Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek
CiteertitelNota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenNota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek Bijlage 1 - Overzichtskaart Bijlage2 - BFK Bijlage 3 - Rapportage Bodemkwaliteit Bijlage 4 - Toepassingskaart_bov Bijlage 4 - Toepassingskaart_ond Bijlage 4 - Ontgravingskaart_bov Bijlage 4 - Ontgravingskaart_ond Bijlage 5 - Notities WRIJ Bijlage 6 - Memo-ILB arseen in bodem & grondwater regio Achterhoek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

* Stukken liggen van 17 juli tot en met 27 augustus 2012 ter inzage.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit bodemkwaliteit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-2012Nieuwe regeling

28-06-2012

Contact, 17 juli 2012

Z33598 RD12-00559

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek

Raadsbesluit

 

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 120628/13

 

De raad van de gemeente Bronckhorst;

 

gelezen het voorstel van het college van b en w van 22 mei 2012;

 

gelet op de bespreking van de Rondetafelgesprekken van 13 juni 2012;

 

gelet op Besluit bodemkwaliteit;

 

besluit:

 

De nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek vast te stellen.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 28 juni 2012,

 

de griffier de voorzitter,

 

 

 

G.J. Mugge H.A.J. Aalderink