevens van deze burger voor de aanslagoplegging getoetst door de Stichting Inlichtingenbureau. Stichting Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toetst het inkomen, het vermogen en de aanwezigheid van kenteken(s) van de burger, aan de hand van de Gebruikershandleiding Kwijtschelding die op hun website gepubliceerd is. Wanneer er geen belemmeringen zijn, ontvangt de burger een nulaanslag voor de belastingsoorten die voor kwijtschelding vatbaar zijn.

 

Indienen van kwijtscheldingsverzoek

 • 2.

  Als belastingschuldige op basis van de automatische toetsing als bedoeld in II artikel 1 niet in aanmerking komt voor kwijtschelding vooraf, kan alsnog een aanvraagformulier kwijtschelding worden ingediend.

 

Toetsing van kwijtscheldingsverzoek

 • 3.

  Gegevens van alle ingezonden verzoeken om kwijtschelding worden getoetst

door de Stichting Inlichtingenbureau en Sabewa Zeeland. Hiervoor is toestemming van de belastingschuldige nodig. Deze wordt gevraagd via het aanvraagformulier. De Stichting Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toetst het inkomen, het vermogen en de aanwezigheid van kenteken(s). Daarnaast toetst Sabewa Zeeland indien nodig het bezit eigen woning, teruggave Rijksbelastingdienst, alimentatie, studiefinanciering, buitenlands pensioen en overige bijzonderheden. Wanneer er geen belemmeringen zijn, wordt er kwijtschelding toegekend.

 

Beoordeling van kwijtscheldingsverzoek

 • 4.

  Wanneer er bij de toetsing door de Stichting Inlichtingenbureau en Sabewa Zeeland één of meer belemmeringen voor de toekenning van kwijtschelding worden gevonden, wordt er een beoordeling gemaakt van het verzoek. Indien nodig worden er aanvullende stukken opgevraagd bij de burger. Dit kan leiden tot toekenning, gedeeltelijke toekenning of afwijzing van het kwijtscheldingsverzoek.

   

Ondernemers 

5. Het is ook mogelijk voor kleine ondernemers kwijtschelding aan te vragen voor de

privébelastingen. Uit de bij het aanvraagformulier gevoegde toelichting blijkt welke

stukken extra nodig zijn voor de beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek.

 

Kwijtschelding per belastingjaar 

6. Op het aanvraagformulier kwijtschelding kan voor meerdere aanslagen tot maximaal 3

belastingjaren terug, gerekend vanaf moment waarop kwijtschelding wordt

aangevraagd, tegelijk kwijtschelding worden aangevraagd. Dit is niet mogelijk wanneer

voor deze aanslagen eerder een kwijtscheldingsverzoek werd gedaan of wanneer de

belastingaanslag(en) meer dan 3 maanden geleden volledig zijn betaald.

     

III. Vormvereisten 

Ontvangstbevestiging 

1. De ontvangst van het aanvraagformulier wordt aan belastingschuldige schriftelijk of

digitaal bevestigd. Hierin wordt de afhandelingstermijn vermeld.

De afhandelingstermijn voor verzoeken is maximaal zes maanden na ontvangst van

het volledig ingevulde aanvraagformulier met bijbehorende bijlagen. Gestreefd wordt

om het dossier binnen drie maanden af te doen.

 

 Juistheid ingevulde formulier 

2. Wanneer de aanvraag niet is gedaan door middel van het vastgestelde digitale aanvraagformulier of wanneer dit formulier onjuist of onvolledig is ingevuld, krijgt belastingschuldige een brief waarin hem de eenmalige mogelijkheid wordt gegeven een juist digitaal aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast wordt de burger in deze brief gewezen op de mogelijkheid om hulp te vragen bij de aanvraag kwijtschelding bij één van de formulierenbrigades.

 

Juistheid/volledigheid stukken

3. De aanvraag wordt pas verder in behandeling genomen nadat een juist

aanvraagformulier en de juiste stukken zijn ontvangen. Wanneer niet de juiste stukken of geen/niet alle stukken zijn ontvangen, krijgt de belastingschuldige een brief waarin hem de eenmalige mogelijkheid wordt gegeven de (juiste) stukken aan te leveren. De afhandelingstermijn wordt dan verlengd met de termijn die belastingschuldige krijgt om aanvullende gegevens op te sturen. In beginsel is dit 14 dagen. De aanvullende stukken kunnen gemaild worden naar innen@sabewazeeland.nl of per post gestuurd worden naar Sabewa Zeeland, Postbus 1155 (4530GD) Terneuzen. 

Als belastingschuldige meer tijd nodig heeft voor het aanleveren van stukken, kan hij/zij uitstel aanvragen. Wanneer stukken alsnog niet tijdig worden ontvangen of niet de juiste stukken worden toegezonden, wordt de aanvraag afgewezen.

 

 Intrekken kwijtscheldingsverzoek

4. De belastingschuldige kan het kwijtscheldingsverzoek zowel schriftelijk als digitaal

intrekken. Van de intrekking wordt een schriftelijke bevestiging gestuurd aan de belastingschuldige.

     

IV. Invordering bij indienen aanvraag 

Opschorten invordering 

1. Op het moment van in behandeling nemen van de aanvraag, wordt de invordering van

het aanslagbedrag automatisch stopgezet. Wanneer belastingschuldige wil dat de

machtiging voor automatische incasso blijft doorlopen, moet hiervoor per e-mail of

brief een verzoek worden gedaan. De e-mail kan gestuurd worden naar innen@ sabewazeeland.nl. De brief kan gestuurd worden naar Sabewa Zeeland, Postbus 1155 (4530GD) Terneuzen.

 

Kwijtschelding en kosten van vervolging 

2. Ongeacht de uitspraak op het verzoek om kwijtschelding moeten bij niet tijdig betalen de invorderingskosten volledig worden betaald. Het betreft de volgende kosten:

 • 1.

  kosten van de aanmaning

 • 2.

  kosten van het dwangbevel

 • 3.

  kosten van het betekenen van een hernieuwd bevel

 • 4.

  kosten van het proces-verbaal van beslag

 • 5.

  kosten van de akte van betekening

 • 6.

  alle overige aan derden toekomende bedragen in verband met beslaglegging

  

V. Beschikking 

Beoordeling aanvraag kwijtschelding

 • 1.

  Bij de behandeling van de aanvraag wordt beoordeeld of belastingschuldige de belastingaanslag(en) geheel of gedeeltelijk kan betalen. Hierbij wordt het vermogen en/of de betalingscapaciteit van belastingschuldige getoetst. Daarnaast kunnen er

redenen bestaan om de aanvraag direct of op grond van bijzondere omstandigheden af te wijzen. Deze zijn opgesomd onder VIII van deze Leidraad.

 

Gegevens bij beoordeling aanvraag kwijtschelding

2. De invorderingsambtenaar neemt een beslissing waarbij de volgende zaken in de beoordeling worden meegenomen:

 • 1.

  de op het aanvraagformulier verstrekte gegevens;

 • 2.

  de (eventueel) gevraagde aanvullende gegevens of bescheiden;

 • 3.

  de gegevens die hem uit andere hoofde bekend zijn, waarbij ook eerder ingediende aanvragen om kwijtschelding behoren;

 • 4.

  uit onderzoek van derden verkregen inlichtingen.

 

 Nader onderzoek en het inwinnen van inlichtingen 

3. De invorderingsambtenaar kan in het kader van de aanvraag een nader onderzoek instellen of inlichtingen inwinnen bij belastingschuldige of derden. Hieronder valt ook het inwinnen van inlichtingen bij het Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Herziening van verzoekschrift

4. In geval de burger of Sabewa Zeeland ontdekt dat er een fout is gemaakt door Sabewa Zeeland bij de beoordeling van het verzoekschrift, kan de beoordeling van het verzoekschrift herzien worden door middel van een herzieningszaak. Herzieningen kunnen enkel worden gedaan wanneer Sabewa Zeeland aantoonbaar een fout heeft gemaakt, die niet verweten kan worden aan de burger.

      

VI. Beroep 

Administratief beroep tegen de beschikking van de invorderingsambtenaar 

1. Binnen tien dagen na dagtekening van de beschikking op de aanvraag kwijtschelding kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Het beroepschrift kan worden verzonden aan Sabewa Zeeland, Postbus 1155 (4530 GD) Terneuzen of worden gemaild naar innen@sabewazeeland.nl. Belastingschuldige ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging. Het beroepschrift wordt binnen drie maanden na datum ontvangst door Sabewa Zeeland afgehandeld. Deze termijn wordt verlengd met de termijn die belastingschuldige krijgt om aanvullende gegevens op te sturen.

 

Indiening van een beroepschrift na de termijn van 10 dagen leidt tot niet- ontvankelijkheid. Als het belang van de invordering zich daartegen niet verzet, wordt

het beroepschrift ambtshalve beoordeeld. Dit geldt niet wanneer een beroepschrift door Sabewa Zeeland wordt ontvangen meer dan 2 maanden na datum beslissing op de

aanvraag in eerste instantie.  

 

Ongemotiveerd beroepschrift 

2. Eén van de vereisten van een administratief beroepschrift is dat de belastingschuldige moet aangeven waarom het administratief beroepschrift wordt ingediend, inclusief bewijsstukken die dit ondersteunen. Wanneer het administratief

beroepschrift niet of onvoldoende is gemotiveerd wordt een aanvullende termijn van veertien dagen gegeven waarin het ambtshalve beroepschrift nader gemotiveerd kan

worden. Wanneer hieraan door belastingschuldige niet wordt voldaan, wordt een beschikking genomen op basis van de beschikbare gegevens.

 

 Inwinnen gegevens ten behoeve van een beroepschrift 

3. In verband met het uit te brengen advies vraagt de invorderingsambtenaar zo nodig nadere gegevens aan belastingschuldige met het verzoek deze binnen veertien dagen te verstrekken.

Op verzoek van de belastingschuldige kan deze termijn in overleg met de behandelend ambtenaar van het beroepschrift worden verlengd. Wanneer hieraan door belastingschuldige niet wordt voldaan, wordt een beschikking genomen op basis van de beschikbare gegevens.

 

Nader onderzoek en het inwinnen van inlichtingen bij derden 

4. De invorderingsambtenaar kan in het kader van beroep een nader onderzoek instellen of inlichtingen inwinnen bij belastingschuldige of derden. Hieronder valt ook het inwinnen van inlichtingen bij het Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of bij de Belastingdienst.

 

 Intrekken beroepschrift 

5. De belastingschuldige kan zijn beroepschrift zowel schriftelijk als digitaal

intrekken. Van de intrekking wordt een schriftelijke bevestiging gestuurd aan de belastingschuldige.

 

Opschorten invordering

6. Op het moment van in behandeling nemen van het beroepschrift, wordt de invordering

van het aanslagbedrag automatisch stopgezet. Wanneer belastingschuldige wil dat de

machtiging voor automatische incasso blijft doorlopen, moet hiervoor per e-mail of

brief een verzoek worden gedaan. De e-mail kan gestuurd worden naar innen@ sabewazeeland.nl. De brief kan gestuurd worden naar Sabewa Zeeland, Postbus 1155 (4530GD) Terneuzen.

   

Opschorten invordering bij klacht 

7. De invorderingsambtenaar schort, indien gevraagd, de invordering op als een klacht in behandeling is bij de klachtencoördinator van Sabewa Zeeland of bij de Zeeuwse Ombudsman. Deze klacht moet wel eerst kenbaar zijn gemaakt aan/door de klachtencoördinator van Sabewa Zeeland, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld om deze klacht inhoudelijk te beoordelen.

 

Herziening van beroepszaak

8. In geval de burger of Sabewa Zeeland zelf ontdekt dat er een fout is gemaakt bij de beoordeling van het beroepschrift, kan de beoordeling van het beroepschrift herzien worden door middel van een herzieningszaak. Herzieningen kunnen enkel worden gedaan wanneer Sabewa Zeeland aantoonbaar een fout heeft gemaakt, die niet verweten kan worden aan de burger.

  

VII. Invordering bij afwijzing aanvraag of beroep 

Voortzetting invordering na afwijzing 

1. Wanneer de invorderingsambtenaar (gedeeltelijk) afwijzend heeft beslist op een kwijtscheldingsaanvraag of wanneer het dagelijks bestuur (gedeeltelijk) afwijzend heeft beslist op een ingediend beroepschrift, moet het op de aanslag(en) verschuldigde

bedrag binnen 10 kalenderdagen worden voldaan.

 

 Betalingsregeling 

2. Op verzoek van belastingschuldige kan bij een afwijzende beslissing zoals genoemd in

VII artikel 1 tot een betalingsregeling worden overgegaan. Dit verzoek moet binnen tien

dagen na dagtekening van de afwijzende beslissing worden ingediend bij de

invorderingsambtenaar door te mailen naar innen@sabewazeeland.nl of door middel

van het digitaal loket op de website www.sabewazeeland.nl. Het verzoek tot een

betalingsregeling kan ook per brief worden gedaan, deze kan gestuurd worden naar

Sabewa Zeeland, Postbus 1155 (4530GD) Terneuzen.

 

Voor een verzoek tot een betalingsregeling van gemeentelijke belastingen van de gemeenten Veere, Vlissingen, Middelburg, Schouwen-Duiveland kan met de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland contact opgenomen worden. Voor een verzoek tot een betalingsregeling van gemeentelijke belastingen van de gemeente Noord-Beveland kan met deze gemeente contact opgenomen worden.

     

VIII. Bijzondere bepalingen 

Salderen bankrekeningen 

1. Wanneer belastingschuldige meerdere bankrekeningnummers heeft bij verschillende

bankinstellingen, wordt het positieve saldo van alle rekeningnummers bij elkaar

opgeteld. Wanneer één of meerdere van deze bankrekeningen een negatief saldo

heeft, wordt dit negatieve saldo alleen in mindering gebracht op een positief saldo bij

dezelfde bankinstelling. Wanneer dit negatieve saldo niet verrekend kan worden met

een positief saldo bij dezelfde bankinstelling, zal dit negatieve saldo voor de

berekening van het vermogen niet meetellen.

 

Contante) geldopnamen / grote overboekingen

2. Wanneer uit de verstrekte gegevens blijkt dat grote bedragen (die gelijk zijn of hoger

dan het totale aanslagbedrag waarover kwijtschelding kan worden aangevraagd)

opgenomen of overgeboekt worden, kunnen deze bedragen bij het vermogen worden opgeteld of als verwijtbaar worden gezien. Aan belastingschuldige wordt geen

(gedeeltelijke) kwijtschelding verleend als het aan belastingschuldige kan worden

toegerekend dat de belastingaanslag niet (gedeeltelijk) kan worden voldaan.

 

Vermogen van kinderen 

3. Wanneer de inwonende kinderen van belastingschuldige beschikken over een eigen

vermogen, wordt dit vermogen bij de beoordeling niet in aanmerking genomen. Een

nader onderzoek kan worden ingesteld wanneer blijkt dat er vermogen van ouder(s) bij

het banksaldo van het (de) kind(eren) wordt bijgeschreven. Wanneer de rekening op

zowel de naam van het kind als op naam van (één van) de ouder(s) staat wordt het

saldo voor de berekening van de betalingscapaciteit niet buiten beschouwing gelaten.

 

Voertuigbezit

4. Een voertuig met kenteken waarvan de waarde op het moment van indienen van de aanvraag € 2.269 of meer bedraagt staat kwijtschelding in de weg. Bij de vaststelling van deze waarde maakt Sabewa Zeeland gebruik van de taxatiewaarde via AutoDNA.nl, de dagwaarde via RDW Kenteken of de waarde via ANWB Koerslijst. Wanneer de waarde van een voertuig niet via deze websites vastgesteld kan worden, zal nader onderzoek plaatsvinden via marktplaats.nl of Autoscout24.nl dan wel andere websites.

 

Aantonen onmisbaarheid voertuig wegens gezondheidsredenen of uitoefening van beroep

5. Wanneer het in bezit zijnde voertuig absoluut onmisbaar is in verband met

invaliditeit of ziekte van belastingschuldige, van zijn/haar inwonende partner of een

minderjarig inwonend gezinslid zonder eigen (PGB)inkomen, moet belastingschuldige dit aantonen via een verklaring van een arts. Een invalidenparkeerkaart wordt ook

geaccepteerd. Wanneer de in bezit zijnde voertuig absoluut onmisbaar is in verband met de uitoefening van beroep, dient dit door belastingschuldige aangetoond te worden door middel van een werkgeversverklaring.

 

Aanschaf door derden 

6. Wanneer de op naam van belastingschuldige en/of inwonende partner staande

voertuig is aangeschaft door een derde, moet belastingschuldige aantonen dat het voertuig door een derde is aangeschaft.

 

Meerdere kentekens op naam

7. Wanneer belastingschuldige en/of diens inwonende partner op het moment van indienen van het kwijtscheldingsverzoek in het bezit is/zijn van twee of meer     

voertuigen, met een waarde onder de € 2269 wordt de waarde van het voertuig met de hoogste waarde niet meegenomen in de berekening van het vermogen.

 

Voertuigruil 

8. Wanneer een voertuig door (in)ruil in het bezit van de belastingschuldige of zijn/haar

inwonende partner in bezit is gekomen, geldt het volgende. Wanneer het nieuwe voertuig een waarde heeft van meer dan € 2269, vormt dit een belemmering voor het verlenen van kwijtschelding. Wanneer het nieuwe voertuig een waarde heeft van minder dan € 2269, vormt dit geen belemmering voor het verlenen van kwijtschelding.

 

Verkoop voertuig

9. De verkoop van een voertuig wordt niet gezien als verwijtbaar gedrag. De opbrengsten van het verkochte voertuig worden wel meegenomen bij de beoordeling van het (bank)vermogen.

 

Vermogen onroerende zaak 

10.Bij de waardebepaling van de woning wordt de waarde van de woning, bij verkoop vrij te aanvaarden, genomen op het moment van indienen van de aanvraag. Op deze waarde wordt de op deze woning rustende hypothecaire geldlening (afgesloten voor

aanschaf of verbeteringen) in mindering gebracht. Onderhandse geldleningen worden buiten beschouwing gelaten.

Indicaties voor de door Sabewa Zeeland te gebruiken waarde zijn onder andere de WOZ waarde maar daarnaast ook recente marktgegevens. Wanneer geen bezwaar is gemaakt tegen de WOZ waarde en er geen recent taxatieverslag kan worden overlegd, wordt voor de berekening van het vermogen de WOZ waarde meegenomen als zijnde de marktconforme waarde.

 

Overig aanwezig vermogen eigen woning

11. De opbouw van vermogen in de spaarhypotheek wordt in mindering gebracht op de totale hypothecaire geldlening. Aan de hypotheek gekoppelde verzekeringen die een kapitaal

uitkeren bij leven of overlijden met als doel de hypotheek af te lossen worden als vermogen meegenomen. Een kapitaalverzekering die alleen uitkeert bij overlijden,

bijvoorbeeld een begrafenisverzekering met uitkering in geld of natura, met als doel de verzorging van de uitvaart, wordt niet meegenomen als vermogen.

 

Woonlasten meerpersoonshuishouden 

12.Wanneer de belastingschuldige met tenminste twee personen van 18 jaar of ouder een

gezamenlijke huishouding voert en wanneer de belastingschuldige met één of meer bloedverwanten in de eerste graad van 18 jaar of ouder een gezamenlijke huishouding voert dan wel op één adres staat ingeschreven, wordt bij de berekening van de

betalingscapaciteit geen rekening gehouden met de te betalen huur. Behalve wanneer via bewijsstukken aangetoond wordt dat de woonlasten niet gedeeld kunnen worden.

 

Uitgaven in verband met kosten kinderopvang 

13.Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt alleen rekening gehouden met het maximaal aantal gewerkte, dan wel contracturen conform de arbeidsovereenkomst. Bij gehuwden/samenwonenden wordt rekening gehouden met het laagste aantal gewerkte uren. Wanneer één of beide partners geen inkomen uit arbeid heeft wordt geen rekening gehouden met de kosten kinderopvang.

    

 Belastingteruggave (recht op) 

14.Wanneer naar aanleiding van de aangifte Inkomstenbelasting/Premie

Volksverzekeringen een teruggave van de Rijksbelastingdienst wordt ontvangen, moet

deze teruggave volledig gebruikt worden voor de betaling van de lokale

belastingaanslagen. Uitzondering hierop is de teruggave van specifieke zorgkosten.

Deze teruggaaf behoeft niet gebruikt te worden voor de betaling van lokale

belastingaanslagen. Dit betreft zowel de reguliere teruggaaf als de teruggaaf in verband met Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ).

 

Betalingen op belastingschulden 

15.Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt alleen rekening gehouden met aantoonbare maandelijkse aflossingen/verrekeningen op belastingschulden. Bij deze berekening wordt echter geen rekening gehouden met (aflossingen op) belastingschulden die binnen 12 maanden na datum aanvraag worden opgelegd.

 

Betalingen aan andere schuldeisers 

16.Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt geen rekening gehouden met aflossingen op schulden aan andere schuldeisers dan de belastingdienst. Dit ongeacht het doel waarvoor deze schulden zijn aangegaan.

 

Berekening betalingscapaciteit/vermogen wanneer WSNP van toepassing is verklaard

17.Voor de berekening van de betalingscapaciteit wordt geen rekening gehouden met de verplichte afdrachten aan de boedel. Er wordt bij de berekening uitgegaan van het reguliere netto inkomen van de belastingschuldige en/of zijn/haar partner.

 

Alimentatie en berekening betalingscapaciteit 

18.Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt uitgegaan van het recht op kinder- en partneralimentatie. Alleen als kan worden aangetoond dat ondanks verrichte inspanningen door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage en de inschakeling van deurwaarders de alimentatie niet kan worden geïnd, zal het recht op alimentatie niet worden betrokken bij de berekening van de betalingscapaciteit. Bij de berekening

van de betalingscapaciteit wordt alleen rekening gehouden met het bruto alimentatiebedrag.

 

Studenten en betalingscapaciteit 

19.Wanneer de belastingschuldige studiefinanciering ontvangt via de DUO wordt bij het berekenen van het inkomen van een student uitgegaan van een vast (forfaitair) bedrag. Daarnaast worden alle overige inkomsten meegenomen bij de berekening van de

betalingscapaciteit. Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt het eventuele collegegeldkrediet en lening delen buiten beschouwing gelaten.

 

Teveel ontvangen kindgebonden budget/kinderopvangtoeslag/huurtoeslag/zorgtoeslag

20.Wanneer de bank- of spaarrekening een te hoog saldo laat zien en dit aantoonbaar wordt veroorzaakt door teveel ontvangen kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag worden de gereserveerde bedragen niet tot het vermogen gerekend.

 

Extra vrijlating van toeslagen Belastingdienst 

21. De door de Belastingdienst toegekende toeslagen namelijk de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget worden als extra vermogensvrijstelling gerekend. Daarnaast wordt de betaalde huur inclusief alle servicekosten minus de normhuur als extra    

vermogensvrijstelling gerekend. De te betalen ziektekostenpremie wordt minus het normbedrag als extra vermogensvrijstelling gerekend.

 

Eenmalige uitkering inzake schadeloosstelling, verzekering 

22.Een eenmalig verstrekte verzekeringsuitkering bestemd voor schadeherstel wordt, gedurende drie maanden na ontvangst van dit bedrag, niet tot het vermogen gerekend.

 

 Uitkering letselschade/smartengeld, immateriële schade

23.Een uitkering letselschade/smartengeld wordt volledig meegenomen wanneer dit een uitkering in het kader van immateriële schade betreft.

 

Uitkering oorlogsslachtoffers 

24.Een uitkering op grond van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 wordt volledig buiten beschouwing gelaten.

 

Verhuiskostenvergoeding / inrichtingskosten 

25.Een verhuiskostenvergoeding dan wel inrichtingskosten op basis van een lening wordt gedurende een periode van 6 maanden buiten beschouwing gelaten.

 

Eenmalige uitkeringen minimaregelingen

26. De uitkering op grond van de minimaregelingen (Tegemoetkoming Chronisch Zieken en gehandicapten, individuele inkomenstoeslag, koopkrachttegemoetkoming) worden gedurende één maand buiten beschouwing gelaten. Overige uitkeringen over vergoedingen achteraf worden niet in mindering gebracht op een eventueel aanwezige saldo, omdat vergoedingen achteraf volgen op reeds door belastingschuldige gemaakte kosten.

 

Uitkering uitvaartverzekering 

27.De uitkering van een uitvaartverzekering ten gevolge van het overlijden van de belastingplichtige of diens partner wordt buiten beschouwing gelaten bij de

beoordeling van de aanvraag. Overige uitkeringen die niet direct bestemd zijn voor de verzorging van de uitvaart van de belastingschuldige of zijn echtgenoot worden wel betrokken bij de beoordeling van de aanvraag.

Uitkeringen op grond van een overlijdensrisicoverzekering en/of levensverzekering worden niet buiten beschouwing gelaten.

 

Extra vrijstelling voor burgers geboren voor 31-12-1934

28. Voor personen geboren vóór 31-12-1934 geldt een extra vrijstelling van € 2.269,-- in verband met reservering voor uitvaartkosten.

 

 Ziektekosten 

29.Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt rekening gehouden met de door belastingschuldige te betalen maandelijkse ziektekostenpremie inclusief de premie voor aanvullende verzekeringen. Alle overige uitgaven –waaronder de eigen bijdrage- in verband met ziekte en/of invaliditeit worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de betalingscapaciteit en het vaststellen van het vermogen.

     

IX. Inwerkingtreding

Inwerkingtreding

1. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Leidraad kwijtschelding gemeentelijke-

en waterschapsbelastingen”. Zij treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking

en werkt, indien deze dag later ligt, terug tot en met 1 januari 2020.

2. Deze beleidsregels zijn van toepassing voor de kwijtschelding voor het belastingjaar 2020 en

verder. Eerder vastgestelde beleidsregels inzake kwijtschelding worden ingetrokken, met

dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor 1 januari

2020 hebben voorgedaan.

3. De datum van ingang van deze Leidraad is 1 januari 2020.

 

Hardheidsclausule

4. In bijzondere gevallen kan ten gunste van de belastingschuldige worden afgeweken van de bepalingen van deze uitvoeringsregeling, indien toepassing van de uitvoeringsregeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. De hardheidsclausule kan enkel na toestemming van de directeur worden toegepast.

 

Het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Aldus vastgesteld op 19 september 2019.