Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boekel

Raadsbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoekel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRaadsbesluit
CiteertitelVerordening Adviesraad Sociaal Domein 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 150 van de Gemeentewet
 3. artikel 2.1.3, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 4. artikel 2.1.3, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 5. artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 6. artikel 2.1.3, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 7. artikel 2.10 van de Jeugdwet
 8. artikel 47 van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 147 en 150 Gemeentewet, artikel 2.1.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.10 Jeugdwet en artikel 47 Participatiewet;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-201801-01-2018nieuwe regeling

14-12-2018

gmb-2018-66717

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit

 

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 november 2017

gelet op:

artikel 147 en 150 Gemeentewet, artikel 2.1.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.10 Jeugdwet en artikel 47 Participatiewet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende;

Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2018

 

Artikel 1 Begrippen

Adviesraad Sociaal Domein

:

Vertegenwoordigers van cliëntgroepen binnen het sociaal domein, de zogenaamde ervaringsdeskundigen of deskundigen die vanuit een vrijwilligersorganisatie affiniteit hebben met de cliëntgroep die zij vertegenwoordigen, en vertegenwoordigers van organisaties die de belangen behartigen van de cliëntgroepen binnen het Sociaal Domein;

Cliënt- en burgerparticipatie

:

De wijze waarop de gemeente de Adviesraad Sociaal Domein betrekt in de beleidsvorming en de evaluatie van de taken en het beleid binnen het Sociaal Domein;

Sociaal Domein

:

De Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Artikel 2 Opdracht college

De gemeenteraad geeft het college opdracht uitvoering te geven aan de wettelijke taak van cliëntenparticipatie zoals opgenomen in artikel 2.1.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.10 Jeugdwet en artikel 47 Participatiewet.

 

Artikel 3 Taak

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein geeft het college gevraagd en ongevraagd advies over voorstellen van gemeentelijke regelgeving, beleid en de effecten daarvan voor de inwoners. Dit doen zij op het terrein van het Sociaal Domein.

 • 2.

  De Adviesraad Sociaal Domein houdt zich niet bezig met de behandeling van individuele cliëntzaken en individuele cliëntklachten.

 

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein bestaat minimaal uit 9 leden en maximaal 15 leden.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de (onafhankelijk) voorzitter, secretaris en penningmeester.

 • 3.

  Werving, benoeming en ontslag van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein belegt het college bij het Dagelijks Bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 4.

  De samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein is een representatieve afspiegeling van de doelgroepen binnen het Sociaal Domein.

 • 5.

  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein moeten (ervarings)deskundig zijn op het terrein van het Sociaal Domein en ingezetene zijn van de gemeente Boekel.

 • 6.

  Leden van de Adviesraad Sociaal Domein mogen:

  • a.

   geen lid zijn van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Boekel;

  • b.

   geen lid zijn van de gemeenteraad van gemeente Boekel;

  • c.

   niet werkzaam zijn bij de gemeente Boekel;

  • d.

   geen werknemer, lid of bestuurder zijn van een professionele onderneming of -organisatie die diensten aanbiedt in het Sociaal Domein;

  • e.

   geen zelfstandige zijn die diensten aanbiedt in het Sociaal Domein.

 • 7.

  De Adviesraad Sociaal Domein vaardigt maximaal drie leden af, die de Adviesraad Sociaal Domein vertegenwoordigen, in de Kennisgroep Participatiewet Meierijstad. Deze leden ontvangen van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad een vergoeding per deelgenomen overleg.

 

Artikel 5 Samenwerking Adviesraad Sociaal Domein en gemeentebestuur

 • 1.

  Het college draagt er zorg voor dat zij de Adviesraad Sociaal Domein alle relevante informatie verstrekt die nodig is om te adviseren.

 • 2.

  Het college draagt er zorg voor dat de adviesvraag en de daarvoor benodigde informatie op een zodanig tijdstip wordt verstrekt, dat de Adviesraad Sociaal Domein adequaat advies kan uitbrengen.

 • 3.

  Als de gemeenteraad het bevoegde orgaan tot besluitvorming is, stuurt het college het advies van de Adviesraad Sociaal Domein met het raadsvoorstel mee aan de gemeenteraad.

 • 4.

  In het geval het college het advies van de Adviesraad Sociaal Domein niet meeneemt in de besluitvorming, wordt dit bij het voorstel aan de gemeenteraad vermeld. Waarbij ook is aangegeven waarom en op welke onderdelen van het advies wordt afgeweken.

 • 5.

  De portefeuillehouder sluit in het kader van de burger- en cliëntparticipatie minimaal vier keer per jaar aan bij het overleg van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 6.

  De portefeuillehouder vergadert op bestuurlijk niveau minimaal 1 keer per jaar met het Dagelijks Bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein.

 

Artikel 6 Ondersteuning

Het college draagt er zorg voor dat de Adviesraad Sociaal Domein beschikt over middelen die noodzakelijk zijn om de taken, als vastgelegd in deze verordening, te kunnen uitvoeren. Deze middelen en aanvullende afspraken zijn onder gebracht in een budgetsubsidie en beleidsregels en betreffen in elk geval:

 • a.

  ambtelijke ondersteuning;

 • b.

  vergaderfaciliteiten zoals vergaderruimten, kopieer- en postmogelijkheden;

 • c.

  financiële ondersteuning.

 

Artikel 7 Reglement

De Adviesraad Sociaal Domein regelt binnen de kaders van deze verordening zijn eigen werkwijze en stelt daarvoor een reglement vast.

 

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

 • 2.

  De Verordening cliëntparticipatiewet 2015, vastgesteld door de Raad op 26 februari 2015, wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2018”.

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 14 december 2017

de griffier, de voorzitter,

M.R.P. Philipse P.M.J.H. Bos