Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boekel

verordening gunning groenonderhoudswerkzaamheden, schoonmaak en overige (facilitaire) diensten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoekel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingverordening gunning groenonderhoudswerkzaamheden, schoonmaak en overige (facilitaire) diensten
Citeertitelverordening gunning groenonderhoudswerkzaamheden & schoonmaak en overige (facilitaire) diensten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 149
 2. Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, artikel 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2008Nieuwe regeling

02-10-2008

Weekblad Boekel & Venhorst, 02-12-2008

PD/000912

Tekst van de regeling

Intitulé

verordening gunning groenonderhoudswerkzaamheden, schoonmaak en overige (facilitaire) diensten

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 juli 2008;

gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 17 Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;

Overwegingen:

Het hebben van werk is voor onze inwoners in een achterstandspositie van groot belang voor de bevordering van zelfredzaamheid en het tegengaan van sociaal isolement. Met name zij die door belemmerende omstandigheden niet (volledig) op eigen kracht aan het arbeidsproces deel kunnen nemen, behoeven ondersteuning vanuit de gemeentelijke overheid. Dit geldt met name voor inwoners in onze gemeente/regio die zijn aangewezen op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en inwoners die zijn aangewezen op de Wet werk en bijstand (Wwb).

Om die reden nemen wij in ons inkoopbeleid expliciete voorwaarden op om er (mede) voor zorg te dragen dat voor de hiervoor genoemde doelgroep(en) voldoende en voldoende gevarieerd werk beschikbaar komt en blijft. De leveringen en/of diensten betreffen in hoofdzaak, doch niet exclusief, opdrachten met betrekking tot onderhoud in de openbare ruimten zoals groenonderhoud c.a., schoonmaak en overige (facilitaire) diensten in gemeentelijke gebouwen.

BESLUIT:

Vast te stellen de:

'verordening gunning groenonderhoudswerkzaamheden, schoonmaak en overige (facilitaire) diensten'.

Artikel 1

Voor inkoop met betrekking tot onderhoud in de openbare ruimten zoals groenonderhoud c.a., schoonmaak en overige (facilitaire) diensten in gemeentelijke gebouwen, maken wij gebruik van de mogelijkheden die Europese regelgeving ons ter zake biedt waaronder, doch niet uitsluitend, de toepassing van:

 

 • -

  Artikel 18 Richtlijn 2004/18/EG en artikel 17 Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) waarin wordt voorzien in het toepassen van een alleenrecht hetwelk wij voor bepaalde diensten willen toepassen ten behoeve van hen die zijn aangewezen op de sociale werkvoorziening. Bij nadere beschikking zal ons College van Burgemeester en Wethouders een uitvoerende rechtspersoon aanwijzen.

Artikel 2

In verband met sociaal maatschappelijke factoren is het van gemeentelijk belang dat het onderhoud van groenvoorziening, schoonmaak en overige (facilitaire) diensten in gemeentelijke gebouwen middels de in artikel 1 genoemde mogelijkheden kunnen worden gegund aan een sw-bedrijf.

Artikel 3

Bij gunning van deze leveringen of diensten gaat de voorkeur uit naar toepassing van de mogelijkheden van 'alleenrecht'.

Artikel 4

Het college van Burgemeester en Wethouders zal bij nadere beschikking een uitvoerend rechtspersoon aanwijzen die de in artikel 1 genoemde werkzaamheden uitvoert.

Artikel 5
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 142 Gemeentewet (8 dagen) na de datum van haar bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'verordening gunning groenonderhoudswerkzaamheden & schoonmaak en overige (facilitaire) diensten'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 2 oktober 2008.