Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Nota bovenwijkse voorzieningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota bovenwijkse voorzieningen
CiteertitelNota bovenwijkse voorzieningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenNota bovenwijkse voorzieningen (incl amendement 9-2) Bijlagenboek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening
  2. Grondexploitatie (afdeling 6.4)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-2011Nieuwe regeling

28-04-2011

Contact, 3 mei 2011

Z06830 RD11-00378

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota bovenwijkse voorzieningen

 

 

Raadsbesluit

 

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 110428/9

 

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van het college van b en w van 15 maart 2011;

 

gelet op de bespreking van de raadscommissie van 14 april 2011;

 

gelet op de Wet ruimtelijke ordening met als onderdeel de Grondexploitatie (afdeling 6.4) ;

 

gelet op het door de raad aangenomen amendement 9-2;

 

besluit:

 

De nota bovenwijkse voorzieningen, met inbegrip van het bepaalde in amendement 9-2, vast te stellen.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 28 april 2011,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

 

 

G.J. Mugge

H.A.J. Aalderink