Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bloemendaal

Beleidsregels spoedeisende bestuursdwang illegaal flyeren en achterlaten afval Bloemendaal 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBloemendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels spoedeisende bestuursdwang illegaal flyeren en achterlaten afval Bloemendaal 2014
CiteertitelBeleidsregels spoedeisende bestuursdwang illegaal flyeren en achterlaten afval Bloemendaal 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 4:81 en 5:21 tot en met 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2.6 Algemene Plaatselijke Verordening Bloemendaal en artikel 20 Afvalstoffenverordening Bloemendaal

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2014Onbekend

14-01-2014

Weekblad Kennemerland Zuid dd 17-04-2014

Beleidsregels spoedeisende bestuursdwang illegaal flyeren en achterlaten afval Bloemendaal 2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels spoedeisende bestuursdwang illegaal flyeren en achterlaten afval Bloemendaal 2014

Beleidsregels “spoedeisende bestuursdwang illegaal flyeren en achterlaten afval” en besluit mandatering

burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal;

overwegende:

dat het wenselijk is om een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot de aanpak van het illegaal flyeren en met name het achterlaten van dergelijk afval op of aan de openbare weg of op andere openbare terreinen;

dat dit met name geldt voor het verspreiden van reclamemateriaal (flyers) op en rond het strand, de strandopgangen en de Kop van de Zeeweg;

dat het voor het uiterlijk aanzien van met name dit gedeelte van de gemeente noodzakelijk is dat in grote hoeveelheden achtergelaten reclamefolders e.d. op korte termijn en op kosten van degene die ze heeft verspreid (of die hiervoor verantwoordelijk is of in wiens belang dit was), kunnen worden opgeruimd;

dat het hiervoor het gangbare handhaving instrumentarium uit de Algemene wet bestuursrecht (de normale last onder bestuursdwang of last onder dwangsom) geen mogelijkheden biedt;

dat om die reden in dergelijke gevallen spoedeisende bestuursdwang gecombineerd met kostenverhaal zal worden toegepast;

dat het vanwege de spoedeisendheid noodzakelijk is dat op zeer korte termijn een besluit genomen kan worden en dat om die reden het hoofd van de afdeling Publiekszaken gemandateerd dient te worden om onder mandaat te kunnen tekenen.

gelet op de artikelen 4:81 en 5:21 tot en met 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2.6 Algemene Plaatselijke Verordening Bloemendaal en artikel 20 Afvalstoffenverordening Bloemendaal;

besluiten:

mandaat te verlenen aan het hoofd van de afdeling Publiekszaken tot het tekenen van besluiten tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang met kostenverhaal;

en vast te stellen de:

Beleidsregels “spoedeisende bestuursdwang illegaal flyeren en achterlaten afval Bloemendaal 2014

 

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder

a.Afval: stoffen, materialen en/of producten waarvan de eigenaar van plan is zich ervan te ontdoen.

b.Zwerfafval als gevolg van illegaal flyeren:afval, vaak reclamemateriaal dat illegaal is verspreid en dat rondslingert op of aan de openbare weg of op andere openbare terreinen, in het bijzonder op en rond het strand, de strandopgangen en de Kop van de Zeeweg. Het is afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn of door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op die plaatsen is terechtgekomen.

c.Spoedeisende bestuursdwang: het toepassen van een last onder bestuursdwang is het ongedaan maken van een overtreding door ingrijpen van of vanwege het gemeentebestuur op kosten van de overtreder. Het toepassen van spoedeisende last onder bestuursdwang is het ongedaan maken van een ernstige overtreding, waarbij direct ingrijpen noodzakelijk is. Bij een spoedeisende last onder bestuursdwang wordt opgetreden, voordat het besluit schriftelijk is genomen.

Artikel 2. Spoedeisende bestuursdwang

Binnen de ter beschikking staande bevoegdheden wordt het handhavingsinstrument “spoedeisende bestuursdwang” toegepast ter beëindiging van overtredingen van de milieuwetgeving en de daarop gebaseerde bepalingen van de Afvalstoffenverordening en de Algemene Plaatselijke Verordening, voor zover het betreft zwerfafval. Dit betreft in het bijzonder op en rond het strand, de strandopgangen en de Kop van de Zeeweg achtergelaten of weggegooid reclamemateriaal dat door middel van illegaal flyeren aan de mensen is uitgedeeld.

Spoedeisende bestuursdwang is gericht op het direct beëindigen van geconstateerde overtredingen.

In de beschikkingen tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang wordt geen begunstigingstermijn opgenomen, omdat de spoedeisendheid zich verzet tegen het opnemen van een dergelijke termijn.

Artikel 3. Kostenverhaal

De met de toepassing van spoedeisende bestuursdwang gemaakte kosten zullen worden verhaald op de overtreder.

Deze worden vastgesteld op basis van de door de gemeente gemaakt kosten van het opruimen van het zwerfafval/reclamemateriaal.

Bij niet betaling van de kosten vindt invordering/inning van het bedrag plaats overeenkomstig het bepaalde in titel 4.4. (bestuurlijke geldschulden) van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels spoedeisende bestuursdwang illegaal flyeren en achterlaten afval Bloemendaal 2014”.

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de publicatie.

Aldus besloten en vastgesteld op 14 januari 2014.

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

Th.M. Nederveen ,burgemeester

Ph. van der Wees ,secretaris