Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bernheze

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN BERNHEZE 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBernheze
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN BERNHEZE 2019
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten Bemheze 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLijkbezorgingsrechten
Externe bijlageTareiventabel Lijkbezorging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

13-12-2018

gmb-2019-111

1293910

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN BERNHEZE 2019

 

De raad van de gemeente Bernheze besluit, op basis van het bijbehorende voorstel van

burgemeester en wethouders van 6 november 2018:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

vast te stellen de navolgende verordening:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN BERNHEZE 2019

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

1. begraafplaats: de begraafplaats Loo te Nistelrode;

2. eigen graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

a. het doen begraven en begraven houden van lijken;

b. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

c. het doen verstrooien van as.

3. eigen umengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

d. het doen uitzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

e. het doen verstrooien van as.

4. eigen urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen uitzetten en bijgezet worden van asbussen met of zonder urnen.

Artikel 2: Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3: Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4: Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het opgraven en overbrengen van een lijk indien dit op last van het daartoe bevoegde gezag geschiedt.

Artikel 5: Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6: Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7: Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekendgemaakt.

Artikel 8: Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9: Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10: Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

1. De 'Leidraad invordering belastingen gemeente Bemheze' is van toepassing.

2. Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11: Inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Bemheze 2018’ van 14 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

5. Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Bemheze 2019’.

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van

13 december 2018.

 

Leandra Kilian

 

plv. griffier

 

Marieke Moorman

 

 

Voorzitter