Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bernisse

Paracommerciële Verordening gemeente Bernisse

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bernisse
Officiële naam regelingParacommerciële Verordening gemeente Bernisse
CiteertitelParacommerciële Verordening Bernisse
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4, eerste tot en met derde lid, van de Drank- en Horecawet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-2014Onbekend

25-02-2014

Weekblad De Bernisser

Onbekend

Tekst van de regeling

Paracommerciële Verordening gemeente Bernisse

De raad van de gemeente Bernisse

Gezien het voorstel van de burgemeester van 19 december 2013;

gelet op artikel 4, eerste tot en met derde lid, van de Drank- en Horecawet;

besluit:

vast te stellen de:

Paracommerciële Verordening gemeente Bernisse

Artikel 1. Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

 • 1. Vergunningen die zijn verleend aan paracommerciële rechtspersonen gelden uitsluitend voor het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, tijdens activiteiten die binnen de doelstelling van de vereniging c.q. stichting vallen, in verenigingsverband georganiseerd of in het kader van activiteiten van de vereniging zelf van:

  • -

   maandag tot en met zondag van 12.00 tot 24.00 uur.

 • 2. De burgemeester kan conform het bepaalde in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet met het oog op bijzondere gelegenheden met een maximum van 6 keer van zeer tijdelijke aard op aanvraag voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen ontheffing verlenen van de in het eerste lid gestelde periode.

 • 3. Voor het verlenen van de ontheffing zoals gesteld in het tweede lid geldt artikel 2:31 van de APV.

 • 4. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de aanvraag om ontheffing als bedoeld in dit artikel.

Artikel 2. Privé-bijeenkomsten en bijeenkomsten van derden bij paracommerciële rechtspersoon

Ter voorkoming van oneerlijke mededinging is het verboden in een paracommerciële inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken:

 • 1.

  Tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard. Bijeenkomsten van persoonlijke aard zijn bijeenkomsten die niet gerelateerd zijn aan de doelstelling van de paracommerciële rechtspersoon zoals bruiloften, verjaardagen van leden en niet leden, feesten, partijen, jubilea, recepties en dergelijke.

 • 2.

  Tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de beherende paracommerciële rechtspersoon zijn betrokken.

 • 3.

  De paracommerciële rechtspersoon, kan 6 keer per kalenderjaar alcoholhoudende drank verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard of tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, mits de activiteiten georganiseerd worden binnen een gebouw die een multifunctioneel gebruik omvat en een maatschappelijk doel heeft, zoals een dorphuis.

Onder een maatschappelijk doel wordt in elk geval verstaan:

 • a.

  Sociaal-culturele evenementen, bijvoorbeeld koningsdag;

 • b.

  Verzorging van een condoleance;

 • c.

  Bijzondere vieringen/jubilea zoals een 25 jarige bruiloft;

 • d.

  Verjaardagfeest.

  • 4.

   Genoemde bijeenkomsten van persoonlijke aard of bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon

betrokken zijn, mogen georganiseerd worden met dien verstande dat het verzoek vanuit de kern

zelf komt of ten goede komt aan de kern;

5.De paracommerciële rechtspersoon doet uiterlijk 10 werkdagen vóór een bijeenkomst als bedoeld

in het derde lid hiervan, met uitzondering voor het houden van een condoleance, melding aan de

burgemeester.

Artikel 3. Overgangsrecht paracommerciële rechtspersonen

1.Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervallen voor paracommerciële

inrichtingen:

a.De voorschriften en beperkingen die tot dat tijdstip op de huidige rechtsgeldige Drank- en

Horecavergunning verbonden zijn;

b.de ontheffingen die tot dat tijdstip door het college van burgemeester en wethouders zijn

verleend;

c de tot dat tijdstip gehanteerde schenk- of taptijden.

2.Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een

ontheffing of vergunning op grond van de Drank- en Horecawet is ingediend waarop nog niet is

beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

3.Op bezwaarschriften gericht tegen een besluit krachtens de artikelen welke zijn bepaald in deze

verordening wordt beslist met toepassing van deze verordening.

Artikel 4. Intrekking oude verordening

Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening wordt de verordening genaamd: “Drank- en Horecaverordening Bernisse”, die is vastgesteld op 13 maart 1989 en de wijziging van de verordening die is vastgesteld op 9 augustus 1994, ingetrokken.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Paracommerciële Verordening Bernisse

Abbenbroek, 25 februari 2014

De raad voornoemd,

De griffier De burgemeester

J.A. Fröling-Kok P.J. Bouvy-Koene