Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boekel

AFVALSTOFFENVERORDENING REGIO LAND VAN CUIJK EN BOEKEL

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoekel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAFVALSTOFFENVERORDENING REGIO LAND VAN CUIJK EN BOEKEL
CiteertitelAFVALSTOFFENVERORDENING REGIO LAND VAN CUIJK EN BOEKEL
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Onbekend
 2. 1.0:v:BWBR0005537
 3. 1.0:v:BWBR0024779
 4. 1.0:v:BWBR0003245

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-201706-07-2017Onbekend

06-07-2017

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

AFVALSTOFFENVERORDENING REGIO LAND VAN CUIJK EN BOEKEL

 

 

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 augustus 2017

gelet op:

de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer.

 

BESLUIT:

a. De Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel 2017 zoals die hieronder is

weergegeven vast te stellen;

 

AFVALSTOFFENVERORDENING REGIO LAND VAN CUIJK EN BOEKEL

 

§ 1. Algemeen

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder perceel: perceel waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan.

 

Artikel 2. Doelstelling

De toepassing van deze verordening is gericht op de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig beheer van afvalstoffen.

 

§ 2. Huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 3. Aanwijzing van de inzameldienst

1. De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel wijst de inzameldienst aan die belast is met de inzameling van huishoudelijk afvalstoffen.

2. Aan de aanwijzing kunnen voorschriften worden verbonden en beperkingen worden gesteld.

Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissing) is niet van toepassing.

3. De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel kan nadere regels stellen over de voorbereiding van de aanwijzing en over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

 

 

Artikel 4. Regulering van andere inzamelaars

1. Het is anderen dan de inzameldienst verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen, tenzij de inzamelaar:

a. daartoe is aangewezen door de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel dan wel door het college van de gemeente Boekel in daartoe door de Bestuurscommissie nader te bepalen gevallen, nadat het college van de gemeente Boekel daartoe een schriftelijk verzoek heeft gedaan;

b. bij nadere regels van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel van het verbod is vrijgesteld; of

c. verplicht is tot inname, bedoeld in artikel 9.5.2, derde lid, aanhef en onderdeel b, of vierde lid, van de Wet milieubeheer.

2. Op de aanwijzing van een inzamelaar, bedoeld in het eerste lid, onder a, is artikel 3, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 5. Aanwijzing van inzamelplaats

De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel draagt zorg voor ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeenten Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis, waar in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om huishoudelijke afvalstoffen, met inbegrip van grof huishoudelijk afval, achter te laten.

De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel kan daarnaast andere inzamelplaatsen aanwijzen binnen de gemeenten die samenwerken, waar eveneens bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen kunnen worden achtergelaten.

 

Artikel 6. Algemene verboden

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen:

a. ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst of een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid;

b. over te dragen aan een ander dan een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid; of

c. achter te laten op een andere plaats dan de inzamelplaats, bedoeld in artikel 5.

 

Artikel 7. Afvalscheiding

1. De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel stelt regels over de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door de inzameldienst en de andere inzamelaars worden ingezameld, over de frequentie van de inzameling van elk van deze bestanddelen, en over de locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel.

2. In ieder geval de volgende bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen worden afzonderlijk ingezameld:

-Asbest

-Autobanden

-Dakleer

-Drukhouders

-Elektrische en elektronische apparaten

-Frituurvet en -olie

-Gft-afval

-Gips

-Glas

-Grof huishoudelijk restafval

-Grof tuinafval

-Grond

-Harde kunststoffen

-Hout (A, B en C)

-Huishoudelijk restafval

-Kerstbomen

-Klein Chemisch Afval

-Koel- en vrieskasten

-Luiers

-Metalen en oud ijzer

-Meubilair

-Papier en karton

-Piepschuim

-Plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons

-Puin (hard)

-Puin (zacht)

-Vlakglas

-Textiel

-andere bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die door de Bestuurscommissie

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel aanvullend zijn vastgesteld.

3. In het belang van een doelmatig afvalstoffenbeheer kan de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel de aanwijzing van afzonderlijk in te zamelen bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, bedoeld in het tweede lid, of fracties daarvan, achterwege laten.

 

Artikel 8. Gescheiden aanbieding

1. Het is verboden de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, bedoeld in artikel 7, anders dan afzonderlijk:

a. ter inzameling aan te bieden;

b. achter te laten op een inzamelplaats, bedoeld in artikel 5.

2. De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel kan nadere regels stellen.

Deze regels kunnen voor categorieën van gevallen of personen een vrijstelling inhouden van het verbod, bedoeld in het eerste lid, en bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen nader omschrijven.

 

Artikel 9. Tijdstip van aanbieding

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan op de door de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel daartoe bepaalde dag en tijden. Deze kunnen voor verschillende bestanddelen verschillend worden vastgesteld.

 

Artikel 10. Wijze en plaats van aanbieding

1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming met de door de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel te stellen regels over het gebruik van:

a. inzamelmiddelen voor het aanbieden ter inzameling bij een perceel;

b. inzamelvoorzieningen voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel;

c. de inzamelplaats, bedoeld in artikel 5.

2. Het is verboden om een inzamelmiddel na afloop van de tijden, bedoeld in artikel 9, buiteneen perceel te laten staan.

3. De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel kan nadere regels stellen voor categorieën van percelen. Deze regels kunnen een vrijstelling van het verbod inhouden.

4. De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel kan bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen die zonder inzamelmiddel kunnen worden aangeboden en nadere regels stellen over de wijze en plaats waarop deze bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden.

 

§ 3. Bedrijfsafvalstoffen

Artikel 11. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door inzameldienst

De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel kan bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die worden ingezameld door de inzameldienst die is aangewezen krachtens artikel 3, in gevallen waarin de voor deze inzameling krachtens verordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing verschuldigde heffing is voldaan.

 

Artikel 12. Aanbieden ter inzameling van bedrijfsafvalstoffen

Het is verboden anders dan in overeenstemming met artikel 11 bedrijfsafvalstoffen ter inzameling door de inzameldienst aan te bieden, aan de inzameldienst over te dragen of bij de inzamelplaats, bedoeld in artikel 5, achter te laten.

 

Artikel 13. Regeling van inzameling van bedrijfsafvalstoffen

1. Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming met de door de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel te stellen regels over de dagen, tijden, wijzen en plaatsen van inzameling van de krachtens artikel 11 aangewezen bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen.

2. De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel kan nadere regels stellen voor het aanbieden of overdragen van bedrijfsafvalstoffen. Deze regels kunnen mede worden vastgesteld voor het aanbieden of overdragen van bedrijfsafvalstoffen aan anderen dan de inzameldienst.

 

§ 4. Zwerfafval en overige

 

Artikel 14. Dumpingsverbod

1. Het is verboden zonder ontheffing van het college van de gemeente Boekel, buiten een inrichting, hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu te veroorzaken, door een afvalstof, een stof of een voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins daar te plaatsen.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op:

a. het aanbieden, overdragen of achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen of

bedrijfsafvalstoffen in overeenstemming met deze verordening;

b. het composteren van huishoudelijk groente-, fruit- of tuinafval op het perceel waar dit is ontstaan;

c. het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen, met inbegrip van daarbij niet te vermijden plaatsing van afvalstoffen, stoffen of voorwerpen op de weg, bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994;

d. handelingen die zijn verboden bij of krachtens de Wet bodembescherming, de Waterwet of het Besluit bodemkwaliteit.

3. Indien de overtreder van dit artikel onbekend is, wordt de persoon tot wie de aangetroffen afvalstof, stof of voorwerp kan worden herleid, geacht te hebben gehandeld in strijd met dit artikel.

 

Artikel 15. Zwerfafval in de openbare ruimte

1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen van beperkte omvang en gewicht die zijn ontstaan buiten een perceel, achter te laten in de openbare ruimte, anders dan in daartoe bestemde afvalbakken of andere middelen ter inzameling van deze afvalstoffen.

2. Reclamedrukwerk, ander promotiemateriaal en de verpakking daarvan, die in weerwil van het eerste lid in de openbare ruimte wordt weggeworpen of achtergelaten, wordt terstond opgeruimd door degene die het in de betreffende omgeving onder het publiek verspreidde.

3. Het is verboden ter inzameling gereedstaande afvalstoffen of inzamelmiddelen te doorzoeken of te verspreiden, te stoten, te schoppen, omver te werpen of door deze anderszins te behandelen.

 

Artikel 16. Zwerfafval rondom inrichtingen

1. Degene die een inrichting drijft waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter plaatse kunnen worden genuttigd draagt zorg voor de aanwezigheid in of nabij de inrichting, van een steeds voor gebruik door het publiek beschikbare en tijdig geleegde afvalbak of soortgelijk middel voor het houden van afval.

2. Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, afval of andere materialen die kennelijk uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal van ten minste 25 meter van de inrichting.

3. De vorige leden gelden niet voor situaties waarin wordt voorzien door het Activiteitenbesluit milieubeheer.

 

Artikel 17. Afval en verontreiniging op de weg

1. Het is verboden een weg, bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994, te verontreinigen of het milieu nadelig te beïnvloeden door afvalstoffen, stoffen of voorwerpen te laden, te lossen of te vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten.

2. Degene die in strijd met het eerste lid de weg verontreinigt of het milieu nadelig beïnvloedt of diens opdrachtgever zorgt terstond na de beëindiging van de werkzaamheden van die dag voor het reinigen van de weg, of zoveel eerder als nodig is om de veiligheid van het verkeer of de bescherming van het wegdek te verzekeren.

 

Artikel 18. Geen opslag van afval in de open lucht

Het is verboden afvalstoffen op een voor het publiek waarneembare plaats in de open lucht en buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben, anders dan door het in overeenstemming met paragraaf 2 van deze verordening aanbieden of overdragen van huishoudelijke afvalstoffen.

 

Artikel 19. Ontdoen van autowrakken

Het is verboden zich te ontdoen van een autowrak dat afkomstig is van een perceel, anders dan door afgifte aan een inrichting als bedoeld in artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken.

 

§ 5. Handhaving en toezicht

 

Artikel 20. Strafbare feiten

Overtreding van artikel 4, artikel 6 of van artikel 8 tot en met artikel 10 en artikel 12 tot en met artikel 19, is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a, onderdeel 3, van de Wet op de economische delicten.

 

Artikel 21. Toezichthouders

 

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de krachtens artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door het college van de gemeente Boekel aangewezen ambtenaren.

 

§ 6. Slotbepalingen

 

Artikel 22. Intrekking oude verordening

De afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel 2012 wordt ingetrokken op de dag na de datum van bekendmaking van de Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel.

 

Artikel 23. Overgangsrecht

Vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en aanwijzingen bij of krachtens de in artikel 22 bedoelde afvalstoffenverordening verleend, blijven van kracht totdat de tijd waarvoor zij zijn verleend is verstreken of totdat zij worden ingetrokken.

 

Artikel 24. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Afvalstoffenverordening Land van Cuijk en Boekel 2017.

 

 

TOELICHTING

 

ALGEMEEN DEEL

 

1. Inleiding

Deze verordening dient het belang van de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig afvalstoffenbeheer. Het belang daarvan neemt toe, omdat tegenwoordig anders naar afval wordt gekeken dan in het verleden. Afval wordt steeds meer benaderd als grondstof. In een meer circulaire economie is afval van waarde. Dat betekent duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen, zuiniger zijn op grondstoffen, voorwerpen langer en opnieuw gebruiken en optimalere reststromen. Afvalscheiding en inzameling is daarbij van wezenlijk belang. Welke bestanddelen van het afval gescheiden dienen te worden veranderd. Nieuwe technieken maken bijvoorbeeld de scheiding van kunststof mogelijk. Gemeenten werken mee in het Programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) om te komen tot een vermindering van het restafval per persoon per jaar en om een verbetering te bereiken van de kwaliteit van afvalscheiding en inzameling. Deze verordening moderniseert de regels van de gemeente op dit terrein.

 

2. Hoofdlijnen van de verordening

 

Scheiden van afvalstromen begint bij huishoudens (huishoudelijke afvalstoffen) en bedrijven (kantoren, winkels, dienstverleners) waar die afvalstoffen ontstaan – of waar die in de openbare ruimte terechtkomen. De verordening bevat regels over huishoudelijk afval, bedrijfsafval en afval in de openbare ruimte.

 

Huishoudelijke afvalstoffen

Wat betreft huishoudelijke afvalstoffen heeft het gemeentebestuur de wettelijke taak om te zorgen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen door middel van de inzameldienst die daartoe krachtens deze verordening is aangewezen.

Bij het uitvoeren van deze taak wordt binnen de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (de ODBN) samengewerkt door de gemeenten Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Voor het vervullen van de aan het Regionaal Milieubedrijf (RMB), thans de ODBN, opgedragen taak van het inzamelen van afval in de gemeenten Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis, hebben de gemeenteraden van deze gemeenten besloten om aan het bestuur van het RMB (thans: de ODBN) de volgende bevoegdheden over te dragen:

 • ·

  te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen;

 • ·

  tot het vaststellen van uitvoeringsregels en het nemen van aanwijzigingsbesluiten krachtens de afvalstoffenverordening.

Ter uitvoering van de hiervoor aan de ODBN opgedragen verzoektaak afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel is de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel met deze bestuursbevoegdheden ingesteld.

 

Bij de uitvoering van deze taak wordt de gemeente in de praktijk in toenemende mate ondersteund door het initiatief van andere inzamelaars zoals scholen, ideële instellingen of anderen die bijvoorbeeld papier, glas of andere bestanddelen van het huishoudelijk afval verzamelen voor inzameling. Deze verordening regelt de aanwijzing van de inzameldienst en van andere inzamelaars en bepaalt welke bestanddelen gescheiden moeten worden

aangeboden en dus ook gescheiden moeten worden ingezameld.

 

Bedrijfsafvalstoffen

Wat betreft bedrijfsafvalstoffen is de afvalscheiding door kantoren, winkels en diensten (hierna: KWD) binnen de gemeente van belang. De inzameling van dergelijk bedrijfsafval kan plaatsvinden door de inzameldienst maar ook door anderen. Het beheer van bedrijfsafvalstoffen is in belangrijke mate op Rijksniveau geregeld door de Wet milieubeheer (hierna: Wm) en daarop gebaseerde centrale regelgeving. Deze verordening bevat enkele aanvullende regels die van belang zijn indien de inzameling van de inzameldienst aan de orde is of die de wijze van aanbieding van bedrijfsafvalstoffen in de openbare ruimte betreffen.

 

Afval in de openbare ruimte

Wat betreft het afval in de openbare ruimte is het belang van het voorkomen van zwerfafval van belang. Zwerfafval ontstaat niet alleen door illegale dumping maar kan ook ontstaan uit huishoudelijk afval, bijvoorbeeld als dat verkeerd is aangeboden of als ter inzameling gereedstaand huishoudelijk afval is doorzocht of omgeschopt. Zwerfafval komt ook in de openbare ruimte terecht via het publiek rondom winkels, eet- en drinkgelegenheden, evenementen of reclame- en promotiecampagnes. De verordening bevat regels voor het bestrijden van zwerfafval.

 

Grondslag

De verordening geeft uitvoering aan de verplichting van artikel 10.23 van de Wm, waarin de gemeenteraad wordt opgedragen om in het belang van de bescherming van het milieu een afvalstoffenverordening vast te stellen. De regels over het zwerfafval houden verband met de regels van de APV voor de openbare ruimte maar zijn vanwege de samenhang met het onderwerp van de Afvalstoffenverordening opgenomen in deze verordening.

 

3. Wettelijke begrippen

In het belang van de eenvoud maakt deze verordening slechts in beperkte mate gebruik van begripsbepalingen. Ten eerste zijn geen definities van begrippen gegeven als deze begrippen al op grond van artikel 1.1 van de Wm zijn gedefinieerd. Deze begrippen gelden al onverkort voor de toepassing van deze verordening. Er zijn daarom niet opnieuw definities voor in de verordening opgenomen. Voorbeelden van in de wet gedefinieerde begrippen die ook in deze verordening worden gebruikt zijn afvalstoffen, huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen. Ten tweede is door de tekst van de verordening consistent in overeenstemming met deze begrippen te formuleren, de behoefte aan bepaalde definities die in het uit 2009 daterende VNG-model voor de Afvalstoffenverordening zijn opgenomen komen te vervallen.

 

Dit geldt bijvoorbeeld voor het begrip inzamelen dat in die oude modelverordening werd gebruikt. In de onderhavige verordening is slechts sprake van het begrip inzameling. Het begrip inzameling is door de Wm gedefinieerd en daarom zonder begripsbepaling opgenomen in deze verordening. Artikel 1.1 van de wet verstaat onder inzameling: verzameling van afvalstoffen, met inbegrip van de voorlopige sortering en de voorlopige opslag van afvalstoffen, om deze daarna te vervoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie. Dit begrip is letterlijk overgenomen van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen. Inzameling is het begin van het afvalstoffenbeheer. Onder afvalstoffenbeheer verstaat de richtlijn immers: inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor de stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van activiteiten van handelaars of makelaars.

 

In de oude modelverordening werd het begrip inzamelen gebruikt om ruimte te laten voor de verschillende middelen en voorzieningen waarmee de inzameling plaatsvindt bij gemeenten en om duidelijk te maken dat het gaat om inzameling van afvalstoffen die ook ter inzameling zijn aangeboden. In deze verordening kon dit begrip achterwege blijven omdat het begrip inzameling zoals het hier wordt geregeld eveneens deze ruime praktijk omvat en ten tweede omdat in de verordening zelf geen ruimte is gelaten voor inzameling van afvalstoffen zonder dat die worden aangeboden via deze middelen of voorzieningen.

 

Wat betreft de huishoudelijke afvalstoffen regelt deze verordening, enerzijds, dat de inzameling slechts kan geschieden door aangewezen inzameldiensten en, anderzijds, dat door gebruikers van de percelen waar huishoudelijke afvalstoffen ontstaan, deze afvalstoffen slechts mogen worden overgedragen of aangeboden ter inzameling aan deze inzameldienst of mogen worden overgedragen aan inzamelaars, of achtergelaten op een daartoe ter beschikking gestelde plek. Inzameling of het aanbieden ter inzameling door of aan anderen dan deze personen is verboden. De verordening regelt eveneens op welke wijze dat plaats dient te vinden. Er zijn regels over gescheiden inzameling van afzonderlijke bestanddelen van afval zoals groente-, fruit- en tuinafval (hierna: GFT-afval) of papier en karton, over de middelen waarmee dat dient te gebeuren. In schema is de terminologie van artikel 10.24 van de Wm en artikel 1.1 van de Wm dus als volgt gebruikt t.a.v. de huishoudelijke afvalstoffen:

De gebruikers van een perceel

de inzameldienst of inzamelaar

Overdragen (aan een inzamelaar)

Innemen (door een inzamelaar)

Ter inzameling aanbieden (al dan niet via inzamelmiddelen of inzamelvoorzieningen)

Inzameling (via de betreffende middelen of voorzieningen) door de inzameldienst

Achterlaten op een ter beschikking gestelde plaats

Inzamelplaats

 

Het is in deze opzet niet nodig om nog een afzonderlijke begripsbepaling voor ‘inzamelen’ op tenemen, zoals in de oude modelverordening het geval was.

 

De begrippen inzamelmiddel of inzamelvoorziening behoeven geen definitie nu uit de tekst vanartikel 10 voldoende duidelijk is waarom het kan gaan. Voorbeelden zoals huisvuilzakken,minicontainers, afvalemmers (inzamelmiddelen) of wijkcontainers, brengdepots,verzamelcontainers (inzamelvoorzieningen) zijn genoegzaam bekend en lenen zich niet vooropname in de tekst van de verordening. De begrippen inzameldienst en inzamelaar behoevengeen zelfstandige definitie nu uit artikelen 3 en 4 genoegzaam volgt om wie het gaat. Anderebegrippen kwamen in de verordening zo weinig voor dat, een definitie overbodig was en in deartikeltekst zelf uitsluitsel kon worden gegeven. Een voorbeeld is het begrip weg in artikel 17.

 

Uitvoering van Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

 

Zoals hierboven vermeld, beschikt de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk enBoekel over de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels krachtens deafvalstoffenverordening. Het betreft:

 • ·

  Nadere regels over voorbereiden van het aanwijzen van de inzameldienst en het inzamelen

  van huishoudelijke afvalstoffen (artikel 3, derde lid).

 • ·

  Nadere regels over vrijstelling voor categorieën personen en organisaties als inzamelaars (artikel 4, eerste lid).

 • ·

  Regels over afzonderlijke bestanddelen (geclausuleerd), frequentie en locatie van inzameling (artikel 7).

 • ·

  Nadere regels inclusief vrijstelling voor gescheiden aanbieden ter inzameling van huishoudelijke afvalstoffen (artikel 8, tweede lid), zoals het nader omschrijven van de bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen, of over fracties waarvan vermenging is toegestaan.

 • ·

  Regels over het gebruik van inzamelmiddelen, inzamelvoorzieningen en inzamelplaatsen (artikel 10).

 • ·

  Regeling van inzameling van bedrijfsafvalstoffen (artikel 13).

 

Daarnaast is sprake van nadere besluitvorming de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel die strikt genomen geen algemeen verbindende voorschriften inhouden maar die samen met de hiervoor genoemde regels opgenomen kunnen worden in het uitvoeringsbesluit van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Deze

besluitvorming gaat over:

 De aanwijzing van de inzameldienst (artikel 3)

 De dagen en tijden waarop de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt (artikel 9).

 

ARTIKELSGEWIJS

Artikel 1. Begrippen

Het begrip perceel is omwille van de leesbaarheid opgenomen met een vaste toevoeging die bij het gebruik van dit begrip in de verordening telkens moet worden meegelezen. Het gaat immers telkens om percelen waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. Deze toevoeging is opgenomen in verband met artikelen 10.21 en 10.22 van de Wm, waarin sprake is van de zorg van de gemeente voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen “bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan”. Wat onder perceel moet worden verstaan kan niet goed op het niveau van deze verordening worden vastgesteld. Ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 18 september 1991, nr. 27597, BNB 1991/333, is een perceel een plaats waar huishoudelijke afvalstoffen geregeld binnen een

particuliere huishouding kunnen ontstaan. Slechts dan is geen sprake van een perceel, indien het gaat om een gedeelte van een onroerende (of roerende) zaak dat blijkens indeling en inrichting niet is bestemd voor het voeren van een particuliere huishouding waarin geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. Dit zal telkens naar de feiten en het spraakgebruik

bepaald moeten worden. Ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 10 juli 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1773) kon ook een woonruimte in een zorgcentrum een particuliere huishouding zijn waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan (zie voor de feiten Gerechtshof Den Haag 19 augustus 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2862).

 

Artikel 2. Doelstelling

In dit artikel is het met de verordening te dienen doel vermeld. Deze volgt uit de wettelijke grondslag van de verordening. De toepassing van bevoegdheden op basis van deze verordening zullen derhalve telkens in dat kader moeten plaatsvinden. Doelmatig afvalstoffenbeheer is onderdeel van de bescherming van het milieu. Het begrip afvalstoffenbeheer is in de Kaderrichtlijn afvalstoffen als volgt gedefinieerd: inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor de stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van activiteiten van handelaars of makelaars.

 

Artikel 3. Aanwijzing van de inzameldienst

In het eerste lid geeft de gemeenteraad aan de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel om een inzameldienst aan te wijzen, die met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen is belast. De zorg voor deze inzameling berust ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wm op de gemeenteraad en burgemeesters en wethouders. De aangewezen inzameldienst zal aan die zorg praktische uitvoering geven.

In het derde lid wordt een grondslag gegeven om nadere regels te stellen over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

 

Redenen van algemeen belang van milieu en gezondheid die met de aanwijzing van inzameldiensten zijn gemoeid, dwingen ertoe geen regeling op te nemen voor het van rechtswege nemen van aanwijzingsbesluiten in gevallen waarin niet tijdig op een aanvraag zou worden beslist. De regeling van paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is daarom niet van toepassing. Zo nodig kunnen bij het aanwijzingsbesluit beperkingen of

voorschriften worden verbonden aan de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Het ligt in de rede dat dit alleen aan de orde is wanneer er ten aanzien van de aan te wijzen instantie bijzondere voorschriften of beperkingen moeten gelden. Nadere regels over de inzameling kunnen, indien noodzakelijk, door de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel op grond van het derde lid worden gesteld.

 

Artikel 4. Regulering van andere inzamelaars

 

Dit artikel regelt de mate waarin het voor anderen dan de inzameldienst mogelijk is huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. In beginsel is dit verboden. Er zijn echter drie categorieën van andere inzamelaars dan de inzameldienst, die bepaalde bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen mogen inzamelen. Ten eerste als een inzamelaar is aangewezen.

Het gaat dan om een beschikking, waaraan op grond van het tweede lid voorschriften en beperkingen kunnen worden verbonden. Een aanwijzing wordt niet van rechtswege verleend als sprake zou zijn van niet tijdig beslissen. Ten tweede kan de Bestuurscommissie Afvalinzameling

Land van Cuijk en Boekel bepaalde personen of organisaties vrijstellen bij nadere regels. In het eerste lid, onder b, is mogelijk gemaakt dat er met generieke vrijstellingen kan worden gewerkt voor bijvoorbeeld scholen die papier inzamelen of voor andere organisaties of personen die

bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen inzamelen als inzamelaar. Ten derde zijn er producenten van bijvoorbeeld witgoed voor wie op grond van de Wm in algemene maatregelen van bestuur verplichtingen bestaan tot inname van afgedankte producten. Het gaat dan om de producentenverantwoordelijkheid. Vanzelfsprekend kan daarvoor geen verbod gelden. De aanwijzing van inzamelaars verschilt qua karakter van de aanwijzing van de inzameldienst. Het gaat bij de inzamelaars om personen of organisaties die om verschillende redenen behulpzaam willen zijn bij de taak om huishoudelijk afval in te zamelen. Deze aanwijzing heeft – anders dan de aanwijzing van de inzameldienst – het karakter van een vergunning.

 

Artikel 5. Aanwijzing van inzamelplaats

Op deze plaats wordt afzonderlijk geregeld dat op ten minste een plaats ook buiten kantooruren of in het weekend (in voldoende mate dus) gelegenheid wordt geboden om huishoudelijke afvalstoffen achter te laten. Hiertoe is de gemeente ingevolge artikel 10.26, tweede lid, van de Wm verplicht in verband met de in artikel 7 geboden mogelijkheid om niet telkens per week en bij elk perceel in te zamelen. Het gaat hier om één daartoe ter beschikking gestelde plaats, waar tenminste alle bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen kunnen worden achtergelaten. Daarnaast kunnen andere inzamelplaatsen worden aangewezen, waar bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen kunnen worden achtergelaten.

 

Het onderscheid zich dus als locatie waar huishoudelijke afvalstoffen in een inzamelmiddel, zoals een vuilniszak, een minicontainer of een afvalemmer naar toe worden gebracht, van een inzamelvoorziening, zoals een boven- of een ondergrondse container, waarin collectief huishoudelijke afvalstoffen kunnen worden achtergelaten met het oog op de inzameling daarvan.

 

Artikel 6. Algemene verboden

Dit artikel regelt dat het aanbieden, overdragen of achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen niet anders mag geschieden via de kanalen die daarvoor in de artikelen 3, 4 en 5 zijn aangewezen.

 

Artikel 7. Afvalscheiding

Dit artikel regelt welke bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk moeten worden ingezameld, met welke frequentie en op welke locatie. Deze locatie kan zijn bij elk perceel, nabij elk perceel of een van deze, met uitzondering van bepaalde gebieden van de gemeente.

 

Bij de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot afvalstoffen moet bovendien rekening worden gehouden met het Landelijk afvalbeheersplan (hierna: LAP). In het LAP zijn bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen benoemd, die door de consument gescheiden dienen te worden. In het Landelijke afvalbeheerplan 2 (hierna: LAP-2) worden de volgende

bestanddelen van huishoudelijk afval genoemd die gescheiden kunnen worden ingezameld.

- GFT-afval;

- papier en karton;

- glas;

- textiel;

- kunststof verpakkingsmateriaal;

- elektrische of elektronische apparatuur;

- klein chemisch afval.

Deze lijst is overgenomen uit LAP-2 en aangevuld. Het derde lid van artikel 7 biedt de mogelijkheid om meer maatwerk te kunnen geven, bijv. i.v.m. nascheiding; de lijst is in zoverre facultatief, dat daarin variatie kan worden aangebracht of dat deze kan worden aangevuld.

 

Op grond van artikel 10.26 van de Wm kan de gemeenteraad in het belang van een doelmatig beheer van huishoudelijke afvalstoffen bij de afvalstoffenverordening afwijken:

a. van de inzameling bij elk perceel (bepaald mag worden nabij elk perceel),

b. van de frequentie van eenmaal per week (bepaald mag worden met welke regelmaat bij de verordening),

c. van de inzameling in het gehele grondgebied (bepaald mag worden dat in een gedeelte van het grondgebied geen huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld),

d. van de afzonderlijke inzameling van GFT-afval (bepaald mag worden dat bestanddelen GFT-afval afzonderlijk worden ingezameld),

e. en bepaald mag worden dat GFT-afval met andere daarbij aangewezen bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk van het overige huishoudelijke afval wordt ingezameld.

 

Indien de frequentie lager is dan eenmaal per week, is de inspraakverordening van toepassing en is artikel 5 van de modelverordening verplicht. Dit vloeit voort uit artikel 10.26, tweede lid, en artikel 10.27 van de Wm.

 

Een afvalstoffenverordening die één van deze mogelijkheden benut dient te worden voorbereid met toepassing van de inspraakverordening die op grond van artikel 150 van de Gemeentewet is vastgesteld (artikel 10.26 van de Wm). Indien toepassing wordt gegeven aan de onderdelen b of c, dan moet de gemeente zorgen voor een daartoe ter beschikking gestelde plaats voor het

achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen. Dat laatste is geregeld in artikel 5 van deze verordening.

 

Het regelen van de frequentie en de locatie inzameling wordt in beginsel overgelaten aan de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. De raad bepaalt in beginsel wel welke bestanddelen in ieder geval afzonderlijk ingezameld dienen te worden.

 

De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel kan andere bestanddelen aanwijzen die afzonderlijk kunnen worden ingezameld en kan bepalen dat in het belang van een doelmatig afvalstoffenbeheer, zoals bijvoorbeeld een operationele nascheiding, het afzonderlijk inzamelen van bepaalde bestanddelen achterwege kan worden gelaten. Dit is onder meer van belang omdat artikel 8 aan burgers het verbod oplegt om die bestanddelen

ongescheiden ter inzameling aan te bieden.

 

Artikel 8. Gescheiden aanbieding

Dit artikel regelt de keerzijde van artikel 7. Wat gescheiden moet worden ingezameld, moet ook gescheiden worden aangeboden. Concrete omschrijvingen van de bestanddelen kunnen door de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel in de nadere regels op grond

van artikel 8 worden gegeven om discussies te slechten en om in het kader van de handhaving houvast te bieden (welles/nietes-lijst). Ook kan van de vrijstellingsmogelijkheid gebruik worden gemaakt om te regelen dat bepaalde hoeveelheden (fracties) van de bestanddelen mogen voorkomen bij de inzameling van andere bestanddelen. Zo zal niet verboden hoeven te zijn als

er eens een papiertje tussen het GFT-afval voorkomt.

 

Artikel 9. Tijdstip van aanbieding

De tijdstippen voor de inzameling worden door de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel bepaald.

 

Artikel 10. Wijze en plaats van aanbieding

Er is een onderscheid tussen inzamelmiddelen, inzamelvoorzieningen en inzamelplaatsen. Inzamelmiddelen dienen het ter inzameling aanbieden door een huishouden, zoals een minicontainer, afvalemmer, plastic afvalzak. Inzamelvoorzieningen, dienen het collectief ter inzameling aanbieden door meerdere huishoudens, zoals een verzamelcontainer of een wijkcontainer, voor het inzamelen daarvan. De inzamelplaatsen dienen ook voor het collectief

ter inzameling door een huishouden kunnen aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen.

 

Op grond van dit artikel kunnen inzamelmiddelen worden voorgeschreven. Ook kunnen hier regels worden gesteld over het gebruik van inzamelvoorzieningen en het gebruik van de inzamelplaatsen.

 

Artikel 11. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door inzameldienst

 

De inzameldienst kan ook bedrijfsafvalstoffen (of bepaalde bestanddelen van

bedrijfsafvalstoffen) inzamelen. Anders dan bij huishoudelijke afvalstoffen geldt voor bedrijfsafvalstoffen echter geen zorgplicht. Inzameling van bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst is daarom een daarvan te onderscheiden activiteit waarbij de inzameldienst tegen vergoeding afval inzamelt bij bedrijven. In de praktijk gaat het daarbij veelal om afval uit de

KWD-sector of bouw- en sloopafval, voor zover dit niet wordt gerekend tot het huishoudelijk afval.

 

Artikel 12. Aanbieden ter inzameling van bedrijfsafvalstoffen

Alleen die bedrijven die betalen voor de gemeentelijke inzamelvoorzieningen mogen hun bedrijfsafvalstoffen aanbieden aan de inzameldienst.

 

Artikel 13. Regeling van inzameling van bedrijfsafvalstoffen

De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel kan, net als bij huishoudelijke afvalstoffen, regels stellen over de wijze waarop de afvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden. De basis voor het stellen van regels over de inzameling van bedrijfsafvalstoffen kan worden gevonden in artikel 10.23, derde lid, van de Wm. De memorie van toelichting zegt hierover: “Ten aanzien van de inzameling van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen mogen ook in het belang van de bescherming van het milieuregels worden gesteld. Blijkens het derde lid mogen deze regels geen vergunningstelsel inhouden. Dit is krachtens artikel 10.48 Wm voorbehouden aan de minister. Vanzelfsprekend mag deze bevoegdheid evenmin worden

benut ter bevoordeling van de eigen inzameldienst en ten nadele van andere aanbieders op de markt.” Het is dus mogelijk om in het belang van het milieu bepaalde dagen te kunnen aanwijzen waarop bedrijfsafvalstoffen mogen worden ingezameld. Bijvoorbeeld ter beperking of voorkoming van geluidhinder of aanzuigende werking of om ritten zoveel mogelijk te combineren. Dit artikel kan met name van belang zijn voor de inzameling van

bedrijfsafvalstoffen in een (historisch) centrum. Uiteraard kunnen deze regels gelden voor alle betrokken inzamelaars die bedrijfsafvalstoffen ophalen.

 

Artikel 14. Dumpingsverbod

Dit artikel heeft primair een milieubeschermende functie en beoogt de gemeenten een instrument te geven om illegale dumpingen, voor zover er geen hogere wet- of regelgeving van toepassing is, of het ontstaan van zwerfafval tegen te gaan. Uiteraard zal in een aantal gevallen het brengen van stoffen op of in de bodem zodanig kunnen gebeuren dat een hogere wet, zoals

de Wet bodembescherming, de Waterwet of het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is. In het eerste lid worden bewust de termen stof en voorwerp gebruikt en niet alleen de term afvalstof, omdat niet altijd duidelijk is of de desbetreffende stoffen of voorwerpen afvalstoffen zijn. In artikel 10.25, onder a, van de Wm is de mogelijkheid voor het opnemen van een dergelijk artikel

in de afvalstoffenverordening.

 

Artikel 15. Zwerfafval in de openbare ruimte

Op grond van artikel 10.25, onder a en b, van de Wm kunnen gemeenten in hun afvalstoffenverordening de zwerfafvalproblematiek regelen. Er is sprake van facultatief medebewind. Gemeenten hebben hiertoe de bevoegdheid, maar geen wettelijke plicht.

 

Eerste lid

Dit lid gaat over straatafval. Dat is afval dat onderweg ontstaat, buiten een perceel, dat niet als zwerfafval op straat of in het plantsoen terecht dient te komen en waarvoor afvalbakken of voorzieningen zijn om zich daarvan ter plekke te ontdoen (voor zover van zeer beperkte omvang en gewicht). Klein chemisch afval is uitdrukkelijk uitgesloten van de omschrijving. Dit afval dient in alle gevallen via de daartoe opgezette inzamelstructuur te worden verwijderd. Het gaat hier per definitie om afvalstoffen die "buiten een perceel ontstaan". Een huishoudelijke afvalstof, ontstaan op of binnen het perceel, moet worden aangeboden volgens de bepalingen uit paragraaf 2.

 

Artikel 16. Zwerfafval rondom inrichtingen

 

Dit sluit aan bij artikel 2.13 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, maar heeft het meer toegespitst op de problematiek van zwerfafval en wijkt daarom op een aantal punten van dat artikel af. Het dient ter aanvulling van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

 

Artikel 17. Afval en verontreiniging op de weg

Het gaat in dit artikel over laden en lossen en het biedt de mogelijkheid om door middel van bestuursdwang tot opruiming te dwingen.

 

Artikel 18. Geen opslag van afval in de open lucht

Kern van dit artikel is opslag van huishoudelijke afvalstoffen. Het gaat niet op het bewaren van afvalstoffen voor aanbieding tijdens de eerstvolgende inzameling daarvan. Opslag is niet het bewaren voor de eerstvolgende aanbieding ter inzameling. Er is geen behoefte aan een mogelijkheid van ontheffing, nu in artikel voor gebieden waar vanwege de bouw uit de jaren

1970 geen ruimte heeft voor het houden van minicontainers bijvoorbeeld, een vrijstelling kan worden verleend. Waarneembaar gaat in de eerste plaats om zicht. Daarnaast kan sprake zijn van reukoverlast.

 

Artikel 19. Ontdoen van autowrakken

Hierin is de afgifte van autowrakken door huishoudens geregeld. Op grond van artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken (hierna: BBA) moeten gemeenten in hun afvalstoffenverordening bepalen dat een autowrak, zijnde een huishoudelijk afvalstof, slechts mag worden afgegeven aan autodemontagebedrijven, garages en autoschadeherstelbedrijven of aan een persoon die in een ander land dan Nederland is gevestigd (onder strikte voorwaarden). Op grond van artikel 7 van het BBA worden autowrakken, afkomstig van huishoudens uitdrukkelijk uitgezonderd van de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval.

 

Artikel 21. Toezichthouders

Deze systematiek volgt uit artikel 18.1a van de Wm en artikel 5.10, derde lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

b. De ingangsdatum te bepalen op de dag na de datum van bekendmaking;

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 6 juli 2017

 

de griffier, de voorzitter,

M.R.P. Philipse P.M.J.H. Bos

 

 

 

 

 

Uitvoeringsregels Afvalstoffenverordening Land van Cuijk en Boekel

2017

 

De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel,

overwegende dat het in het belang van een doelmatig beheer van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel;

de gemeenteraden van de gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel de bevoegdheid tot het vaststellen van deze uitvoeringregels hebben overgedragen aan het Algemeen Bestuur van de ODBN, die vervolgens deze bevoegdheid bij artikel 2 van de verordening op de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel heeft overgedragen aan de Bestuurscommissie;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel;

B E S L U I T:

 • 1.

  de nadere regels, zoals aangehecht bij dit besluit, vast te stellen en de aanwijzingsbesluiten te nemen;

 • 2.

  de nadere regels en aanwijzingsbesluiten van 16 september 2004 in te trekken op het tijdstip dat de voorgestelde nadere regels en aanwijzingbesluiten (uitvoeringsregels) 2017 in werking treden;

 • 3.

  deze nadere regels en aanwijzingsbesluiten (uitvoeringsregels) 2017 bekend te maken, zodat zij in werking kunnen treden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel d.d. 6 juli 2017, te Cuijk.

De secretaris, De voorzitter,

namens deze, de directeur van de ODBN,

Dhr. J.A.J. Lenssen Dhr. G.M.P. Stoffels

 

Uitvoering van de afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel

 

Inleiding

 

De Bestuurscommissie is ingevolge verschillende artikelen van de afvalstoffenverordening bevoegd nadere regels vast te stellen en aanwijzingsbesluiten te nemen. Enerzijds wordt hiermee beoogd het inzamelen van het huishoudelijk afval doelmatiger en meer gericht op gescheiden inzameling en hergebruik te laten verlopen, anderzijds om te bereiken dat de verordening beter kan worden gehandhaafd.

In verband met de noodzakelijke wijzigingen van de afvalstoffenverordening in 2017 en de Europese aanbestedingen in 2016 van een gedeelte van de afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel voor de periode ná 1 februari 2017, moeten tevens nieuwe wijzigingen in de uitvoeringsregels van de afvalstoffenverordening worden doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn cursief weergegeven.

 

Artikel 3, lid 1 afvalstoffenverordening: het aanwijzen van de inzameldienst, die is belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en waaraan deze afvalstoffen moeten worden aangeboden.

 

De Bestuurscommissie wijst voor het inzamelen van het groente-, fruit- en tuinafval, huishoudelijk restafval en kunststof verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) als inzameldienst aan Baetsen Containers B.V., gevestigd op het adres Locht 100, 5504RPVeldhoven.

 

Artikel 4, lid 1 en artikel 7, lid 1 afvalstoffenverordening: bepalen aan welke andere inzamelaars de verschillende categorieën huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden.

 

De Bestuurscommissie kan dat onder meer bepalen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het huis aan huis inzamelen (al dan niet op afroep) van afvalstoffen en het brengen en innemen van afvalstoffen.

 

Huis aan huis inzamelen:

 

Grof huishoudelijk afval

Stichting Actief, gevestigd op het adres Valendries 24, 5830 AD Boxmeer

Onvermijdbaar medisch afval

Stichting Actief, gevestigd op het adres Valendries 24, 5830 AD Boxmeer

Oud papier

Peute Papierrecycling B.V., gevestigd op het adres Baanhoekweg 4, 3313 LA te Dordrecht

Kerstbomen

Baetsen Containers B.V., gevestigd op het adres Locht 100, 5504RPVeldhoven

 

 

Brengen en innemen:

 

Afvalhout

Het openbaar lichaam, genaamd de Omgevingsdienst Brabant Noord (de ODBN).

Grof huishoudelijk afval

Idem

Grof tuinafval

Idem

Vlak glas

Idem

Spiegelglas

Idem

(non-)Ferrometalen

Idem

Puin

Idem

Grond

Idem

Asbest

Idem

Klein chemisch afval

Van Gansewinkel Nederland B.V., gevestigd op het adres Flight Forum240, 5657DHEindhoven

Verpakkingsglas

Van Gansewinkel Nederland B.V., gevestigd op het adres Flight Forum240, 5657DHEindhoven

Oud papier

Peute Papierrecycling B.V., gevestigd op het adres Baanhoekweg 4, 3313 LA te Dordrecht

Kunststof verpak-kingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons

Het openbaar lichaam, genaamd de Omgevingsdienst Brabant Noord (de ODBN).

Frituurvet en olie

Idem en de door de Bestuurscommissie aangewezen detaillisten

Luier- en inconti-nentiemateriaal

REMONDIS Dusseldorp B.V., gevestigd op het adres Galileistraat 18, 7131PELichtenvoorde.

Artikel 4, lid 1 sub a afvalstoffenverordening: gevallen waarin en voorwaarden waaronder de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel bevoegd zijn om, naast de Bestuurscommissie, andere inzamelaars aan te wijzen

voor het afzonderlijk inzamelen van bepaalde categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel zijn bevoegd voor het inzamelen een persoon of instantie aan te wijzen, voor zover de aanwijzing betrekking heeft op de componenten textiel, oud papier en karton en ferro- en non-ferrometalen.

 

Artikel8,lid 2, afvalstoffenverordening: omschrijving van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

 

Oud papier

droog en schoon oud papier en karton, afkomstig van een particulier huishouden.

Verpakkingsglas

eenmalige glasverpakkingen, gebruikt voor consumptieve doeleinden.

Vlak glas

Schoon, enkel, helder vlakglas (vensterglas), draadglas, gelaagd glas.

Spiegelglas

Spiegels.

Textiel

kleding, schoenen, lakens, dekens, grote lappen en gordijnen.

Klein chemisch afval

de in de actuele KCA-lijst van het ministerie van Infrastructuur en Milieubeheer als zodanig aangewezen afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens en kantoor-, winkel en dienstverlenende (KWD)-bedrijven, zoals gepubliceerd op de website van Milieu Centraal.

Asbesthoudende materialen

materialen, waaronder bouw- en sloopafval, afkomstig uit en vrijgekomen binnen een particulier huishouden, bevattende asbest, zoals dat wordt gedefinieerd in het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

Grof huisvuil

metalen en oud ijzer, grof tuinafval, wit- en bruingoed, meubilair, puin en overig grof huisvuil (restafval).

Elektrische en elektronische apparaten.

koel- en vriesapparatuur, verwarmingsapparatuur, warmwaterapparatuur, was- en wasdroogapparatuur, apparatuur voor koken, bakken of braden, geluidsapparatuur, beeldontvangstapparatuur, computers, papierbedrukkende apparatuur, telecommunicatie-apparatuur, electronische en electrische oplaad- en keukenapparatuur en gereedschap, andere electrische en electronische huishoudelijke apparatuur.

Groente-, fruit- en tuinafval

groente-, fruit- en tuinafval afkomstig uit een particulier huishouden, waaronder begrepen brood en dierlijk afval dat in het afval voorkomt.

Ferrometalen

voorwerpen, bestaande uit ijzerhoudend metaal, dat afkomstig is uit een particulier huishouden.

Non-ferrometalen

overige metalen, afkomstig uit een particulier huishouden.

Afvalhout A

onbehandeld, schoon bouw- en sloophout.

Afvalhout B

behandeld (geverfd, verlijmd, geplastificeerd) bouw- en sloophout, niet zijnde gecreosoteerd of gewolmaniseerd afvalhout.

Afvalhout A+B

afvalhout B al dan niet gemengd met afvalhout A

Afvalhout C

verduurzaamd of geïmpregneerd hout

Kunststofverpakkings-afval, metalen verpakkingen en drankenkartons

Kunststofverpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons afkomstig uit particuliere huishoudens

Frituurvet en olie

plantaardige en/of dierlijke frituurvet en frituurolie afkomstig uit particuliere huishoudens

Kerstbomen

kerstbomen afkomstig uit particuliere huishoudens die eenmaal per jaar gedurende een week in het Land van Cuijk en Boekel worden ingezameld.

Artikel 7, lid 2 afvalstoffenverordening: aanvulling van de in artikel 7, lid 2 van de afval-stoffenverordening aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld.

 

Kunststof verpak-kingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons

Artikel5en artikel 10 afvalstoffenverordening: aanwijzen van inzamelmiddel of -voorziening voor de diverse categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

 

De Bestuurscommissie wijst voor de verschillende categorieën huishoudelijke afvalstoffen de volgende inzamelmiddelen en -voorzieningen aan:

 

Inzamelmiddelen ten behoeve van het huis- aan huis of op afroep inzamelen van afvalstoffen:

Groente-, fruit- en tuinafval

inzamelen met behulp van een door de Bestuurscommissie beschikbaar gestelde mini-container van 140 of 240 liter bij laagbouwwoningen, en bij hoogbouwwoningen met behulp van een 240 liter-verzamelcontainer of een gft-emmer (40 liter).

Restafval

inzamelen met behulp van de kleine en grote blauwe tariefzak, tegen betaling beschikbaar gesteld door hiertoe door de Bestuurscommissie aangewezen detaillisten in het Land van Cuijk en Boekel.

Klein chemisch afval

een door de Bestuurscommissie aan elk particulier huishouden beschikbaar gestelde box voor het bewaren en aanbieden van klein chemisch afval.

Textiel

zakken of een ander door een (rechts)persoon of instantie, in het bezit van een vergunning voor het inzamelen van textiel of hiervoor aangewezen, beschikbaar gesteld inzamelmiddel.

Kunststof verpak-kingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons

inzamelen met behulp van doorzichtige plastic door de Bestuurscommissie beschikbaar gestelde zakken

Inzamelvoorzieningen ten behoeve van het innemen van afvalstoffen :

Wit- en bruingoed

containers, deel uitmakend van de regionale milieustraat van het Land van Cuijk en Boekel, zoals gevestigd op de locatie Beijers Bos 1 te Haps

Grof huishoudelijk restafval

Stortvakken, deel uitmakend van de regionale milieustraat van het Land van Cuijk en Boekel, zoals gevestigd op de locatie Beijers Bos 1 te Haps

Afvalhout A

idem

Afvalhout B

idem

Afvalhout C

containers, deel uitmakend van de regionale milieustraat van het Land van Cuijk en Boekel, zoals gevestigd op de locatie Beijers Bos 1 te Haps

Vlak glas

idem

Spiegelglas

idem

Asbest

idem

Grof tuinafval

innamepunt bij Den Ouden Groenrecycling BV, Beijers Bos 2 te Haps en uit containers bestaande mini-milieustraten in de afzonderlijke gemeenten Cuijk, Mill en Sint Hubert, Grave, Boxmeer, Sint Anthonis en Boekel.

Klein chemisch afval

Mobiel KCA depot, deel uitmakend van de regionale milieustraat voor het Land van Cuijk en Boekel, zoals gevestigd op de locatie Beijersbos 1 te Haps (gemeente Cuijk) en uit containers bestaande minimilieustraten in de afzonderlijke gemeenten Cuijk, Mill en Sint Hubert, Grave, Boxmeer, Sint Anthonis en Boekel; gemeentelijk KCA-depot in de gemeente Boekel, gevestigd op locatie van de gemeentewerf De Vlonder 62 te Boekel.

Afvalhout A+B

Containers op de mini-milieustraten in de afzonderlijke gemeenten Cuijk, Mill en Sint Hubert, Grave, Boxmeer, Sint Anthonis en Boekel.

(non) Ferrometalen, puin

Containers deel uitmakend van de regionale milieustraat voor het Land van Cuijk en Boekel, zoals gevestigd op de locatie Beijers Bos 1 te Haps (gemeente Cuijk) en uit containers bestaande minimilieustraten in de afzonderlijke gemeenten Cuijk, Mill en Sint Hubert, Grave, Boxmeer, Sint Anthonis en Boekel.

Grond

Containers deel uitmakend van de regionale milieustraat voor het Land

van Cuijk en Boekel, zoals gevestigd op de locatie Beijers Bos 1 te Haps (gemeente Cuijk)

Verpakkingsglas

Wijkcontainers, zoals geplaatst op de diverse locaties binnen de gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel.

Textiel

Bewaarmiddel, zoals geplaatst op diverse locaties binnen de gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel door een (rechts)persoon of instantie, welke in het bezit is van een inzamelvergunning of voor het inzamelen van textiel is aangewezen ingevolge de afvalstoffenverordening.

Oud papier en karton

Container, zoals geplaatst op diverse locaties binnen de gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel door een (rechts)personen of instantie, die ingevolge de afvalstoffenverordening is aangewezen voor het inzamelen van oud papier en karton.

Containers deel uitmakend van de regionale milieustraat voor het Land

van Cuijk en Boekel, zoals gevestigd op de locatie Beijers Bos 1 te Haps (gemeente Cuijk).

Kunststof verpak-kingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons

Containers zoals geplaatst op de regionale milieustraat voor het Land van Cuijk en Boekel gevestigd op de locatie Beijersbos 1 te Haps (gemeente Cuijk).

Frituurvet en olie

Bakken zoals geplaatst op de regionale milieustraat voor het Land van Cuijk en Boekel gevestigd op de locatie Beijersbos 1 te Haps (gemeente Cuijk) en de mini-milieustraat in de gemeente Boekel.

Containers zoals geplaatst bij detaillisten in het Land van Cuijk en Boekel

Restafval in blauwe tariefzakken

(Rol)containers zoals geplaatst opde regionale milieustraat voor het Land van Cuijk en Boekel, zoals gevestigd op de locatie Beijers Bos 1 te Haps (gemeente Cuijk) en uit rolcontainers bestaande minimilieustraten in de afzonderlijke gemeenten Cuijk, Mill en Sint Hubert, Grave, Boxmeer, Sint Anthonis en Boekel.

Artikel7,lid 1 afvalstoffenverordening: het vaststellen van de frequentie van inzameling van bepaalde categorieën van huishoudelijke afvalstoffen: groente-, fruit- en tuinafval, huishoudelijk restafval, kunststof verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons en huishoudelijk restafval, die afzonderlijk bij een perceel worden ingezameld.

 

Frequentie van inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval)

·Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) wordt eenmaal per week afzonderlijk ingezameld bij elk perceel gelegen in gemeenten in het Land van Cuijk en in de gemeente Boekel.

 

Frequentie van inzamelen van kunststof verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons

·Kunststof verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons wordt eenmaal in de twee weken afzonderlijk ingezameld bij elk perceel gelegen in de gemeenten in het Land van Cuijk en in de gemeente Boekel

 

Frequentie van inzamelen van huishoudelijk restafval

·Huishoudelijk restafval wordt eenmaal per 4 weken afzonderlijk ingezameld bij elk perceel gelegen in de gemeenten in het Land van Cuijk en in de gemeente Boekel

 

Artikel10lid 1 afvalstoffenverordening: plaatsen en wijzen waarop de huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ter inzameling moeten worden aangeboden.

 

Plaats van aanbieden.

 • ·

  de inzamelmiddelen moeten worden geplaatst op het aan het perceel van de gebruiker grenzende trottoir of, bij het ontbreken ervan, aan de kant van de aan het perceel grenzende openbare weg, zodanig dat voetgangers en overige weggebruikers hiervan geen hinder ondervinden, hen niet de doorgang wordt belemmerd en gevaar en schade wordt voorkomen.

   

Wijzen van aanbieden.

 • ·

  de inzamelmiddelen moeten goed gesloten zijn;

 • ·

  de afvalstoffen in de inzamelmiddelen mogen niet uitsteken, noch kunnen leiden tot het verwonden van personen noch de inzamelmiddelen kunnen beschadigen;

 • ·

  klein chemisch afval moet in de hiervoor aangewezen kca-box persoonlijk worden aangeboden.aan het personeel van de chemokar.

   

Artikel 10, lid 1 afvalstoffenverordening: bepaling van het maximale gewicht en maximale aantal inzamelmiddelen per aanbieding.

 

Maximale gewicht van de inzamelmiddelen.

 • ·

  het inzamelmiddel, de 60 liter tariefzak, bestemd voor het bewaren van restafval, mag bij het aanbieden niet zwaarder zijn dan 12 kilogram. Het inzamelmiddel dient met een sluiter of touwtje dichtgebonden te worden; dichtplakken is niet toegestaan;

 • ·

  het inzamelmiddel, de 30 liter tariefzak, bestemd voor het bewaren van restafval, mag bij het aanbieden niet zwaarder zijn dan 6 kilogram. Het inzamelmiddel dient met een trekbandsluiting gesloten te worden; dichtplakken is niet toegestaan;

 • ·

  het inzamelmiddel, bestemd voor het bewaren van gft-afval, mag bij het aanbieden niet zwaarder zijn dan 80 kilogram.

   

Artikel 10, lid 1 afvalstoffenverordening: bepalingen omtrent gebruik en reiniging van de inzamelmiddelen.

 

Gebruik en reinigen van de inzamelmiddelen.

 • ·

  het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen aan de van gemeentewege door de bestuurscommissie beschikbaar gestelde inzamelmiddelen;

 • ·

  het is niet toegestaan hete vloeistoffen in de van gemeentewege door de bestuurscommissie beschikbaar gestelde inzamelmiddelen te deponeren;

 • ·

  de van gemeentewege door de bestuurscommissie beschikbaar gestelde inzamelmiddelen moeten regelmatig worden gereinigd, zo nodig op aanwijzing van de voor het uitoefenen van toezicht op de afvalstoffenverordening aangewezen toezichthouders.

Artikel 10, lid 1 afvalstoffenverordening: wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen (groente-, fruit- en tuinafval en restafval) bij een verzamelcontainer voor hoogbouw moeten worden aangeboden.

 

 • ·

  de afvalstoffen dienen in een goed gesloten inzamelmiddel te worden aangeboden;

 • ·

  de verzamelcontainer dient na gebruik goed te worden gesloten;

 • ·

  het is niet toegestaan de afvalstoffen naast de verzamelcontainer te plaatsen of in de nabijheid van deze container te verspreiden.

 

Artikel10,lid 1 afvalstoffenverordening: wijze waarop bepaalde categorieën huishoudelijke afvalstoffen bij een mobiele of permanente wijkcontainer moeten worden aangeboden.

 

Het gaat om de componenten glas, klein chemisch afval, oud papier en textiel.

 • ·

  klein chemisch afval dient in een goed gesloten kca-box met een inwisselbare kartonnen binnendoos te worden aangeboden;

 • ·

  het is niet toegestaan klein chemisch afval, textiel, glas en oud papier naast de wijkcontainer te plaatsen of te verspreiden in de nabijheid van deze container.

   

Artikelen 9 en 10, lid 1 afvalstoffenverordening: tijdstippen en wijzen waarop categorieën huis-houdelijke afvalstoffen, voor zover hiertoe aangewezen, kunnen worden aangeboden op de mini-milieustraten binnen de gemeenten in de regio Land van Cuijk en Boekel en de regionale milieustraat Haps.

 

 • ·

  het aanbieden van de verschillende hiervoor aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen dient bij de regionale milieustraat Haps te geschieden op maandag en woensdag tussen 13.00 uur en 17.00 uur, vrijdag tussen 9.00 uuren 16:30 uur, zaterdag tussen 9.00 uur en 15.00 uur en voor de minimilieustraten op zaterdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur;

 • ·

  het grof huisvuil moet, met uitzondering van meubilair en ander huisraad, compact en gebundeld worden aangeboden;

 • ·

  asbest moet luchtdicht, dubbel verpakt in transparant plastic worden aangeleverd;

 • ·

  het kca dient in een goed gesloten kca-box met een inwisselbare kartonnen binnendoos te worden aangeboden.

   

Artikel 10 afvalstoffenverordening: wijzen van aanbieden en aanwijzen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen, die zonder inzamelmiddel worden aangeboden.

 • ·

  grof huisvuil, grof tuinafval en oud papier moeten zonder gebruik te maken van een inzamelmiddel worden aangeboden;

 • ·

  grof huisvuil en grof tuinafval moeten compact en gebundeld worden aangeboden;

 • ·

  grof huisvuil, met uitzondering van meubilair en ander huisraad, mogen niet langer zijn dan 2,0 meter, niet meer inhoud hebben dan 1 m3 en niet zwaarder wegen dan 35 kilogram per bundel grof huisvuil;

 • ·

  oud papier moet gebundeld of in kartonnen dozen worden aangeboden.

   

Artikel 9 afvalstoffenverordening: het vaststellen van de dagen en tijden waarop huishoudelijke afvalstoffen en grof huisvuil ter inzameling mogen worden aangeboden.

 

Huis-aan-huis-inzamelen

Dagen: voor gft- en restafvalen kunststof verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons.

 

inzameldag

plaats

gemeente

maandag

Cuijk

Cuijk

Beers

Katwijk

Vianen

Haps

dinsdag

Grave

Grave

Gassel

Velp

Escharen

Linden

Cuijk

Mill

Mill en Sint Hubert

Langenboom

Woensdag

Sint Agatha

cuijk

Beugen

Boxmeer

Oeffelt

Rijkevoort

Wanroij

Sint Anthonis

Sint Anthonis

Ledeacker

Sint Hubert

Mill en Sint Hubert

Wilbertoord

Donderdag

Boxmeer

Boxmeer

Sambeek

Groeningen

Vortum Mullem

Vierlingsbeek

Holthees

Maashees

Stevensbeek

Sint Anthonis

Vrijdag

Oploo

Sint Anthonis

Landhorst

Westerbeek

Overloon

Boxmeer

Boekel

Boekel

Venhorst

Huis-aan-huis-inzamelen

Dagen: voor grof huisvuil.

Elke week op maandag tot en metzaterdag, voor zover de aanbieder het grof huisvuil voor inzameling heeft aangemeld bij de hiervoor aangewezen inzamelaar.

 

Brengen en innemen bij de regionale milieustraat Haps en mini-milieustraten in het Land van Cuijk en Boekel.

Dagen: voor huishoudelijke afvalstoffen en grof huisvuil.

 • ·

  het aanbieden bij de regionale milieustraat Haps van de hiervoor aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen, met inbegrip van kunststofverpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons, moet op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag gebeuren, met uitzondering van het klein chemisch afval, dat alleen op vrijdag en zaterdag bij de regionale milieustraat Haps kan worden aangeboden;

 • ·

  het aanbieden bij de mini-milieustraten van de hiervoor aangewezen huishoudelijke afvalstoffen moet op zaterdag plaatsvinden.

   

Huis aan huis inzamelen

Tijden: voor huishoudelijke afvalstoffen en grof huisvuil.

 • ·

  het aanbieden van kunststof verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons,gft- en restafval mag niet gebeuren vóór 22.00 uur van de dag voorafgaande aan de voor deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen vastgestelde inzameldag;

 • ·

  uiterlijk om 16.30 uur van de vastgestelde inzameldag dient het inzamelmiddel voor kunststof verpakkingsafval,metalen verpakkingen en drankenkartons,gft- en restafval van de openbare weg te zijn verwijderd;

 • ·

  het aanbieden van kunststof verpakkingsafval,metalen verpakkingen en drankenkartons,gft- en restafval dient vóór 7.00 uur van de vastgestelde inzameldag plaats te vinden;

 • ·

  het aanbieden van grof huisvuil mag niet vóór 7.00 uur van de vastgestelde inzameldag plaatsvinden.

   

Brengen en innemen bij de regionale milieustraat Haps en de minimilieustraten in het Land van Cuijk en de gemeente Boekel

Tijden: voor aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen en grof huisvuil.

 • ·

  het aanbieden bij de mini-milieustraten van de hiervoor aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen en grof huisvuil in de gemeenten in de regio Land van Cuijk en Boekel moet plaatsvinden op zaterdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur;

 • ·

  het aanbieden bij de regionale milieustraat Haps van de hiervoor aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen, met inbegrip van kunststof verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons moet gebeuren op maandag en woensdag tussen 13.00 uur en 17.00 uur, vrijdag tussen 9.00 uuren 16:30 uur en zaterdag tussen 9.00 uur en 15.00 uur. Klein chemisch afval dient op de regionale milieustraat Haps aangeboden te worden op vrijdag tussen 9.00 uuren 16:30 uur en zaterdag tussen 9.00 uur en 15.00 uur.

   

Brengen bij de wijkcontainers in het Land van Cuijk en Boekel

Tijden: voor verpakkingsglas

 • ·

  het aanbieden van verpakkingsglas bij wijkcontainers mag niet plaatsvinden tussen 21.00 uur en 7.00 uur.

Artikel11afvalstoffenverordening: aanwijzen van andere categorieën afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen.

 

· kantoor-, winkel- en dienstenafval kan aan de inzameldienst worden aangeboden, indien:

 

 • ·

  dit afval naar aard, omvang en samenstelling overeenkomt met huishoudelijke afvalstoffen;

 • ·

  dit afval tevens met de voor de huishoudelijke afvalstoggen te gebruiken inzamelmiddelen kan worden aangeboden;

 • ·

  het inzamelen van dit afval tegelijkertijd met het inzamelen van de huishoudelijke afvalstoffen kan plaatsvinden.

   

Artikel 13 afvalstoffenverordening: regels stellen over dagen, tijden, wijzen en plaatsen van aanbieden van kantoor-, winkel- en dienstenafval.

 

·voor zover van toepassing op kantoor-, winkel- dienstenafval, moet de aanbieder de regels van aanbieding voor wat betreft de dagen, tijden, wijzen en plaatsen in acht nemen, zoals hierboven opgesteld voor de huishoudelijke afvalstoffen.

 

b. De ingangsdatum te bepalen op de dag na de datum van bekendmaking;

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 6 juli 2017

de griffier, de voorzitter,

M.R.P. Philipse P.M.J.H. Bos