Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Houtopstandverordening Bergen op Zoom 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHoutopstandverordening Bergen op Zoom 2011
CiteertitelHoutopstandverordening Bergen op Zoom 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpBouwen, Wonen en Milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. Wet algemene bepalingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2011Nieuwe regeling

31-03-2011

Bergen op Zoomse Bode, 10-04-2011

RVB11-0008

Tekst van de regeling

Intitulé

Houtopstandverordening Bergen op Zoom 2011

 

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 22 februari 2011, nr. RVB11-0008;

gelet op artikel 149 Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen;

BESLUIT:

 • 1.

  Met ingang van de dag waarop de onder 2. genoemde verordening in werking treedt, de Boomverordening Bergen op Zoom 2005, vastgesteld op 29 september 2005, in te trekken.

 • 2.

  Vast te stellen de navolgende:

  Houtopstandverordening Bergen op Zoom 2011

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a.

  Houtopstand: een houtachtig, opgaand en overblijvend gewas, zowel vitaal als afgestorven, met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 30 centimeter op 130 centimeter boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam. Als sprake is van een houtopstand van meer dan één houtopstand, zoals omschreven onder b geldt dit criterium van een stamdiameter van minimaal 30 cm niet. Hiervan is in ieder geval sprake bij houtopstandvormers, hakhout, een houtwal, een singel, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken, een beplanting van bosplantsoen, een struweel of een haag;

 • b.

  Vellen: kappen, afzagen, rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, waarvan men weet of behoort te weten dat die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van de houtopstand ten gevolge kunnen hebben dan wel de natuurlijke vorm van de houtopstand kunnen aantasten;

 • c.

  Houtopstandwaarde: de financiële waarde van een houtopstand zoals getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Houtopstand;

 • d.

  Bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning..

Artikel 2 Lijst van monumentale houtopstanden

 • 1.

  Het bevoegd gezag houdt een lijst bij van monumentale houtopstanden, waarvoor in geval van vellen een omgevingsvergunning is vereist.

 • 2.

  De lijst van monumentale houtopstanden omvat in ieder geval een, voor een ieder goed herkenbare omschrijving, de standplaats, het kadastrale perceelsnummer, de eigenaar en/of zakelijk gerechtigde en de reden van registratie van iedere houtopstand.

Artikel 3 Opname op de lijst van monumentale houtopstanden

Het bevoegd gezag kan, al dan niet op aanvraag, een houtopstand plaatsen op de artikel 2, lid 1 bedoelde lijst.

Artikel 4 Vaststelling toetscriteria voor plaatsing van een houtopstand op de monumentale houtopstanden

Het bevoegd gezag stelt de criteria vast waaraan een houtopstand dient te voldoen om opgenomen te kunnen worden op de lijst van monumentale houtopstanden.

Artikel 5 Omgevingsvergunning voor het vellen van monumentale houtopstanden

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag een monumentale houtopstand te vellen die voorkomt op de in artikel 2, lid 1 vermelde lijst.

 • 2.

  Het in het eerste lid van dit artikel gesteld verbod geldt niet voor een houtopstand die moet worden geveld krachtens de plantenziektewet of kracht een aanschrijving of last van het bevoegd gezag.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand weigeren dan wel onder voorschriften verlenen.

 • 2.

  Een omgevingsvergunning wordt geweigerd als het belang van verlening niet opweegt tegen één of meer van de volgende waarden van behoud van de houtopstand:

  • a.

   Natuur- en milieuwaarden;

  • b.

   Uniekheid van het genbestand;

  • c.

   Landschappelijke waarden;

  • d.

   Cultuurhistorische waarden;

  • e.

   Waarden van stads- en dorpsschoon;

  • f.

   Waarden van recreatie en leefbaarheid;

  • g.

   Beeldbepalende waarden;

  • h.

   Houtopstandwaarde.

 • 3.

  Indien het bevoegd gezag de omgevingsvergunning weigert of onder voorschriften verleent, dan motiveert het bevoegd zoveel mogelijk naar gemeentelijke bestemmings-, groen-, houtopstand-, of landschapsplannen.

 • 4.

  Het bevoegd gezag kan toestemming geven tot het direct vellen, indien sprake is van grote gevaarzetting of vergelijkbaar spoedeisend belang.

Artikel 7 Bijzondere vergunningvoorschriften

Het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning de volgende voorschriften verbinden:

 • 1.

  De verplichting dat de te vellen houtopstand binnen een bepaalde termijn of overeenkomstig door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen moet worden verplant.

 • 2.

  Aanwijzingen ter bescherming van in en onder de te vellen houtopstand voorkomende flora en fauna.

 • 3.

  Dat de vergunning niet eerder dan een nauwkeurig omschreven moment mag worden uitgevoerd.

Artikel 8 Ziekte, aantasting en gevaar

Indien het bevoegd gezag van mening is dat een op de in artikel 2, lid 1, bedoelde lijst opgenomen houtopstand ziek of aangetast is, dan wel naar zijn oordeel gevaar oplevert of kan opleveren voor de verspreiding van die ziekte of aantasting, of anderszins gevaar of schade kan toebrengen van personen of goederen, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde van de grond dan wel aan degene die uit andere hoofde bevoegd is

tot het treffen van voorzieningen, bij aanschrijving de verplichting opleggen om de betreffende houtopstand te vellen of op een nadere door het bevoegd gezag te bepalen wijze te handelen binnen een door hem in de aanschrijving te bepalen termijn en overeenkomstig de door hem gegeven aanwijzingen.

Artikel 9 Strafbepaling

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde kan worden gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede categorie. Overtreding van het bij en of krachtens deze verordening kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechtelijke uitspraak.

Artikel 10 Aanwijzing van Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaren.

Artikel 11 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Besluiten om een houtopstand op de gemeentelijke lijst van monumentale houtopstanden te plaatsen gedaan op basis van de Boomverordening Bergen op Zoom 2005 blijven na inwerkingtreding van deze verordening onverminderd van kracht.

 • 2.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag tot plaatsing van een houtopstand op de lijst van monumentale houtopstanden is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de 8ste dag na bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Houtopstandverordening Bergen op Zoom 2011".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 maart 2011

De griffier,

De voorzitter,

 

 

 

 

F.P. de Vos