Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bernheze

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES BERNHEZE 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBernheze
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES BERNHEZE 2019
CiteertitelLegesverordening Bernheze 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLeges
Externe bijlageTarieventabel Leges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-02-2020Nieuwe regelign

13-12-2018

gmb-2019-82

129310/1293923

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES BERNHEZE 2019

 

De raad van de gemeente Bernheze besluit, op basis van het bijbehorende voorstel van

burgemeester en wethouders van 6 november 2018:

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en

onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

1. ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

2. ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

3. ‘maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

4. ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

5. ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2: Belastbaar feit

1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 

 

 

Artikel 3: Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het

reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen

zijn verricht.

Artikel 4: Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

1. bewijs van onvermogen;

2. attestaties de vita strekkende tot ontvangst van pensioenen, wachtgelden, lijfrenten en

andere periodieke uitkeringen ten laste van publiekrechtelijke lichamen;

3. beschikking of afschrift daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit

de gemeentekas;

4. beschikking op bezwaar- en verzoekschriften ter zake van gemeentelijke belastingen;

5. beschikkingen of afschriften houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag,

toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan,

betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

6. aan de bureaus van de in Bernheze verschijnende bladen toe te zenden

raadsvoorstellen;

7. de afdrukken van voorstellen, rapporten, adressen en andere stukken, welke aan de

gemeenteraad overgelegd en vanwege de secretarie vermenigvuldigd worden, indien

door de afgifte een algemeen plaatselijk belang wordt gediend;

8. stukken en inlichtingen, waarvan de kosteloze afgifte of verstrekking bij enig wettelijk

voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd;

9. afgifte collectevergunning ten behoeve van een charitatief doel.

Artikel 5: Maatstaven van heffing en tarieven

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze

verordening behorende tarieventabel;

2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel

genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

 

 

Artikel 6: Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke

kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere

schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van

de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7: Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges

worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving,

dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening

van de kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde

termijnen.

Artikel 8: Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9: Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven

dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en

overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende

tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10: Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen

drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het

Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel

1 van de tarieventabel betreft:

1. onderdeel 1.1.6 (akten burgerlijke stand);

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

4. onderdeel 1.4.4 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

5. onderdeel 1.8. (Overige publiekszaken);

6. hoofdstuk 11 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging

van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11: Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

De ‘Leidraad invordering belastingen gemeente Bernheze’ is van toepassing.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de

heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12: Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘Legesverordening Bernheze 2018’ van 14 december 2017, wordt ingetrokken met

ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum

hebben voorgedaan.

2. Als de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in lid 4 opgenomen

datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening

gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor

zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

3. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

5. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening Bernheze 2019’.

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van

13 december 2018.

Leandra Kilian Marieke Moorman

plv. griffier voorzitter