Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bernheze

Verordening Geurhinder en Veehouderij gemeente Bernheze 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBernheze
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Geurhinder en Veehouderij gemeente Bernheze 2013
CiteertitelVerordening Geurhinder en Veehouderij gemeente bernheze 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenkaart kaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Onbekend
 2. 1.0:v:BWBR0020396&artikel=6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2013Nieuwe regeling

12-12-2013

Bernhezer, 18 december 2013

2013/57060

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Geurhinder en Veehouderij gemeente Bernheze 2013

Raadsvergadering: 12 december 2013

Registratienummer raadsvoorstel: 2013/57060

Agendapunt:

Onderwerp: Vaststellen verordening geurhinder en veehouderij gemeente Bernheze 2013

 

De raad van de gemeente Bernheze;

 

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 ;

 

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

 

gelet op de door hem bij besluit van 12 december 2013 vastgestelde geurgebiedsvisie Bernheze 2013 als bedoeld in artikel 8 van de Wet

geurhinder en veehouder ;

 

besluit:

 

vast te stellen de verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven:

 

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Bernheze 2013.

 

de geconsolideerde tekst van de regeling

Artikel 1: begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • A.

  Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

 • B.

  Wet: de Wet geurhinder en veehouderij;

 • C.

  Geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V-Stacks, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid;

 • D.

  Geurgevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

 • E.

  Odour units (ouE/m3; P98): Geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003 “Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie”. In deze verordening wordt voor de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Dat betekent dat de – met een verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden;

Artikel 2: aanwijzing gebieden

 • 1.

  Als gebied als bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Wet wordt aangewezen het gehele grondgebied van de gemeente Bernheze;

 • 2.

  Als gebied als bedoeld in artikel 6, lid 3 van de Wet wordt aangewezen het gehele grondgebied van de gemeente Bernheze;

 • 3.

  Het gebied als bedoeld in de leden 1 en 2 wordt aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte Geurgebiedsvisie 2013 en bijbehorende kaarten A en B;

Artikel 3: waarden voor de geurbelasting

 • 1.

  Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2, lid 1 van deze verordening:

  Gebied

  Norm in ou/m3 98 percentiel

  Bestaande woongebieden in de bebouwde kom

  3

  Bestaande bedrijventerreinen in de bebouwde kom

  Extensiveringsgebieden rond kernen

  Extensiveringsgebieden natuur

  Woon-werk ontwikkelingsgebieden

  8

  Overige gebieden

  10

 • 2.

  De onder 1 genoemde gebieden staan aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart

  ‘Kaart A: gemeentelijke normstelling’

Artikel 4: andere waarde voor de vaste afstanden

Op grond van artikel 6, lid 3 van de Wet en in afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet, bedraagt de afstand tussen een geurgevoelig object en een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor op grond van de Wet geen geuremissiefactor is vastgesteld:

 • 1.

  ten minste 50 meter indien het geurgevoelig object is gelegen binnen de bebouwde kom als bedoeld in de Wet en is gelegen binnen het gebied dat is aangeduid op de bij deze verordening behorende kaart ‘Kaart B halvering vaste afstanden’.

 • 2.

  ten minste 25 meter indien het geurgevoelig object is gelegen buiten de bebouwde kommen als bedoeld in de Wet en is gelegen binnen het gebied dat is aangeduid op de bij deze verordening behorende kaart Kaart B halvering vaste afstanden’

Artikel 5

Indien er sprake is van een door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan of bouwplan die voorziet in de realisatie van een of meer voor geurhinder gevoelige objecten, moet de toetsingswaarde worden toegepast op bestemmingsvlakken zoals die zijn aangegeven op de voor die gebieden geldende plankaarten.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Artikel 7

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Bernheze 2013.

Artikel 8

De Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Bernheze, vastgesteld bij raadsbesluit van 5 februari 2009 wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 12 december 2013.

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

J.H.M. van den Oever

de voorzitter,

drs. M.A.H. Moorman