Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Nota Grondbeleid 2014-2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Grondbeleid 2014-2017
CiteertitelNota Grondbeleid 2014-2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota Grondbeleid 2014-2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 7
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Titel 1 Koop)
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Titel 4 Huur)
 4. Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Titel 5 Pacht)
 5. Gemeentewet
 6. Wet voorkeursrecht gemeenten
 7. Wet ruimtelijke ordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-2013Nieuwe regeling

28-11-2013

N.v.t.

Z57776 RD13-00718

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Grondbeleid 2014-2017

Raadsbesluit

 

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 13128/7

 

De raad van de gemeente Bronckhorst;

 

gelezen het voorstel van het college van b en w van 22 oktober 2013;

 

gelet op de bespreking in de commissievergadering van 13 november 2013;

 

 

besluit:

 

 • 1.

  de (herziene) Nota Grondbeleid 2014-2017, inclusief de expliciete besluiten in hoofdstuk 6 van deze nota, vast te stellen;

 • 2.

  in te stemmen met verbeterpunten in relatie tot het grondbeleid.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 28 november 2013,

 

de griffier, de plaatsvervangend voorzitter

 

M. van der Leur H. Onstenk

 

 

 

Nota Grondbeleid 2014-2017