Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bladel

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2020 - 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBladel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2020 - 2021
CiteertitelSubsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2020-2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202031-12-2021nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2019-305348

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2020 - 2021

 

 

Paragraaf 1 Inleidende bepalingen:

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

Aanvraag: Een door een aanvrager ingevuld aanvraagformulier voor het verkrijgen van een subsidie voor het plaatsen, realiseren of uitvoeren van een duurzame energiemaatregel. Een ontvankelijke aanvraag bestaat uit:

- een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

- een offerte óf beschrijving van de duurzame energiemaatregel;

Desgevraagd moet een tekening/situatieschets overhandigd worden, om te bepalen of aan de voorwaarden van de subsidie wordt voldaan.

Aanvraagformulier: Een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier voor subsidie duurzame energiemaatregelen.

Aanvrager: Een meerderjarige natuurlijke persoon, die:

- eigenaar is van een in de gemeente Bladel gelegen woning; de aanvrager dient voor ten minste 50% eigenaar te zijn van de woning;

- door een Vereniging van Eigenaren gemachtigd is .

Bestaande woning: Woning die vóór 1 januari 2015 is vergund . Als datum wordt de datum van afgifte van de bouwvergunning/omgevingsvergunning bouw gehanteerd.

Betalingsbewijs: Een kopie van een bankafschrift of transactie via internetbankieren dat aantoont dat de betaling is overgemaakt aan het bedrijf dat de duurzame energiemaatregel geïnstalleerd heeft. Dit bankafschrift/internettransactie moet voorzien zijn van de originele datum, naam en IBAN- nummer van de aanvrager.

De overige gegevens die niet van belang zijn voor de behandeling van deze aanvraag kunnen onzichtbaar gemaakt worden.

Bijgebouw: Dakkapel, serre, garage verbonden aan of behorend bij de bestaande woning.

College: Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel.

Dakisolatie: Door een specialist aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van het dak van een woning met een minimale Rd-waarde van 3,5 (m²K/W ). Alleen dakisolatie die op de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. Dakisolatie op bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie.

Duurzame maatregel: Een verandering/aanpassing aan een woning of wooncomplex die het energieverbruik reduceert en/of duurzame energie opwekt. De duurzame maatregel gericht op opwekking is afkomstig van een schone energiebron.

Duurzame energie-installatie: Een installatie of een maatregel/apparaat die zijn energie opwekt uit een schone energiebron en/of duurzaam gebruik van energie bevordert: PV-cellen, zonneboiler, warmtepomp

Eigenaar: Een natuurlijk persoon die ten minste 50% van het volledige eigendomsrecht van de woning bezit.

Energiebesparende maatregel: Een verandering/aanpassing aan een woning of complex die het energieverbruik reduceert.

Factuur: Een kopie van een door een erkend installatiebedrijf opgestelde rekening van de duurzame maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd, voorzien van het bedrag en het type duurzame maatregel en een datum waarop de duurzame maatregel is geplaatst. In de factuur moet een specifiek onderscheid zijn gemaakt tussen de verschillende kostenposten (plaatsingskosten en materiaalkosten ).

Gereedmeldingsformulier: Een door het college beschikbaar gesteld gereedmeldingsformulier voor subsidie duurzame energiemaatregelen.

Glasisolatie: Isolerend dubbelglas (HR++ glas), bestaande uit ten minste twee glasplaten die door een afstandhouder (zonder een metalen kader) aan de rand van het glas uit elkaar worden gehouden. De ruimte tussen het glas wordt gevuld met edelgas en is het glas aan één zijde gecoat waardoor het extra isoleert. Het glas geeft een U-waarde van maximaal 1,2 (W/m²K volgens de norm EN 1279. Alleen HR++ glas dat bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. HR++ glas dat bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. HR++ glas op bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie .

Muurisolatie: Door een specialist aangebracht materiaal ter verhoging van de warmteisolatiewaarde van de gevel van een woning met een minimale Rd-waarde van 1,1 (m²K/W). Alleen muurisolatie die bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. Muurisolatie op bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie.

Offerte: Een kopie van een door een gespecialiseerd installatie-, montage- of bouwbedrijf opgestelde offerte, die een duidelijke beschrijving geeft van het type duurzame energiemaatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Rd-waarde: De Rd-waarde (ook wel aangeduid met R-waarde) is de warmteweerstand van het isolatiemateriaal.

Schone energie: Energie opgewekt uit schone energiebronnen zoals zon, water, wind en warmte afkomstig uit de warmte van lucht en/of (bodem)water.

Uitkering: Een door het college uit te keren bedrag. Het bedrag wordt uitgekeerd op het moment dat de volgende documenten door gemeente Bladel zijn ontvangen, getoetst en geaccordeerd:

- een gespecificeerde factuur;

- een betalingsbewijs.

Vereniging van Eigenaren: De vereniging van eigenaren van de appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren.

Vloerisolatie: Door een specialist aangebracht materiaal ter verhoging van de warmteisolatiewaarde van de vloer van een woning met een minimale Rd-waarde van 3,5 (m²K/W ). Alleen vloerisolatie die bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. Vloerisolatie in bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede in nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie.

Warmtepomp: Een installatie voor het opwekken van energie ten behoeve van het verwarmen van een woning, afkomstig uit een schone energiebron en die nagelvast in of aan een woning en/of bijgebouw is bevestigd.

Woning: Een, volgens een vastgesteld bestemmingsplan, voor bewoning bestemd gebouw, dat opgeleverd is en bewoond wordt door een burger. De woning moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Bladel.

Zonneboiler: Een installatie voor het verwarmen van tapwater, waarvoor de opgewekte energie afkomstig is van een schone energiebron en die nagelvast is bevestigd op, aan of in de woning en/of bijgebouw.

Zonnepanelen: Een installatie in de vorm van zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit, afkomstig uit een schone energiebron en die nagelvast is bevestigd op of aan de woning en/of bijgebouw.

 

Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep

Deze verordening is bedoeld voor het verstrekken van de subsidie voor maatregelen die in opdracht van de eigenaar aan een bestaande woning wordt getroffen, met de bedoeling om het verbruik van energie in deze woningen te verminderen om daarmee te komen tot vermindering van de uitstoot van CO2.

Er wordt ingezet op maatregelen die leiden tot energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Dit leidt tot een bijdrage aan de mondiale, landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen om te komen tot een reductie van de emissie van CO2. De doeltreffendheid en effectiviteit van deze maatregelen, die in artikel 4.1 zijn opgenomen, zijn relatief hoog.

Ook leidt dit tot lagere energiekosten voor de aanvrager.

Artikel 3 Inhoud van de aanvraag

 • 1.

  Alle in het aanvraagformulier gevraagde gegevens dienen bij de indiening van de aanvraag te worden verstrekt. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraag ontvankelijk is (volledig is ingevuld, ondertekend is en voorzien van alle benodigde bijlagen).

 • 2.

  Ontvankelijke aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de aanvraag wel volledig is.

 • 3.

  Het college beslist op een aanvraag binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 4.

  Het college kan de beslistermijn met 8 weken verdagen.

 

Artikel 4 Subsidiecriteria voor eigenaren van woningen en hoogte van de subsidie

1. Een particuliere woningeigenaar van een bestaande woning in de gemeente Bladel of een door een Vereniging van Eigenaren gemachtigde persoon kan subsidie aanvragen voor:

 • -

  Energie-installaties:

 • a. Zonnepanelen

 • b. Zonneboiler

 • c. warmtepomp.

 • -

  Energiebesparende maatregelen:

 • d. Vloerisolatie;

 • e. Muurisolatie/gevelisolatie;

 • f. Dakisolatie;

 • g. Glasisolatie (HR++ glas).

b. Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden en verplichtingen:

 • a. door de aanvrager is nog niet eerder een aanvraag ingediend voor dit type duurzame energiemaatregel voor de betreffende woning;

 • b. het totaal geïnvesteerde bedrag, waarvoor de aanvrager subsidie aanvraagt, bedraagt minimaal € 1.000,00;

 • c. de duurzame energiemaatregel wordt geplaatst door een daarvoor gespecialiseerd bedrijf;

 • d. de aanleg of installatie van de duurzame energiemaatregel is uitgevoerd conform de, op het moment van aanleg, geldende (bouw)regelgeving, geldende normen, beleid en/of overige wet- en regelgeving.

c. De subsidie voor een geplaatste installatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel bedraagt:

 • a. voor de installaties genoemd onder a tot en met c (energie-installaties) 20 % van het factuurbedrag, met een maximum van € 500,00 per energie-installatie;

 • b. voor de maatregelen genoemd onder d tot en met g (energiebesparende maatregelen) 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 750,00 per energiebesparende maatregel;

d. Bij de subsidie voor energiebesparende maatregelen zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel onder d tot en met g geldt de voorwaarde dat een isolatiemateriaal wordt toegepast met een minimum Rd-waarde van 3,5 (m²W/K) voor vloerisolatie, 1,1 (m²W/K) voor muurisolatie en 3,5 (m²W/K) voor dakisolatie. Het aan te brengen HR++ glas heeft een maximale U-waarde van 1,2 W/m²K) volgens de norm EN 1279.

e. De volgende kosten, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van deze regeling, komen voor subsidie in aanmerking:

 • a. materiaalkosten;

 • b. installatiekosten.

f. Een subsidie voor de aanschaf van duurzame energiemaatregelen kan worden aangevraagd na het in werking treden van deze verordening. De subsidie geldt niet met terugwerkende kracht; voor reeds gerealiseerde maatregelen wordt geen subsidie verleend.

g. Een eigenaar kan per kalenderjaar subsidie aanvragen voor twee typen duurzame energiemaatregelen. In totaal wordt per woning maximaal € 1.500,00 subsidie per kalenderjaar verstrekt.

h. Een subsidie wordt per aangeschafte en geplaatste duurzame energiemaatregel eenmalig verstrekt.

i. Uitsluitend duurzame maatregelen die in bestaande woningen in de gemeente Bladel worden geplaatst na het in werking treden van deze verordening, na het aanvragen van de subsidie, komen in aanmerking voor subsidie.

 

Artikel 5 Weigeringsgronden

Het college kan een aanvraag voor subsidie weigeren indien:

 • 1.

  niet wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden

 • 2.

  een eventuele benodigde bouw- of omgevingsvergunning niet verleend is;

 • 3.

  een eigenaar van een woning een subsidie voor dezelfde maatregel aanvraagt die door de gemeente Bladel al verstrekt is aan een andere partij voor dezelfde woning;

 • 4.

  een subsidie wordt aangevraagd voor hetzelfde type duurzame energiemaatregel(en) waarvoor al eerder door de gemeente een subsidie is verstrekt;

 • 5.

  het door de raad beschikbaar gestelde subsidiebedrag bij toekenning wordt overschreden.

 

Artikel 6 Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

 • 1.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt in ieder geval de maximale hoogte van de subsidie.

 • 2.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt of aan de voorwaarden en verplichtingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van deze verordening is voldaan en aan welke voorschriften en verplichtingen moet worden voldaan.

 • 3.

  Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

 

Artikel 7 Betaling van de subsidie

1. Indien een beschikking tot subsidievaststelling wordt gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats.

2. Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

3. Een subsidie wordt pas uitbetaald als:

 • a. de duurzame energiemaatregel geplaatst is;

 • b. het gereedmeldingsformulier volledig is ingevuld en tezamen met alle bijlagen is ingediend bij de gemeente Bladel;

 • c. een gespecificeerde factuur is overhandigd (hierin moet duidelijk zijn welke maatregel is getroffen en zijn de materiaalkosten en installatiekosten apart gespecificeerd);

 • d. een betalingsbewijs is overhandigd.

4. De subsidie wordt alleen betaald en overgemaakt op het IBAN-nummer van de aanvrager wanneer binnen 6 maanden na de beschikking tot subsidieverlening de duurzame energiemaatregel is gerealiseerd.

 

Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieontvanger en vaststelling van de subsidie

1. Aanvrager dient binnen 12 weken na betaling van de eindfactuur een aanvraag om vaststelling van de subsidie in bij het college met behulp van het gereedmeldingsformulier.

2. Alle in het gereedmeldingsformulier gevraagde gegevens dienen bij de indiening van de aanvraag om vaststelling van de subsidie te worden verstrekt.

3. De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt in ieder geval:

 • a. of is voldaan aan de voorwaarden en verplichtingen voor de vaststelling van de subsidie zoals opgenomen in de beschikking tot subsidieverlening, de subsidieverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

 • b. de hoogte van de subsidie uitgedrukt in euro’s.

 • c. het bedrag dat als subsidie wordt vastgesteld kan niet hoger zijn dan het bedrag dat in de beschikking tot subsidieverlening is opgenomen.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020 nadat deze bekend is gemaakt.

 • 2.

  De subsidieverordening eindigt op 31 december 2021 of zoveel eerder als het door de raad beschikbaar gestelde subsidiebedrag bereikt is.

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2020 - 2021.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 19 december 2019.

 

De raad voornoemd,

de wnd. griffier, S.M.W. Verouden

de voorzitter, ir. R.P.G. Bosma

Toelichting op de artikelen uit de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2020 - 2021

 

Artikel 1, begripsbepaling Bestaande woning:

Bij het begrip bestaande woning wordt gekozen voor een begrenzing op de datum 1 januari 2015 omdat op dat moment de EPC norm is verlaagd naar 0,4. Alle woningen die na deze datum zijn vergund, moesten voldoen aan strengere isolatienormen in combinatie met opwekkingsmogelijkheden om aan de EPC-norm te voldoen.

 

Artikel 1, begripsbepaling Eigenaar:

Een woning kan in eigendom zijn van één of meerdere natuurlijke personen. Wanneer meerdere personen samen eigenaar zijn, dan is dit kadastraal vastgelegd en is de eigendomsverhouding inzichtelijk. Om een aanvraag te kunnen indienen voor een bijdrage moet de aanvrager in bezit zijn van tenminste 50% van het eigendomsrecht. Zo kan binnen één huishouden waar meerdere personen samen eigenaar van de woning zijn, de aanvraag door één persoon worden ingediend.

Wanneer een woning via erfpacht- en koopgarantbepalingen via de woningstichting is aangekocht, waarbij beoogt worden het eigen woningbezit van particulieren te bevorderen, wordt de koper van deze woning eveneens aangemerkt als eigenaar van de woning.

 

Artikel 1, begripsbepaling Woning:

De begripsomschrijving heeft betrekking op een woning die of appartement dat positief is bestemd in het bestemmingsplan. Dat betekent dat gedurende het gehele jaar het pand voor bewoning mag worden aangewend. Ook bedrijfswoningen vallen onder het begrip positief bestemde woning.

Een recreatiewoning is niet bedoeld om gedurende het gehele jaar te bewonen, maar is bedoeld om recreatief te verblijven. Voor een recreatiewoning kan dus geen subsidie worden aangevraagd op grond van deze verordening.

 

Artikel 4, subsidiecriteria lid 2, sub a.

Hierbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat per woning slechts eenmaal een financiële bijdrage kan worden aangevraagd voor elk type maatregel. Dus als er een bijdrage wordt aangevraagd voor het aanbrengen van glasisolatie op de begane grond door één woningeigenaar, dan kan later de partner/mede-eigenaar, nieuwe eigenaar niet alsnog een bijdrage aanvragen voor het aanbrengen van isolerende beglazing op de bovenverdieping. Op dit manier wordt voorkomen dat aanvragen worden opgeknipt teneinde het maximale subsidiebedrag te kunnen overschrijden.

 

Artikel 4, subsidiecriteria lid 2, sub c.

De duurzame energiemaatregel moet door een daarvoor gespecialiseerd bedrijf worden geplaatst. Hiermee wordt bedoeld dat de werkzaamheden tot plaatsing geheel door een installatiebedrijf, bouwbedrijf en/of montagebedrijf moet worden verricht. Onder werkzaamheden tot plaatsing wordt verstaan: alle werkzaamheden die zijn gericht op het monteren, installeren, isoleren, verbouwen en aanbrengen van materialen ter plaatsing van de duurzame energiemaatregel. Op die manier wordt veiligheid en aansprakelijkheid van de maatregel gewaarborgd.

Er wordt geen subsidie uitgekeerd als de maatregel wordt geplaatst door de woningeigenaar zelf, waarbij een specialist de eindaansluiting en eindcontrole voor haar rekening neemt. Ook zelfbouw-pakketten en verbouwingswerkzaamheden in eigen beheer komen niet in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage.

 

Artikel 4, subsidiecriteria lid 5, sub a

Onder materiaalkosten worden tevens begrepen de bevestigingsmaterialen en kosten die noodzakelijk zijn om de maatregel te plaatsen. Bijvoorbeeld bij isolerende beglazing tellen ook de kosten voor kozijnen en scharnieren/klinken mee.

De kosten voor plaatsing van benaderingsmaterialen (ladder, hoogwerker of steiger) om de duurzame energievoorziening te plaatsen tellen niet mee. Deze kosten zijn niet subsidiabel.

 

Artikel 4, subsidiecriteria lid 9

Nadat de verordening in werking treedt kunnen aanvragen worden ingediend. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht voor reeds gerealiseerde maatregelen subsidie aan te vragen. Daarom geldt de voorwaarde dat de aanvrager op het moment dat de aanvraag bij de gemeente wordt ingediend, nog niet gestart is met de fysieke (voorbereidende) werkzaamheden tot het plaatsen van de duurzame maatregel. Onder fysieke voorbereidende werkzaamheden worden bijvoorbeeld verstaan het verwijderen van de bestaande beglazing of het aanbrengen van de draagconstructie van zonnepanelen.

Pas nadat de aanvraag is ingediend en is geregistreerd mogen de werkzaamheden starten.

 

Artikel 5, weigeringsgronden lid 4

Voor iedere particuliere woning mag per type duurzame energievoorziening slechts eenmaal een financiële bijdrage worden aangevraagd bij de gemeente. Zo wordt voorkomen dat bij gefaseerde uitvoering van het plaatsen van duurzame energiemaatregelen, toekenning van een hogere bijdrage plaatsvindt dan het maximum dat in de verordening vastligt. Vanwege de uitvoerbaarheid van de regeling is daarom ervoor gekozen dat per type maatregelen slechts eenmaal subsidie kan worden aangevraagd.

Per particuliere woning kan slechts eenmaal een subsidieaanvraag worden ingediend. Aanvragen die zijn ingediend tijdens de verordeningen van de gemeente Bladel uit de periodes 2013-2015 en 2017 – 2018 worden hierbij meegeteld.