Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bellingwedde

Verordening paracommerciële rechtspersonen Drank- en Horecawet Bellingwedde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bellingwedde
Officiële naam regelingVerordening paracommerciële rechtspersonen Drank- en Horecawet Bellingwedde
CiteertitelVerordening paracommerciële rechtspersonen Drank- en Horecawet Bellingwedde
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 147 lid 1 Gemeentewet
 2. Artikel 4 Drank- en Horecawet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Onbekend

19-12-2013

Streekblad 31 december 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening paracommerciële rechtspersonen Drank- en Horecawet Bellingwedde

De raad van de gemeente Bellingwedde;

gelezen het voorstel van de burgemeester van Bellingwedde;

gelezen het amendement van de P.v.d.A.;

gelet op de artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 4 lid 1, 2 en 3 van de Drank- en Horecawet;

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING PARACOMMERCIËLE RECHTSPERSONEN DRANK- EN HORECAWET BELLINGWEDDE

Artikel 1 Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit artikel 1 van de Drank- en Horecawet zijn op deze verordening van toepassing.

Artikel 2 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

 • 1. Buiten onderstaande tijden is het voor paracommerciële rechtspersonen met een sportieve aard verboden om alcohol te schenken:

  • a.

   maandag tot en met zondag van 12:00 uur tot twee uur na afloop van de hoofdactiviteit met een maximale eindtijd van 24:00 uur.

 • 2. Buiten onderstaande tijden is het voor paracommerciële rechtspersonen welke zich richten op het organiseren van activiteiten waarbij het faciliteren van sociale interactie een voorname rol speelt en bij overige paracommerciële rechtspersonen verboden om alcohol te schenken:

  • a.

   maandag tot en met donderdag van 12:00 uur tot twee uur na afloop van de hoofdactiviteit met een maximale eindtijd van 24:00 uur;

  • b.

   vrijdag, zaterdag en zondag van 12:00 uur tot twee uur na afloop van de hoofdactiviteit met een maximale eindtijd van 01:00 uur.

 • 3. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden, in relatie tot de activiteiten van die rechtspersoon, ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 1 en 2.

Artikel 3 Bijeenkomsten paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens in de inrichting plaatsvindende bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, als dit zou leiden tot oneerlijke concurrentie.

 • 2.

  Paracommerciële rechtspersonen geven aan anderen geen gelegenheid om in de inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens in de inrichting plaatsvindende bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

 • 3.

  De burgemeester kan aan een paracommerciële rechtspersoon in bijzondere omstandigheden, in relatie tot de activiteiten van die rechtspersoon, ontheffing verlenen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I Begripsbepalingen

Aangezien de paracommerciële verordening een medebewindsverordening is, kan verder volstaan worden met een verwijzing naar de begripsbepalingen van de Drank- en Horecawet.

Artikel 2 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

Middels dit besluit wordt een nuancering aangebracht in de schenktijden van alcohol in paracommerciële rechtspersonen met een sportieve aard en in paracommerciële rechtspersonen welke zich voornamelijk richten op het organiseren van activiteiten waarbij het faciliteren van sociale interactie een voorname rol speelt.

Artikel 3 Bijeenkomsten paracommerciële rechtspersonen

Met bijeenkomsten van persoonlijke aard wordt gedoeld op bijeenkomsten die geen direct verband houden met de activiteiten van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon, zoals bruiloften, feesten, partijen, recepties, jubilea, verjaardagen, bedrijfsfeesten, koffietafels, condoleancebijeenkomsten en dergelijke. Persoonlijke bijeenkomsten die toch direct verband houden met de activiteiten van de rechtspersoon, zoals het afscheid van de voorzitter van een vereniging, vallen niet onder het bereik van deze bepaling en zijn dus wel toegestaan.

Verder moet bij bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, gedacht worden aan bijv. bedrijfsfeesten en bijeenkomsten van andere organisaties. Dit doet zich voor als een paracommerciële rechtspersoon zijn kantine of een andere ruimte verhuurt aan derden om bijvoorbeeld een feest te geven of activiteiten te organiseren waarbij alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Als dit laatste het geval is, dan kan er ook oneerlijke concurrentie ontstaan met de reguliere horeca.

In tegenstelling tot de ontheffingsbevoegdheid op grond van artikel 4 lid 4 van de DHW heeft een op grond van lid 3 verleende ontheffing een doorlopend karakter.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

De bestaande voorschriften en beperkingen voor paracommerciële rechtspersonen op grond van artikel 4 lid 2 van de Drank- en Horecawet zoals die geldig waren voor 1 januari 2013 vervallen van rechtswege op het moment van inwerkingtreding van deze verordening.