Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Aanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebieden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebieden 2012
CiteertitelAanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebieden 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid
Externe bijlageAlcoholverbodsgebieden voor de gemeente Blaricum

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening Blaricum 2010, art. 2.48
  2. http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2012nieuwe regeling

09-10-2012

Hei en wei 26-10-2012

collegebesluit 09-10-2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebieden 2012

Aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2.48 van de Algemene

Plaatselijke Verordening Blaricum

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op 9 oktober 2012

Blaricum, 9 oktober 2012

de secretaris de burgemeester

Nota-toelichting  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum,

gelet op het bepaalde in artikel 2.48 van de Algemene Plaatselijke Verordening Blaricum 2010;

overwegende dat :

 

- Artikel 2.48 APV bepaalt dat het verboden is op een openbare plaats, die

deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied,

alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en

dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

- in de hierna aan te wijzen gebieden een gerechtvaardigde vrees voor

verstoring van de openbare orde bestaat vanwege het nuttigen van

alcoholhoudende drank dan wel het bij zich hebben van aangebroken

flesjes en blikjes met alcoholhoudende drank;

- door het toenemend drankmisbruik de overlast in de openbare ruimte

toeneemt;

- door gebieden aan te wijzen de politie een instrument wordt geboden

om alcoholgerelateerde overlast te voorkomen en te bestrijden;

 

Overwegende dat de politie Gooi en Vechtstreek heeft geadviseerd inzake de aan te wijzen gebieden;

 

 

BESLUITEN:

1. De navolgende gebieden aan te wijzen als gebieden waarin het

verboden is om op de weg, alcoholhoudende drank te nuttigen

of aangebroken flessen, glazen, blikjes en dergelijke

met acoholhoudende drank bij zich te hebben:

 

Oude dorp

Gebieden

A) Huizerweg – Torenlaan - Dorpsstraat – Schoolstraat (Kermisterrein)

B) Plantsoen Piepersweg – Noolseweg – Bussumerweg (Pieperspark)

 

Speelplaatsen

21) Hazeleger

22) Oosthout / Hengeleer

 

Bijvanck

Gebieden

C) Hooibrug – Uilebord – Wetering – Zalm – Levensboom (winkelcentrum)

 

Speelplaatsen

1) Buizerd

2) Kauw

3) Kemphaan

4) Waterhoen

5) Stern

6) Hoofdweg

7) Schans

8) Slinger

9) Opzetter / Korf

10) Kieps

11) Raat

12) De Dam

13) Slieten

14) Veurhuis

15) ’t Erf

16) Loot

17) Blad

18) Koggewagen

19) Stichtseweg (skatebaan)

20) Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP)

2. De in de bijlagen opgenomen situatietekeningen waarop de hiervoor

genoemde gebieden zijn weergegeven, maken onderdeel uit van dit

aanwijzingsbesluit.

3. Dit aanwijzingsbesluit geldt niet voor de terrassen van een

horecabedrijf en voor plaatsen waarvoor op grond van artikel 35, lid 1

Drank- en Horecawet, een ontheffing geldt.

4. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit

alcoholverbodsgebieden 2012.