Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Zakelijke mededeling Leidraad Invordering 2016 Sabewa Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingZakelijke mededeling Leidraad Invordering 2016 Sabewa Zeeland
CiteertitelLeidraad Invordering Sabewa Zeeland 2016
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 123 van de Waterschapswet
  2. artikel 231 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

04-04-2016

Website

Tekst van de regeling

Intitulé

Zakelijke mededeling Leidraad Invordering 2016 Sabewa Zeeland

Op 4 april 2016 heeft het Dagelijks Bestuur van Sabewa Zeeland de Leidraad Invodering 2016 Sabewa Zeeland vastgesteld.

De invordering van gemeentelijke- en waterschapsbelasting vindt ingevolge artikel 123 lid2 van de Waterschapswet en artikel 231 lid 1 van de Gemeentewet plaats met toepassingvan de Invorderingswet 1990. Als aanvulling op deze Invorderingswet is door deStaatssecretaris van Financiën een Rijksleidraad opgesteld, waarin het invorderingsbeleidvan het Rijk is vastgelegd. Deze wordt ieder jaar herzien. Op basis van de Rijksleidraadhebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen(UvW) voor het invorderen van gemeentelijke en waterschapsbelastingen een modelLeidraad Invordering belastingen opgesteld. De VNG en de UvW voeren de wijzigingen in deRijksleidraad door in deze modelleidraad. Het dagelijks bestuur is op grond van deGemeenschappelijke Regeling Sabewa Zeeland bevoegd tot het vaststellen van dezeLeidraad. Bij iedere wijziging moet worden bezien of Sabewa Zeeland zijn beleidsregelshier ook op moet aanpassen.

 

De leidraad Invordering is te vinden op de website www.sabewazeeland.nl

Het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Aldus vastgesteld op 4 april 2016.