Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Drank- en Horecaverordening gemeente Bronckhorst 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank- en Horecaverordening gemeente Bronckhorst 2014
CiteertitelDrank- en Horecaverordening gemeente Bronckhorst 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageArtikelsgewijze toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Art. 147 van de Gemeentewet
 2. Art. 4, 25a, 25b, 25d en 26 van de Drank- en Horecawet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Nieuwe regeling

28-11-2013

Contact, 10 december 2013

Z56207 RD13-00723

Tekst van de regeling

Intitulé

Drank- en Horecaverordening gemeente Bronckhorst 2014

Raadsbesluit

 

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 131128/8

 

De raad van de gemeente Bronckhorst;

 

gelezen het voorstel van het college van b en w van 21 oktober 2013;

 

gelet op de bespreking in de commissievergadering van 13 november 2013:

 

gelet op de artikelen 147 van de Gemeentewet en 4, 25a, 25b, 25c, 25d en 26 van de Drank- en Horecawet;

 

besluit:

vast te stellen de verordening

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet : de Drank- en Horecawet;

  • b.

   vergunning : de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet;

  • c.

   paracommerciële inrichting: een inrichting waarin een paracommerciële rechtspersoon in eigen beheer het horecabedrijf exploiteert

    

 • 2.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in dezeverordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

Artikel 2 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen verstrekken in de door hen geëxploiteerde inrichting uitsluitend alcoholhoudende drank vanaf één uur voor aanvang tot uiterlijk één uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelstellingen van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het paracommerciële rechtspersonen verboden om in hun inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de volgende schenktijden:

  • -

   op zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen: van 10.00 tot 24.00 uur,

  • -

   op andere dagen: van 18.00 tot 24.00 uur.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste en het tweede lid is het een paracommerciële rechtspersoon waarbij het faciliteren van sociale interactie direct voortvloeit uit de doelstellingen, zoals een dorpshuis, dorpscentrum, cultuurhuis of ontmoetingscentrum verboden om in hun inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de volgende schenktijden:

  • -

   op vrijdag, zaterdag en algemeen erkende feestdagen: van 10.00 tot 01.00 uur de dag daaropvolgend,

  • -

   op andere dagen: van 18.00 tot 24.00 uur.

 • 4.

  De burgemeester kan een paracommerciële rechtspersoon in bijzondere omstandigheden in relatie tot de activiteiten van die rechtspersoon ontheffing van de voorgeschreven schenktijden in lid 2 van dit artikel verlenen.

Artikel 3 Verbod bijeenkomsten van persoonlijke aard

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens in de inrichting plaatsvindende bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, tenzij deze bijeenkomsten passen binnen de statutaire doelstellingen van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

   

 • 2.

  Paracommerciële rechtspersonen geven aan anderen geen gelegenheid om in de inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens in de inrichting plaatsvindende bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

 

 • 3.

  In afwijking van artikel 3, eerste en tweede lid mag een sociaal-culturele instelling maximaal 12 keer per kalenderjaar alcoholische drank schenken of de mogelijkheid geven om in de inrichting alcoholhoudende drank te schenken tijdens in de inrichting plaatsvindende bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon betrokken zijn, voor zover er niet meer dan 50 personen tijdens deze bijeenkomst aanwezig zijn. Waarbij als voorwaarden geldt:

   

 • a.Uiterlijk drie werkdagen voor de bijeenkomst moet de activiteit bij de gemeente met een e-formulier worden gemeld.

 

 • b.De instelling vermeldt een overzicht van de bijeenkomsten op een overzichtelijke wijze op de eigen website. Dit overzicht moet minimaal tot één jaar na het verstrijken van een kalenderjaar op de website zichtbaar blijven.

   

 • c.Een bevestiging van de melding is tijdens bijeenkomsten op papier aanwezig of digitaal beschikbaar.

   

 • d. Indien een ontheffing is verleend op grond van artikel 4, lid 4 van de Drank- en Horecawet voor het schenken van alcohol tijdens in de inrichting plaatsvindende bijeenkomsten van persoonlijke aard of bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon betrokken zijn wordt dit beschouwd als een bijeenkomst als bedoeld in artikel 3, lid 3.

Artikel 4 Verbod verstrekken alcoholhoudende drank

Het is verboden in een paracommerciële inrichting alcoholhoudende drank te verstrekkengedurende de tijd dat deze inrichting wordt gebruikt voor activiteiten die geheel of inbelangrijke mate zijn gericht op personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebbenbereikt.

Artikel 5 Verbod prijsacties horeca

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse te verstrekken tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60 % van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014

   

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Drank- en Horecaverordening gemeente Bronckhorst 2014’.

   

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 28 november 2013,

 

de griffier,

wnd voorzitter,

 

 

 

 

M.van der Leur

G.J. de Graaf