Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beuningen

Verordening inzake de commissie herbenoeming burgemeester

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeuningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de commissie herbenoeming burgemeester
CiteertitelVerordening inzake de commissie herbenoeming burgemeester
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 149; Circulaire MinBiza BK01/96074 dd 21 november 2001.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2009Wijzigingen: artikel 3.1, 3.6, artikel 7.1

23-06-2009

22 juli 2009

BW09.00875
24-06-2009Art. 3.1, 3.6, 7.1

23-06-2009

De Koerier, 22-07-2009

BW09.00875
02-07-200324-06-2009nieuwe regeling

01-07-2003

Onbekend

BW03.00803

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de commissie herbenoeming burgemeester

De raad van de gemeente Beuningen,

gelezen het voorstel van mr. ing. J.G.Th.M. Kersten van 23 juni 2003,

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de navolgende Verordening inzake de commissie herbenoeming burgemeester

Begripsomschrijving

Artikel 1

In deze Verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: de commissie als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • b.

  Commissaris: de Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland;

 • c.

  herbenoeming: benoeming van de burgemeester voor een nieuwe periode van zes jaar in de gemeente Beuningen;

 • d.

  raad: de gemeenteraad van Beuningen;

 • e.

  verslag: de schriftelijke weergave van het oordeel van de commissie omtrent het functioneren van de burgemeester;

 • f.

  aanbeveling: de schriftelijke verklaring van de raad omtrent de herbenoeming van de burgemeester.

Taak en bevoegdheden

Artikel 2
 • 1.

  Er wordt een commissie ingesteld, die tot taak heeft de aanbeveling door de raad voor te bereiden in verband met de herbenoeming van de burgemeester.

 • 2.

  De commissie bereidt daartoe een verslag voor en stelt deze vast.

 • 3.

  De commissie zendt haar verslag aan de raad, nadat het gesprek met de burgemeester, zoals bedoeld in artikel 8 heeft plaatsgevonden. Ten aanzien van de stukken die door de commissie aan de raad worden gezonden, de beraadslagingen daarover in de raad en van de stukken die door de raad aan de minister worden gezonden geldt een geheimhoudingsplicht.

 

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit de fractievoorzitters van de raad.

 • 2.

  Plaatsvervangende leden worden niet benoemd.

 • 3.

  Bij dreigende langdurige afwezigheid van een lid kan de raad in zijn plaats een andere lid uit dezelfde raadsfractie benoemen.

 • 4.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris.

 • 5.

  De voorzitter treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 6.

  Er wordt één wethouder, zijnde de loco-burgemeester, als adviseur aan de commissie toegevoegd. De adviseur heeft geen stemrecht en is evenals de leden van de commissie gebonden aan de geheimhoudingsplicht.

   

Artikel 4 Toesingskader

De commissie toetst het functioneren van de burgemeester o.a. aan de hand van de Profielschets Burgemeester van Beuningen 1985, zoals vastgesteld door de raad op 20 augustus 1985.

 

Artikel 5 Werkwijze

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De vergaderingen zijn besloten.

 

Artikel 6 Geheimhouding

 • 1.

  De commissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op omtrent de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering.

 • 2.

  De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in lid 1 wordt voldaan.

 • 3.

  Noch de commissie, noch de gemeenteraad zal de geheimhouding waartoe lid 1 verplicht, opheffen.

 • 4.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 

Artikel 7 Verslag

 • 1.

  De commissie stelt een verslag op omtrent het functioneren van de burgemeester. Alvorens het verslag op te stellen hoort de commissie de wethouder, zijnde 1e loco-burgemeester namens de gezamenlijke wethouders.

 • 2.

  Het verslag wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

 • 3.

  Eventuele minderheidsopvattingen worden in het verslag opgenomen.

 • 4.

  Bij staking van stemmen over het uit te brengen verslag wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering; is het uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen in de volgende vergadering wederom, dan worden in het verslag van de commissie, de verschillende meningen binnen de commissie gemotiveerd ter kennis gebracht van de raad.

 

Artikel 8 Hoor en wederhoor

 • 1.

  Alvorens het verslag aan de raad te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester.

 • 2.

  Indien ter zake van zijn functioneren afspraken met de burgemeester worden gemaakt, worden deze in het verslag aan de raad vermeld.

 • 3.

  Indien daarvoor aanleiding is, wordt in het verslag tevens melding gemaakt van gesprekken die de raad of de commissie uit de raad in een eerder stadium met de burgemeester over diens functioneren heeft gevoerd, alsmede over eventuele afspraken die daarbij zijn gemaakt.

 

Artikel 9 Ontbinding commissie

De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop het besluit omtrent de herbenoeming aan de raad is bekend gemaakt.

 

Artikel 10 Slotartikelen

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor, dat op het in artikel bedoelde tijdstip alle archiefbescheiden die de commissie zelf heeft opgemaakt, onverwijld in een verzegelde enveloppe en gerubiceerd als “ geheim “ worden overgebracht naar de krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  Van de in het tweede lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de toepassing van artikel 15 lid 1 sub a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  Originele bescheiden van de commissie die de commissie van derden heeft ontvangen, worden onmiddellijk aan dezen teruggezonden.

 • 4.

  Alle overige bescheiden van de commissie en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden, worden onmiddellijk vernietigd.

Artikel 11

In alle gevallen, waarin deze Verordening niet voorziet, beslist de commissie; artikel 7, lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12

Deze Verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar vaststelling.

Artikel 13

Deze Verordening wordt aangehaald als: Verordening inzake de commissie herbenoeming burgemeester.

 

Beuningen, 23 juni 2009.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,