Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bernheze

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN BERNHEZE 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBernheze
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN BERNHEZE 2020
CiteertitelVerordening Lijkbezorgingsrechten Bernheze 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLijkbezorgingsrechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

12-12-2019

gmb-2020-203

1391760/1391792

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN BERNHEZE 2020

 

 

De raad van de gemeente Bernheze besluit, op basis van het bijbehorende voorstel van

burgemeester en wethouders van 5 november 2019:

 

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

vast te stellen de navolgende verordening:

 

 

 

 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

1. begraafplaats: de begraafplaats Loo te Nistelrode;

2. eigen graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

a. het doen begraven en begraven houden van lijken;

b. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

c. het doen verstrooien van as.

3. eigen umengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

d. het doen uitzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

e. het doen verstrooien van as.

4. eigen urnen-nis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen uitzetten en bijgezet worden van asbussen met of zonder urnen.

 

Artikel 2: Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3: Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4: Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het opgraven en overbrengen van een lijk indien dit op last van het daartoe bevoegde gezag geschiedt.

 

Artikel 5: Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6: Belastingjaar

 

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 

 

 

Artikel 7: Wijze van heffing

 

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekendgemaakt.

 

Artikel 8: Termijnen van betaling

 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 9: Kwijtschelding

 

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 10: Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 

1. De 'Leidraad invordering belastingen gemeente Bemheze' is van toepassing.

2. Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 11: Inwerkingtreding en citeertitel

 

1. De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Bemheze 2019’ van 13 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

5. Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Bemheze 2020’.

 

 

 

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van

12 december 2019.

 

Leandra Kilian

plv. griffier Marieke Moorman

voorzitter

 

Hoofdstuk 1: Verlenen van grafrechten

1.1 Het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf of urnen-nis en het door, of namens, de gemeente schoonhouden, verzorgen en onderhouden van de begraafplaats:

1.1.1 - voor een periode van 20 jaar € 990,70

1.1.2 - voor het verlengen van het bij 1.1.1 genoemde recht met 10 jaar € 569,95

 

Hoofdstuk 2: Begraven

2.1 Het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder, inclusief gedenktekenvergunning € 880,10

2.2 Het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar, inclusief gedenktekenvergunning € 700,10

2.3 Het begraven van een asbus met of zonder urn € 644,15

2.4 Het begraven op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in de onderdelen 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met € 148,00

 

Hoofdstuk 3: Bijzetten van asbussen en urnen

3.1 Het bijzetten van een asbus met of zonder urn in de urnenmuur € 296,05

 

Hoofdstuk 4: Opgraven en herbegraven of cremeren

4.1 Het afgeven van een vergunning ter zake van opgraven en herbegraven € 327,20

4.2 Het afgeven van een vergunning ter zake van opgraven en cremeren € 257,10

 

 

 

Hoofdstuk 5: Overige

5.1 Het overboeken van het uitsluitend recht op een particulier graf of urnennis in een daartoe bestemd register € 45,80