Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boekel

Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoekel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging verordening maatschappelijke ondersteuning 2018
Citeertitel1e wijziging
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpVerordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boekel 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Wijziging regeling

12-12-2019

gmb-2019-313448

14-05-201801-01-201801-01-2020nadere regels

17-04-2018

gmb-2018-102994

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning 2018

Raadsbesluit

 

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2019;

gelet op de Gemeentewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015;

 

 

BESLUIT:

 

 

Tot het vaststellen van de navolgende

 

 

1e wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 gemeente Boekel

 

 

Artikel I

 

Artikel 1 Begripsbepalingen, wordt vervangen door navolgend artikel:

Artikel 1Begripsbepalingen

a. bijdrage in de kosten: bijdrage als bedoeld in artikelen 2.1.4 en 2.1.4a van de wet;

 

Artikel II

 

Artikel 16 Bijdrage in de kosten maatwerkvoorzieningen, wordt vervangen door navolgend artikel:

 

Artikel 16 Bijdrage in de kosten maatwerkvoorzieningen

 

1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een maatwerkvoorziening of pgb, zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor het pgb wordt verstrekt.

2. Als een maatwerkvoorziening of pgb wordt verstrekt ten behoeve van een woningaanpassing voor een minderjarige cliënt is de bijdrage in de kosten verschuldigd door:

a. de onderhoudsplichtige ouders en;

b. degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een cliënt.

3. De bijdrage in de kosten wordt vastgesteld conform het uitvoeringsbesluit.

4. De hoogte van de bijdrage overstijgt niet de kostprijs van de voorziening.

5. De kostprijs van een maatwerkvoorziening in natura is gelijk aan de kosten die het College voor de desbetreffende maatwerkvoorziening zelf maakt.

6. De kostprijs van een maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb is gelijk aan de hoogte van het pgb.

7. Aan de cliënt die gebruik maakt van de maatwerkvoorziening collectief vervoer, wordt in afwijking van artikel 2.1.4a, vierde lid, van de wet een ritprijs in rekening gebracht van 22 eurocent per kilometer en een eenmalige bijdrage van 1,01 euro per rit als opstaptarief.

a. De onder lid 7 vermelde bedragen zijn uitgedrukt in het prijspeil 1-1-2020. Deze worden ieder opvolgend jaar gewijzigd aan de hand van ontwikkelingen ten aanzien van de gehanteerde prijsindex (NEA index en CPI index), en gewijzigde btw- en vervoerstarieven;

b. Als toepassing gegeven is aan sub a, draagt het College zorg voor de kenbaarheid van de laatstelijk in de plaats gestelde bedragen.

8. De bijdragen in de kosten voor opvang worden door de zorgaanbieder vastgesteld en geïnd.

9. Aan de inwoner die gebruik maakt van de algemene voorziening dagactiviteiten van De Pionier, wordt in afwijking van artikel 2.1.4, vierde lid, onderdeel a. van de wet een kostprijs in rekening gebracht van € 3 per dagdeel.

 

Artikel III

 

Deze 1e wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 12 december 2019.

de griffier, de voorzitter,

M.R.P. Philipse P.M.J.H. Bos