Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Beoordelen Evenementen aan Ruimtelijke Ordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeoordelen Evenementen aan Ruimtelijke Ordening
CiteertitelBeoordelen Evenementen aan Ruimtelijke Ordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-2015Nieuwe regeling

21-09-2015

Gemeenteblad, 2015, 89280 (28 september 2015)

Z59337 BW15-01992

Tekst van de regeling

Intitulé

Beoordelen Evenementen aan Ruimtelijke Ordening

 

 

1. Samenvatting

Bij de behandeling van aanvragen voor een evenementenvergunning is geconstateerd dat voor evenementen in relatie met ruimtelijke ordening geen duidelijk kader in de wet- en regelgeving is vastgesteld en dat beleid hiervoor wenselijk is. In het huidige evenementenbeleid is niet ingegaan op de afstemming tussen evenementen en ruimtelijke ordening. Hierdoor ontbreekt zowel duidelijkheid over of

 • °

  een evenement getoetst moet worden aan het bestemmingsplan en

 • °

  hoe er gehandeld kan worden indien het evenement in strijd is met het bestemmingsplan.

 

De beleidsnota Beoordelen Evenementen aan Ruimtelijke Ordening geeft een richtlijn voor:

 • 1.

  het beoordelen of het evenement ruimtelijk relevant is:

Bij de aansluiting van evenementen en ruimtelijke ordening wordt bepaald in welke gevallen een evenement (niet) ruimtelijk relevant is. Veel evenementen hebben een minimale impact op de omgeving waardoor er ook geen ruimtelijke relevantie is. Om de ruimtelijke relevantie van een evenement te bepalen worden de mogelijke activiteiten bij een evenement getoetst aan ruimtelijke aspecten. Het gaan dan bijvoorbeeld om de duur en de omvang van een evenement. Is een evenement niet ruimtelijk relevant dan zijn er geen bezwaren voor het organiseren van het evenement op basis van de ruimtelijke ordening.

 

 • 2.

  Het beoordelen van het evenement aan het bestemmingsplan

Ruimtelijk relevante evenementen worden beoordeeld aan het bestemmingsplan. Deze toetsing vindt plaats aan de hand van de bestemmingsregels en eventuele in het bestemmingsplan geregelde locaties voor evenementen. Past een evenement in het bestemmingsplan dan zijn ruimtelijk gezien geen bezwaren voor het organiseren van het evenement.

 

 • 3.

  het verlenen van omgevingsvergunningen voor het houden van een evenement

Voor evenementen die ruimtelijk relevant zijn en die niet passen in het bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan worden verleend. Uitgangspunten bij het verlenen van de omgevingsvergunning zijn:

 • °

  De omgevingsvergunning wordt verleend voor een maximale periode van 5 jaar. Het besluit omgevingsrecht geeft de mogelijkheid om een omgevingsvergunning te verlenen voor een periode van maximaal 10 jaar. Evenementen ontwikkelen zich vaak jaarlijks. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat het evenement na een aantal jaren anders is dan is vergund. Om deze reden wordt door de gemeente de omgevingsvergunning voor maximaal 5 jaar verstrekt.

 • °

  Een omgevingsvergunning wordt verleend bij maatschappelijk draagvlak. Inwoners en maatschappelijke organisaties dienen zelf maatschappelijk draagvlak te zoeken voor een evenement. Als een evenement voor de eerste keer wordt georganiseerd is de maatschappelijke impact nog niet te voorzien. Bij terugkerende evenementen is er ervaring opgedaan door de organisatie en weten belanghebbenden hoe het evenement wordt georganiseerd en welke impact het evenement heeft. Een meerderheid van de omwonenden mag geen bezwaren hebben tegen het evenement. Het maatschappelijke draagvlak voor een evenement wordt aangetoond op het moment dat 65% van de huishoudens vanaf de rand van het kadastrale perceel waar het evenement op plaats vindt geen bezwaren heeft tegen het evenement. De maatschappelijke draagvlak moet worden aangetoond bij omgevingsvergunningen die voor meerdere jaren wordt verleend en bij een omgevingsvergunning voor een éénmalig evenement die plaats vindt binnen 1.500 meter van terreinen waarop (andere) evenementen plaats vinden.

 • °

  De omgevingsvergunning wordt verleend als het evenement geen negatieve gevolgen heeft voor het Gelders Natuurnetwerk. De Natuurgebieden van het Gelders natuurnetwerk zijn gevoelige objecten die beschermd moeten worden tegen activiteiten die schade kunnen toebrengen aan het gebied. Evenementen zoals auto-, fiets en wandeltochten mits op daarvoor bestemde paden en wegen mogen plaats vinden binnen het Gelders natuurnetwerk. In alle andere gevallen moet de organisatie van het evenement aantonen dat het evenement op langere termijn geen negatieve gevolgen heeft voor het Gelders natuurnetwerk en moeten de negatieve korte termijn gevolgen aantoonbaar kunnen worden weggewerkt binnen één maand na afloop van het evenement.

 

Vanzelfsprekend zal bij de beoordeling van de aanvraag de goede ruimtelijke ordening worden beoordeeld.

 

Concept beleid

Het beleid Beoordelen van Evenementen aan Ruimtelijke Ordening heeft op dit moment een concept status. Nadat het concept beleid is vastgesteld door het college van de gemeente Bronckhorst wordt het beleid in de praktijk getoetst. Bij onbedoelde effecten van het beleid kan worden afgeweken van het concept beleid. Deze onbedoelde effecten worden in het definitieve beleid verwerkt.

2. Inleiding

De Gemeente Bronckhorst is met 28.000 ha oppervlakte één van de grootste plattelands gemeenten van Nederland. In de gemeente zijn 43 kernen en dorpen aanwezig. Kenmerkend voor de Gemeente Bronckhorst zijn veel agrarische bedrijven, landgoederen en de aanwezige natuur.

 

Naast het rijke verenigingsleven in de Gemeente Bronckhorst vinden er ook diverse evenementen plaats. Dit varieert van kleine buurtfeesten tot evenementen waar meer dan 5.000 personen komen.

 

Evenementen vinden plaats op verschillende locaties in de gemeente. De meeste evenementen vinden plaats binnen de bebouwde kom van de verschillende kernen, andere evenementen vinden plaats in het buitengebied. Voor alle locaties is een bestemmingsplan van toepassing die het gebruik van de gronden reguleert. Voor verschillende evenementen is onduidelijk of de evenementen ruimtelijk relevant zijn, of deze passen binnen het bestemmingsplan of dat voor het evenement een vergunning verleend kan worden. Dit document geeft handvatten hoe de gemeente omgaat met de ruimtelijke beoordeling van evenementen.

2.1 Aanleiding

Bij het verlenen van de vergunningen voor het Megapiratenfestijn aan de Wolfersveenweg in Halle (2013) en de Land- en Tuinbouwbeurs aan de Wolfersveenweg in Halle (2014) is bezwaar en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend tegen de evenementenvergunning. Een van de argumenten daarbij was dat het evenement niet past binnen het bestemmingsplan. Voor deze evenementen is uiteindelijk een omgevingsvergunning, afwijken bestemmingsplan verleend.

 

Bij de behandeling van omgevingsvergunning is geconstateerd dat voor evenementen in relatie met ruimtelijke ordening geen duidelijk kader in de wet- en regelgeving is vastgesteld en dat beleid hiervoor wenselijk is. Het beleid Beoordelen Evenementen aan Ruimtelijke Ordening geeft handvatten hoe de gemeente omgaat met de ruimtelijke beoordeling van evenementen:

 • 1.

  Is een evenement ruimtelijk relevant? 

 • 2.

  Past het evenement in het bestemmingsplan? 

 • 3.

  Wordt in basis medewerking verleend aan de omgevingsvergunning, afwijken van het bestemmingsplan?. 

2.2 Evenementenbeleid

Het beleid Beoordelen van Evenementen aan Ruimtelijke Ordening maakt onderdeel uit van de totale herziening van het evenementenbeleid van de gemeente Bronckhorst. Dit integrale evenementenbeleid wordt in verschillende tranches voorbereid en vastgesteld.

 

Momenteel geldt de Beleidsnota evenementen- en festiviteitenbeleid 2011 en is het Evenementenbeleid: Vrijgestelde evenementen vastgesteld. In voorbereiding is het onderdeel Evenementenbeleid: Proces. Uiteindelijk is het de doelstelling dat de Beleidsnota evenementen- en festiviteitenbeleid 2011 wordt ingetrokken en wordt vervangen door één integraal document waarin de verschillende tranches zijn verwerkt.

 

In het huidige evenementenbeleid is niet ingegaan op de afstemming tussen evenementen en ruimtelijke ordening. Hierdoor ontbreekt zowel duidelijkheid over of een evenement getoetst moet worden aan het bestemmingsplan en hoe er gehandeld kan worden indien het evenement in strijd is met het bestemmingsplan.

2.3 Verschillende soorten toestemmingen

Evenementen kunnen een positieve invloed hebben op het imago, de economische ontwikkeling en de cultuur van een gemeente. Er kunnen echter ook negatieve effecten bij het organiseren van evenementen ontstaan zoals:

 • -

  toenemende druk op het woon- en leefmilieu;

 • -

  verstoring van de openbare orde;

 • -

  overlast voor omwonenden (bijvoorbeeld geluid- en parkeeroverlast, vervuiling/beschadiging van terreinen en veiligheid- of gezondheidsrisico’s).

 

Om de negatieve effecten zoveel mogelijk uit te sluiten en de openbare orde te handhaven gedurende een evenement dient er in veel gevallen een melding te worden ingediend of evenementen vergunning te worden aangevraagd. Naast het waarborgen van de openbare orde zijn er andere verschillende toestemmingen en ontheffingen nodig.:

 • °

  Evenementenvergunning : beoordeling van het evenement op openbare orde en veiligheid

 • °

  Gebruiksvergunning: beoordeling of de tent voldoende brandveilig geplaatst en gebruikt wordt

 • °

  Ontheffing drank- en horeca: beoordeling of het hygiënisch verantwoord is om alcoholische dranken te verstrekken

 • °

  Ontheffing wegenverkeerswet: beoordeling of de verkeersstromen van en naar het evenement (en de reguliere verkeersstromen) verantwoord verlopen

 • °

  Tijdelijke reclamevergunning: beoordeling of driehoek en sandwichborden geplaats mogen worden

 • °

  Ontheffing tijdelijk kamperen: beoordeling of kamperen voldoende veilig en verantwoord gebeurt

 • °

  Omgevingsvergunning, afwijken bestemmingsplan: beoordeling of het evenement de goede ruimtelijke ordening niet aantast.

 

Met uitzondering van de Omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan wordt voor een evenement alle aanvragen en alle toestemmingen met één aanvraag en besluit geregeld. Evenementen en ruimtelijke ordening zijn twee naast elkaar functionerende regelgevingen. Binnen de Gemeente Bronckhorst is voor beide onderwerpen een eigen beleidslijn en bijhorende procedures. In het huidige beleid hebben de ruimtelijke ordening en evenementen mogelijk raakvlakken maar zijn deze niet met elkaar afgestemd. Deze beleidslijn vormt de aansluiting tussen evenementen en ruimtelijke ordening.

2.4 Beoordelen evenement aan ruimtelijke ordening

Evenementen kunnen ruimtelijk relevant zijn door de duur van een evenement, de omvang van een evenement of door de overlast die het evenement kan veroorzaken.

 

Bij de aansluiting van evenementen en ruimtelijke ordening is het als eerste van belang om te bepalen in welke gevallen een evenement (niet) ruimtelijk relevant is. Veel evenementen hebben een minimale impact op de omgeving waardoor er ook geen ruimtelijke relevantie is. Om de ruimtelijke relevantie van een evenement te bepalen worden de mogelijke activiteiten bij een evenement getoetst aan ruimtelijke aspecten. Het gaan dan bijvoorbeeld om de duur en de omvang van een evenement. De ruimtelijk niet relevante evenementen behoeve geen verdere toetsing op het gebied van de ruimtelijke ordening. Is een evenement niet ruimtelijk relevant dan zijn er geen bezwaren voor het organiseren van het evenement op basis van de ruimtelijke ordening. (Hoofdstuk 3)

 

Ruimtelijk relevante evenementen worden beoordeeld aan het bestemmingsplan. Deze toetsing vindt plaats aan de hand van de bestemmingsregels en eventuele in het bestemmingsplan geregelde locaties voor evenementen. Past een evenement in het bestemmingsplan dan zijn ruimtelijk gezien geen bezwaren voor het organiseren van het evenement. (Hoofdstuk 4)

 

Voor evenementen die ruimtelijk relevant zijn en die niet passen in het bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan worden verleend. (Hoofdstuk 5)

 

Door deze beleidslijn worden evenementen beoordeeld aan de ruimtelijke relevantie en het bestemmingsplan. Hierdoor wordt duidelijk voor de inwoners, de evenementenorganisaties en de Gemeente Bronckhorst hoe omgegaan wordt met de activiteiten die worden verricht bij evenementen en het beoordelingskader van de ruimtelijke ordening.

2.5 Concept beleid

Het beleid Beoordelen Evenementen aan Ruimtelijk Ordening heeft op dit moment een concept status. Nadat het concept beleid is vastgesteld door het college van de gemeente Bronckhorst wordt het beleid in de praktijk getoetst.

 

De jaarlijks terugkerende evenementen worden voor 1 maar 2016 beoordeeld aan de concept beleidslijn. Daarbij worden de evenementen die plaats vinden in januari als eerste opgepakt zodat organisaties van evenementen waarvoor een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd in een vroeg stadium worden geïnformeerd. Bij vragen, bezwaar en verzoek om voorlopige voorzieningen kan het beleid ook worden toegepast bij ingediende aanvragen.

 

Voor een aantal evenementen zal worden geconstateerd dat:

 • °

  het evenement ruimtelijk relevant is. Op basis van de praktijktoets kan dan daadwerkelijk worden beoordeeld of het beleid past binnen de wettelijke kaders of dat een aantal evenementen ten onrechte worden aangemerkt als niet ruimtelijk relevant.

 • °

  Het evenement ruimtelijk relevant is en niet past binnen het bestemmingsplan. Met de organisatoren van deze evenementen wordt het gesprek aangegaan om het evenement op te nemen in het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning voor een langere periode te verlenen.

 

Bij onbedoelde effecten van het concept beleid wordt dit besproken met de verantwoordelijke portefeuillehouder. In deze gevallen kan worden afgeweken van het concept beleid.

 

De resultaten van de beoordeling worden samen met de eventuele reacties meegenomen in het definitieve beleid. Het definitieve beleid wordt voor 1 mei 2016 voorgelegd aan het college.

3. Ruimtelijk niet relevante evenementen

Veel evenementen hebben een minimale impact op de omgeving waardoor er ook geen ruimtelijke relevantie is. Om de ruimtelijke relevantie van een evenement te bepalen worden de mogelijke activiteiten bij een evenement getoetst aan ruimtelijke aspecten. Het gaan dan bijvoorbeeld om de duur en de omvang van een evenement.

 

De ruimtelijk niet relevante evenementen behoeve geen verdere toetsing op het gebied van de ruimtelijke ordening. Is een evenement niet ruimtelijk relevant dan zijn er geen bezwaren voor het organiseren van het evenement op basis van de ruimtelijke ordening. Als een evenement ruimtelijk relevant is dan moet beoordeeld worden of het evenement past binnen het bestemmingsplan of dat hiervoor een omgevingsvergunning voor kan worden verleend.

 

De ruimtelijke relevantie van een evenement wordt bepaald op basis van de ruimtelijke aspecten. In een bestemmingsplan wordt voor de activiteiten per onderwerp beschreven welke impact de activiteit heeft op de ruimtelijke ordening en of deze aanvaardbaar is. In dit hoofdstuk worden deze ruimtelijke aspecten beschreven in relatie met evenementen. Er wordt per ruimtelijk aspect aangegeven in welke gevallen een evenement ruimtelijk relevant is. Aan het eind van dit hoofdstuk is in een overzicht de beleidslijn aangegeven van de ruimtelijke relevantie van een evenement.

3.1.1 cultuurhistorie

De rijkdom aan erfgoed en cultuurhistorie is één van de kernkwaliteiten van de gemeente Bronckhorst. De gemeente wil deze kwaliteiten versterken en door ontwikkelen. De Structuurvisie cultuurhistorie Bronckhorst verdeeld gemeente in drie verschillende doelgebieden: Cultuurhistorisch vrij gebied, Cultuurhistorisch kans gebied en Cultuurhistorisch topgebied. Afhankelijk van de zwaarte van het gebied worden de ondergrond, infrastructuur (wegen, waterlopen en beplanting) en bebouwing worden beschermd of ontwikkeld.

 

Evenementen kunnen een aanvulling zijn op de cultuurhistorie door het benadrukken van een cultuurhistorisch aspect. Een voorbeeld hiervan is de Landgoed Fair op de kasteelweide van kasteel Vorden. Voor evenementen wordt de infrastructuur of de bebouwing niet aangepast om het evenement te kunnen laten plaatsvinden. De ondergrond wordt beschermd door de Archeologie (paragraaf 5.1.7). Cultuurhistorie is geen aspect bij de beoordeling of een evenement ruimtelijk relevant is.

3.1.2 Gelders natuurnetwerk (GNN)

Het Gelders natuurnetwerk (voormalige ecologische hoofdstructuur) is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden, waar de flora en fauna voorrang heeft.

 

Het Gelders natuurnetwerk loopt door de Gemeente Bronckhorst. Om evenementen binnen deze gebieden te organiseren is het noodzakelijk dat er vooraf wordt vastgesteld dat het evenement geen blijvende, schadelijke gevolgen heeft voor de flora en fauna.

 

Het organiseren van evenementen binnen de natuurgebieden van de GGN maakt het evenement ruimtelijk relevant. Evenementen zoals auto-, fiets en wandeltochten mits op daarvoor bestemde paden en wegen zijn niet- ruimtelijk relevant.

3.1.3 Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van gebieden die in het kader van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn beschermd moeten worden. De wet is alleen van toepassing binnen deze gebieden. In de Gemeente Bronckhorst zijn de uiterwaarden rond de IJssel aangewezen als een dergelijk gebied. Bovendien is in Bronckhorst een Beschermd natuurmonument aangewezen: Wildenborch en Wildenborch/Bosket.

 

Een evenement is ruimtelijk relevant als deze plaats vindt in gebieden die zijn aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet en de Vogel- en Habitatrichtlijn. Evenementen zoals auto-, fiets en wandeltochten mits op daarvoor bestemde paden en wegen zijn niet- ruimtelijk relevant.

3.1.4 Waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden

Er zijn gebieden waarbij de bodem geen enkel vorm van schade of tijdelijke belasting kan hebben. Het gaat hier om de waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden. In de Gemeente Bronckhorst zijn door de provincie Gelderland gebieden aangewezen als waterwingebieden. Binnen deze gebieden is de milieuverordening (Milieuverordening Bijlage 4 bepaling 2.1.1) van kracht. In de milieuverordening staat wat wel en niet toegestaan is het gebied.

 

Aangezien een evenement schade kan toebrengen aan de waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden is een evenement dat plaats vindt binnen een waterwin- en grondwaterbeschermingsgebied ruimtelijk relevant. Evenementen zoals auto-, fiets en wandeltochten mits op daarvoor bestemde paden en wegen zijn niet- ruimtelijk relevant.

3.1.5 Externe Veiligheid

In de gemeente Bronckhorst zijn een aantal bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden gebruikt en/of worden opgeslagen. Als een evenement plaats vindt binnen de externe veiligheidszone lopen bezoekers (en organisatie) van het evenement een groter risico.

 

In de beleidsvisie externe veiligheid inrichtingen zijn drie soorten bedrijven te onderscheiden. Bedrijven met Ammoniak, bedrijven met Lpg en bedrijven met propaan. De richtlijnen komen voor uit de REVI (Regeling externe veiligheid inrichtingen).

 

Bedrijf

Adres

Plaats

Type

V-Afstand

V.I.V

Brinkweg 23

Zelhem

Ammoniak

-

Aviko

Alfonds Ariensstraat 29

Steenderen

Ammoniak

50 meter

Frico Cheese

Toldijkseweg 21

Steenderen

Ammoniak

-

Looman

Doetinchemseweg 53

Zelhem

LPG

45 meter

Venderbosch

Dorpsstraat 2-4

Halle

LPG

45 meter

Vruggink

Halseweg 39

Halle

LPG

45 meter

BIM

Kruisbergseweg 12a

Zelhem

LPG

45 meter

Wentink

Molenenk 2

Hengelo

LPG

45 meter

Groot Jebbink

Rondweg 2

Vorden

LPG

45 meter

Gulf

Rondweg 10

Hengelo

LPG

45 meter

Esso

Rijksweg 40b

Drempt

LPG

45 meter

Gulf Demarol

Z.E. weg 17

Toldijk

LPG

45 meter

Bruil

Bocholtseweg 2

Halle

Propaan

25 meter

 

Een evenement dat plaats vindt binnen de veiligheidsafstand is ruimtelijk relevant. De veiligheidsafstand wordt bepaald (op basis van het REVI) vanaf de locatie waar het risico ontstaat: dit is vaak de opslagplaats of het vulpunt.

Niet ruimtelijk relevant zijn auto-, fiets-, motor-, en wandeltochten en opendagen van de desbetreffende bedrijven. De aanwezigheid van deze tochten dient wel tijdelijk te zijn en het merendeel van het evenement dient buiten deze zone plaats te vinden.

3.1.6 Stiltegebieden

Geluid bij een evenement is ruimtelijk relevant als het in een stiltegebied plaats vind. In de Gemeente Bronckhorst zijn vanuit de Provincie stiltegebieden aangewezen. In deze gebieden moet worden voorkomen dat activiteiten plaatsvinden die de gebiedseigen geluiden verstoren. Dat wil zeggen dat het geluidsniveau niet mag toenemen en bij voorkeur dient af te nemen. Het is verboden een toestel te gebruiken waardoor het ervaren van de natuurlijke geluiden kan worden verstoord (Provinciale milieuverordening, bepaling 2 toestellen).

 

Een evenement dat plaats vindt binnen een stiltegebied is ruimtelijk relevant Evenementen zoals fiets, paard en wandeltochten mits op daarvoor bestemde paden en wegen zijn niet- ruimtelijk relevant.

3.1.7 Archeologie

Het gaat er hierom in hoeverre archeologische waarden worden aangetast door het houden van een evenement. In het opgestelde parapluplan archeologie van de Gemeente Bronckhorst staan de archeologische waarden beschreven. Ook staat er in hoe om te gaan met deze archeologische waarden. Op verschillende plekken in de Gemeente Bronckhorst zijn verschillende archeologische verwachtingsgebieden. Van belang voor het houden van een evenement is dat deze waarden niet worden aangetast. Ruimtelijke relevantie treedt op als de grond wordt geroerd. Als de grond dieper dan 40 cm of een oppervlakte groter dan 250 m2 wordt geroerd dan is een evenement ruimtelijk relevant.

3.1.8 Verkeer

Rondom een evenement zullen verkeersstromen toenemen doordat mensen met de auto, te fiets of te voet komen. Naast het toenemende verkeer zal er ook rekening worden gehouden met eventuele parkeervoorzieningen.

 

Tijdens een evenement kan parkeeroverlast ontstaan. Om parkeeroverlast te voorkomen kunnen buiten de bestaande parkeermogelijkheden extra parkeervoorzieningen worden gerealiseerd op plekken die daar doorgaans niet voor bedoeld zijn. Evenementen waarbij extra parkeervoorzieningen nodig zijn op plekken die daarvoor doorgaans niet voor bedoeld zijn, zijn ruimtelijk relevant.

3.1.9 Geluid

Bij een evenement zal vaak het nodige geluid geproduceerd worden. Dit kan komen door het evenement zelf of door eventuele geluidsversterkende elementen (denk aan evenementen met versterkte geluidsinstallatie) ook de omvang kan bij dragen aan het geluidsniveau. Hoe meer mensen, hoe meer geluid er geproduceerd wordt. Het gaat er om in hoeverre geluid, overlast veroorzaakt voor de omwonende van een evenement.

 

Geluidsoverlast zal bij evenementen met versterkte muziek altijd optreden. Evenementen met versterkte elektronische muziek worden daarom aangemerkt als ruimtelijk relevant.

3.1.10 Omvang

Het aantal aanwezige personen kan een evenement ruimtelijk relevant maken. Wanneer een evenement ruimtelijk relevant is door de omvang van het evenement is niet duidelijk uit de wet- en regelgeving en de jurisprudentie af te leiden.

 

Bij een toename van het aantal personen zal ook de overlast voor omwonenden toenemen door bijvoorbeeld de toename van verkeer en door (stem)geluid. Een gedeelte van deze overlast wordt bij andere ruimtelijke aspecten al beoordeeld (geluid en verkeer).

 

Als bij een evenement meer dan 250 personen aanwezig zijn kan dit ruimtelijk gezien consequenties hebben op de omgeving waardoor het evenement wordt aangemerkt als ruimtelijk relevant. Daarbij is de duur van het aantal personen ook van belang. Bij evenementen zoals fiets, paard en voettochten is er soms sprake van een start waar een groot aantal personen op één locatie starten. Na de start vertrekken de deelnemers. Deze evenementen worden niet als ruimtelijk relevant beschouwd.

 

Evenementen waar meer dan 250 personen aanwezig zijn gedurende meer dan 2 uur zijn daarom ruimtelijk relevant

3.1.11 Duur

Met de duur van een evenement gaat het om de tijdsduur van een evenement. Hoe langer een evenement duurt hoe ruimtelijk relevanter het evenement is. Onder de duur van een evenement wordt op- en afbouw ook gerekend. Wanneer een evenement ruimtelijk relevant is door de duur van het evenement is niet duidelijk uit de wet- en regelgeving en de jurisprudentie af te leiden. In de wet- en regelgeving wordt hiervoor geen handvatten gegeven.

 

Wel zijn er een aantal uitspraken van de rechtbank die hier een beperkte richting geven. Deze uitspraken gaan dan over grotere evenementen waarbij het evenement meerdere dagen plaats vindt en er meerdere dagen op- en afbouw plaats vindt. In die gevallen heeft de rechter geoordeeld dat het evenement in strijdt is met het bestemmingsplan. Uit deze uitspraken kan worden afgeleid dat het evenement ruimtelijk relevant wordt als de duur van het evenement langer dan 3 dagen is. Hierbij mag het evenement zelf één dag duren, de opbouw één dag en de afbouw één dag.

3.2 Beleidslijn niet ruimtelijk relevante evenementen

Een evenement is ruimtelijk relevant als het evenement een negatieve invloed heeft op één van de ruimtelijke aspecten. Alleen als een evenement op alle ruimtelijke aspecten geen negatieve invloed heeft is deze niet ruimtelijk relevant.

 

Een evenement is ruimtelijk relevant als:

 • 1.

  een evenement binnen de ‘natuur’ gebieden van het Gelders natuurnetwerk wordt gehouden

  • a.

   een evenement is niet ruimtelijk relevant als het een auto-, motor-, fiets-, paard- of wandeltochten betreft binnen mits op daarvoor bestemde paden en wegen

 

 • 2.

  een evenement binnen de gebieden wordt gehouden die zijn aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet en de Vogel- en Habitatrichtlijn.

  • a.

   een evenement is niet ruimtelijk relevant als het een auto-, motor-, fiets-, paard-, of  wandeltocht betreft mits op daarvoor bestemde paden en wegen

 

 • 3.

  een evenement binnen een waterwingebied wordt gehouden;

  • a.

   een evenement is niet ruimtelijk relevant als het een auto-, motor-, fiets-, paard-, of wandeltocht betreft mits op daarvoor bestemde paden en wegen

 

 • 4.

  een evenement binnen de externe veiligheid zone wordt gehouden;

  • a.

   een evenement is niet ruimtelijk relevant als het een auto-, motor-, fiets-, paard-, of wandeltocht betreft mits het merendeel van de route buiten deze zone plaats te vindt.

  • b.

   Een evenement is niet ruimtelijk relevant als het evenement een open dag betreft binnen een externe veiligheidszone mits de bezoekers voldoende worden voorgelicht over de veiligheidsrisico’s

 

 • 5.

  als een evenement binnen een stiltegebied wordt gehouden

  • a.

   een evenement is niet ruimtelijk relevant als het een auto-, motor-, fiets-, paard-, of wandeltocht betreft mits op daarvoor bestemde paden en wegen

 

 • 6.

  als er bij een evenement de grond niet dieper dan 40 cm of een oppervlakte groter dan 250 m2 wordt geroerd;

 

 • 7.

  buiten de bestaande parkeermogelijkheden extra parkeervoorzieningen worden gerealiseerd op plekken die daar doorgaans niet voor bedoeld zijn.

 

 • 8.

  als er versterkte elektronische muziek bij het evenement wordt gebruikt.

 

 • 9.

  als er meer dan 250 personen bij het evenement aanwezig zijn gedurende meer dan 2 uur op één locatie

 

 • 10.

  Als een evenement op één locatie uit meer dagen bestaat dan één opbouw dag, één evenement dag en één afbouwdag.

 

Als het evenement niet ruimtelijk relevant is dan betekent dit het evenement ruimtelijk gezien doorgang kan vinden en er ruimtelijk gezien geen beperkingen zijn voor het organiseren van het evenement.

4 Beoordelen evenementen aan bestemmingsplan

Bij niet ruimtelijk relevante evenementen zijn er vanuit het ruimtelijk oogpunt geen beperkingen voor het organiseren van een evenement. Een evenement die ruimtelijk relevant is, past mogelijk binnen de bestemming of de regels van het bestemmingsplan. Als het evenement past binnen het bestemmingsplan zijn er vanuit de ruimtelijke ordening geen belemmeringen om het evenement plaats te laten vinden.

4.1 Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In het bestemmingsplan wordt aangegeven welke activiteiten er plaats mogen vinden en of er bijvoorbeeld gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan is een instrument voor de gemeente om het grondgebruik te regelen. Voor burgers is het bestemmingsplan op twee manieren bindend:

 • °

  Het bestemmingsplan bevat gebruiksverboden.

 • °

  Aan de inhoud van het bestemmingsplan kan een vergunning zijn gekoppeld

 

Bij evenementen gaat het er om of een (ruimtelijk relevant) evenement past binnen de kaders van het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan bestaat uit twee belangrijke onderdelen:

 • -

  Bestemming: Op de plankaart staat de bestemming van een gebouw of een terrein.

 • -

  Regels: In de regels staat per bestemming omschreven welke activiteiten er verricht mogen worden binnen de bestemming.

In de toelichting en de bijlagen van het bestemmingsplan worden de plankaart en de regels nader uitgelegd.

4.2 Evenementen bestemming

Binnen de verschillende bestemmingsplannen zijn bestemmingen opgenomen waar evenementen georganiseerd mogen worden. Onderstaande tabel geeft de locaties weer zoals deze in juni 2014 in het bestemmingsplan zijn opgenomen.

 

 T.b.v. terreinen

Plaats

‘paasvuur’ *

Velswijk, Kruisbergseweg 12

‘Kermis’

Baak, Vordenseweg

‘Lentefeest’

Baak, Vordenseweg

‘Jazzevenement’

Laag-Keppel, Dorpsstraat

‘Stratencircuit’

Varssel/Hengelo,

Vennenweg 2

‘Paardendagen’ en ‘trekkertrek’

Zelhem, Aaltenseweg/Ruurloseweg/

Oosterwijkweg

‘Piratenfestijn’

Zelhem, Slangenburgweg 2

HALMAC –Terrein (bij meerdaagse wedstrijden als kampeerterrein) *

Halle, Wolfersveenweg (Oostzijde)

Flophouse Toldiek

Toldijk, Hoogstraat 15

Wolfstraat

Toldijk, Wolfstraat 5

Spalderkamseweg

Hummelo, Spalderkamseweg 1

Greffelinkalle

Hummelo, Greffelinkallee

Hengelo Dorp

Hengelo, Zuidzijde

Kasteelweide

Vorden, Nabij Kasteel Vorden

 

4.3 Evenementen regels

In ieder bestemmingsplan zijn algemene regels en bestemmingsregels beschreven. In deze regels wordt beschreven wat er mogelijk is per bestemming. Per bestemming worden regels beschreven. Deze regels hebben betrekking op de functie en het doel van de bestemming. Tevens wordt beschreven wat er is toegestaan binnen deze regels. Zo is het mogelijk dat binnen bepaalde regels evenementen kunnen worden toegestaan.

 

De Gemeente Bronckhorst heeft diverse bestemmingsplannen opgesteld. Binnen deze verschillende bestemmingsplannen zijn verschillende bestemmingsregels opgenomen voor het toestaan van evenementen.

 

Voorbeelden van bestemmingsregels waar evenementen zijn toegestaan zijn:

 • °

  Cultuur & Ontspanning: De bestemming cultuur en ontspanning is opgenomen voor het organiseren van evenementen.

 • °

  Verkeer: Gelet op het openbare karakter van deze bestemming bevinden zich hier ook openbare voorzieningen en vinden hier activiteiten als evenementen en markten (standplaatsen voor kramen, stallen en voertuigen voor het aanbieden van goederen of diensten) plaatst.

 • °

  Groen: De bestemming groen betreft gronden waarop groenvoorzieningen, paden, sport- en spelvoorzieningen, water e.d. is toegestaan. In een aantal bestemmingsplannen zijn op deze gronden evenementen toegestaan.

4.4 Beleidslijn beoordelen evenementen aan het bestemmingsplan

Een evenement kan doorgaan als het wordt gehouden op een locatie die bestemd is voor het houden van een evenement. Per bestemmingsplan kan het verschillen waar een evenement is toegestaan. Dit kan zijn op een daarvoor bestemde bestemming evenementen of binnen de bestemmingsregels Cultuur & Ontspanning, Verkeer of Groen.

 

Past een evenement niet binnen het bestemmingsplan, dan kan er worden afgeweken van het bestemmingsplan.

5. Afwijkingsmogelijkheden

Evenementen kunnen ruimtelijk relevant zijn en niet passen binnen het bestemmingsplan. Het betreft een beperkt aantal bestaande evenementen of het kan gaan om nieuwe evenementen. Voor deze evenementen kan de gemeente en omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan.

 

De uitgangspunten voor het verlenen van een omgevingsvergunning zijn de wettelijke mogelijkheden en de ambitie van de gemeente Bronckhorst. De wettelijke mogelijkheden zijn bepaald in het Besluit omgevingsrecht. De ambitie van de gemeente Bronckhorst is vastgelegd in Toekomst Bestendig Bronckhorst.

 

5.1 Besluit omgevingsrecht

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt de mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan (Wabo, artikel 2, lid1, sub a ten tweede). Een omgevingsvergunning kan worden verleend voor een afwijking voor het gebruik van gronden of bouwwerken voor een termijn van ten hoogste 10 jaar. (Besluit omgevingsrecht (BOR), bijlage II, artikel 4 lid 10).

 

Voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan heeft de Gemeente Bronckhorst al beleid ontwikkeld (Beleidsregels artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). In deze beleidsregels is opgenomen:

 • °

  Voor jaarlijks terugkerende evenementen geeft artikel 4, onder 8 bijlage II Bor zelf voorwaarden ten aanzien van het aantal en de duur van evenementen. Wij achten het niet zinvol om aanvullende voorwaarden te stellen. In nieuwe bestemmingsplannen zullen wij terreinen voor evenementen buiten de openbare ruimte (mede) bestemmen. Daar waar bestemmingsplannen nog niet zijn geactualiseerd, kunnen wij gebruik maken van deze afwijkingsmogelijkheid. Jaarlijks terugkerende evenementen in onze gemeente zijn onder andere diverse kermissen, schuttersfeesten en oranjefeesten.

 

Het artikel waarnaar in de beleidslijn wordt verwezen is door de wijziging van het Besluit omgevingsrecht op 1 november 2014 aangepast. Het vervangende artikel geeft veel meer mogelijkheden dan het artikel dat voor 1 november 2014 van toepassing was:

 • °

  Besluit omgevingsrecht, Artikel voor 1 november 2014: het gebruiken van gronden of bouwwerken ten behoeve van evenementen met een maximum van drie per jaar en een duur van ten hoogste vijftien dagen per evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement hieronder begrepen;

 

Het besluit omgevingsrecht geeft de mogelijkheid om een omgevingsvergunning te verlenen voor een periode van maximaal 10 jaar. Evenementen ontwikkelen zich vaak jaarlijks. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat het evenement na een aantal jaren anders is dan is vergund. Om deze reden wordt door de gemeente de omgevingsvergunning voor maximaal 5 jaar verstrekt.

 

Deze beleidslijn is van toepassing voor evenementen en relatie met ruimtelijke ordening en vervangt daarmee ook de teksten uit de Beleidsregels artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

5.2 Toekomstbestendig Bronckhorst

De ambitie van de gemeente Bronckhorst is gericht op het behouden en verbeteren van de kwaliteit voor wonen, werken en recreëren voor de huidige en toekomstige inwoners van Bronckhorst. De gemeente wil de dynamiek in de samenleving versterken en ruimte geven aan de krachten die Bronckhorst maken wat het is en kan worden.

 

Toekomstbestendig Bronckhorst is gebaseerd op drie ontwikkelingen: demografische ontwikkelingen, terugtredende overheid en financiële krimp.

 

In de notitie “kaders Toekomstbestendig Bronckhorst” zijn de volgende kaders omschreven:

 • °

  Eigen verantwoordelijkheid van inwoners en maatschappelijke organisaties daar waar dat kan.

 • °

  Kwaliteit: In het algemeen kan geconstateerd worden dat de openbare ruimte een hoge kwaliteit uitstraalt. Onder invloed van de bezuinigingen en de ontwikkelingen kan dit onder druk komen te staan.

 

Bij het opstellen van de beleidslijn Evenementen en Ruimtelijke ordening geldende de kaders uit de notitie Toekomst Bestendig Bronckhorst als uitgangspunt.

5.2.1 Eigen verantwoordelijkheid

Iedereen heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte die inwoners en maatschappelijke organisaties met elkaar delen. De gemeente gaat ervan uit dat inwoners en maatschappelijke organisaties zich ook verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit en veiligheid van hun omgeving. Respect voor anderen, de natuur en het milieu horen daarbij. De gemeente wil dan ook ruimte bieden aan de samenleving om die verantwoordelijkheid te nemen.

 

Inwoners en maatschappelijke organisaties dienen zelf maatschappelijke draagvlak te zoeken voor een evenement op een bepaalde locatie. Als een evenement voor de eerste keer wordt georganiseerd is de maatschappelijke impact nog niet te voorzien. Bij terugkerende evenementen is er ervaring opgedaan door de organisatie en weten belanghebbenden hoe het evenement wordt georganiseerd en welke impact het evenement heeft. Maatschappelijk draagvlak wil niet zeggen dat alle omwonenden geen bezwaren mogen hebben tegen het evenement. Wel moet een meerderheid van de omwonenden geen bezwaren hebben tegen het evenement. Het maatschappelijke draagvlak voor een evenement wordt aangetoond op het moment dat 65% van de huishoudens die zich bevinden binnen een afstand van 1.500 meter vanaf de rand van het kadastrale perceel waar het evenement plaats vindt geen bezwaren heeft tegen het evenement.

5.2.2 Kwaliteit

In het algemeen kan geconstateerd worden dat de openbare ruimte een hoge kwaliteit uitstraalt. Onder invloed van de bezuinigingen en de ontwikkelingen kan dit onder druk komen te staan.

 

Op voorhand zijn een aantal gebieden aan te wijzen waarvan de kwaliteit van het gebied dusdanig waardevol is dat deze uitgesloten zijn voor het organiseren van (bepaalde) evenementen.

 

De Natuurgebieden van het Gelders natuurnetwerk zijn gevoelige objecten die beschermd moeten worden tegen activiteiten die schade kunnen toebrengen aan het gebied. Evenementen zoals auto-, fiets en wandeltochten mits op daarvoor bestemde paden en wegen mogen plaats vinden binnen het Gelders natuurnetwerk.

 

In alle andere gevallen moet de organisatie van het evenement aantonen dat het evenement op langere termijn geen negatieve gevolgen heeft voor het Gelders natuurnetwerk en moeten de negatieve korte termijn gevolgen aantoonbaar kunnen worden weggewerkt binnen één maand na afloop van het evenement

5.3 Beleidslijn

De gemeente Bronckhorst werkt mee aan het verlenen aan omgevingsvergunningen, voor het afwijken van bestemmingsplan:

 • 1.

  Bij éénmalige evenementen en bij evenementen die voor het eerst worden georganiseerd wordt een omgevingsvergunning verleend voor één jaar

  • a.

   Bij evenementen die plaats vinden binnen 1.500 meter van terreinen waarop (andere) evenementen plaats vinden wordt maatschappelijke draagvlak van het evenement aangetoond. Dit kan door een verklaring van minimaal 65% van de huishoudens dat zij geen bezwaren hebben tegen het evenement. Het betreft dan de huishoudens die binnen een afstand van 1.500 meter zijn gelegen van de rand van het kadastrale perceel waar het evenement op plaats vindt.

 • 2.

  Bij terugkerende evenementen verleent de gemeente Bronckhorst een omgevingsvergunning voor een maximale periode van vijf jaar:

  • a.

   de organisatie van het evenement de maatschappelijke draagvlak van het evenement aantoont. Dit kan door een verklaring van minimaal 65% van de huishoudens dat zij geen bezwaren hebben tegen het evenement. Het betreft dan de huishoudens die binnen een afstand van 1.500 meter zijn gelegen van de rand van het kadastrale perceel waar het evenement op plaats vindt.

  • b.

   Het evenement niet plaats vindt binnen de natuurgebieden van het Gelders natuurnetwerk

   • i.

    Evenementen zoals auto-, fiets en wandeltochten mits op daarvoor bestemde paden en wegen mogen wel plaats vinden binnen het Gelders natuurnetwerk.

   • ii.

    Evenementen mogen plaats vinden binnen de natuurgebieden van het Gelders natuurnetwerk als wordt aangetoond dat het evenement op langere termijn geen negatieve gevolgen heeft voor het Gelders natuurnetwerk en moeten de negatieve korte termijn gevolgen aantoonbaar kunnen worden weggewerkt binnen één maand na afloop van het evenement

 

Naast de bovenstaande randvoorwaarden om medewerking te verlenen voor het verlenen van een omgevingsvergunning wordt bij de beoordeling van de aanvraag de goede ruimtelijke ordening beoordeeld. Een vergunning kan dan alsnog worden geweigerd omdat niet kan worden voldaan aan één van de andere beoordelingskaders.

6. Praktijkvoorbeelden

Het beleid Beoordelen Evenementen aan Ruimtelijke Ordening is nog niet in de praktijk getoetst. In de gemeente Bronckhorst worden vele evenementen georganiseerd. Al deze evenementen zijn nog niet beoordeeld aan deze beleidslijn. De effecten van deze beleidslijn zijn daarom nog niet in beeld gebracht. Van een aantal evenementen is een eerste beoordeling uitgevoerd aan deze beleidslijn. Van een tweetal evenementen wordt hieronder de resultaten weergegeven:

6.1 Adventure Race Bronckhorst

Op 24 oktober 2015 vindt een non-stop race over 10 of 24 uur plaats waar al fietsend, hardlopend e.d. een bepaalde route moet worden afgelegd om checkpoint te vinden. Er worden ongeveer 100 personen verwacht. Het evenement start aan de Winkelskamp in Hengelo en heeft vervolgens een route door Bronckhorst.

 

 • 1.

  Is het evenement ruimtelijk relevant:

Toetsing

Resultaat

een evenement binnen de ‘natuur’ gebieden van het Gelders natuurnetwerk wordt gehouden

een evenement is niet ruimtelijk relevant als het een auto-, motor-, fiets-, paard- of wandeltochten betreft binnen mits op daarvoor bestemde paden en wegen

Op daarvoor bestemde paden en wegen

een evenement binnen de gebieden wordt gehouden die zijn aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet en de Vogel- en Habitatrichtlijn.

een evenement is niet ruimtelijk relevant als het een auto-, motor-, fiets-, paard-, of wandeltocht betreft mits op daarvoor bestemde paden en wegen

Op daarvoor bestemde paden en wegen

een evenement binnen een waterwingebied wordt gehouden

Nee

een evenement binnen de externe veiligheid zone wordt gehouden;

een evenement is niet ruimtelijk relevant als het een auto-, motor-, fiets-, paard-, of wandeltocht betreft mits het merendeel van de route buiten deze zone plaats te vindt.Een evenement is niet ruimtelijk relevant als het evenement een open dag betreft binnen een externe veiligheidszone mits de bezoekers voldoende worden voorgelicht over de veiligheidsrisico’s

Op daarvoor bestemde paden en wegen

als een evenement binnen een stiltegebied wordt gehouden

een evenement is niet ruimtelijk relevant als het een auto-, motor-, fiets-, paard-, of wandeltocht betreft mits op daarvoor bestemde paden en wegen

Op daarvoor bestemde paden en wegen

als er bij een evenement de grond niet dieper dan 40 cm of een oppervlakte groter dan 250 m2 wordt geroerd;

Niet van toepassing

buiten de bestaande parkeermogelijkheden extra parkeervoorzieningen worden gerealiseerd op plekken die daar doorgaans niet voor bedoeld zijn.

Niet van toepassing

als er versterkte elektronische muziek bij het evenement wordt gebruikt.

Niet van toepassing

als er meer dan 250 personen bij het evenement aanwezig zijn gedurende meer dan 2 uur op één locatie

Maximaal 100 personen

Als een evenement op één locatie uit meer dagen bestaat dan één opbouw dag, één evenement dag en één afbouwdag.

23 oktober opbouw

24/25 evenement

25 afbouw

Op basis van deze toetsing is het evenement niet ruimtelijk relevant. Een toetsing aan het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan is niet nodig.

6.2 Mega Piratenfestijn

Op 9 april 2016 vindt het Mega Piratenfestijn plaats. Het betreft een Nederlandstalig muziekevenement dat wordt opgebouwd vanaf 2 april en is afgebouwd op 13 april. Verwacht wordt dat er 6.500 personen komen. Voor het parkeren wordt een aparte parkeerplaats aangelegd.

 

 • 1.

  Is het evenement ruimtelijk relevant:

Toetsing

Resultaat

een evenement binnen de ‘natuur’ gebieden van het Gelders natuurnetwerk wordt gehouden

een evenement is niet ruimtelijk relevant als het een auto-, motor-, fiets-, paard- of wandeltochten betreft binnen mits op daarvoor bestemde paden en wegen

Nee

een evenement binnen de gebieden wordt gehouden die zijn aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet en de Vogel- en Habitatrichtlijn.

een evenement is niet ruimtelijk relevant als het een auto-, motor-, fiets-, paard-, of wandeltocht betreft mits op daarvoor bestemde paden en wegen

Nee

een evenement binnen een waterwingebied wordt gehouden

Nee

een evenement binnen de externe veiligheid zone wordt gehouden;

een evenement is niet ruimtelijk relevant als het een auto-, motor-, fiets-, paard-, of wandeltocht betreft mits het merendeel van de route buiten deze zone plaats te vindt.Een evenement is niet ruimtelijk relevant als het evenement een open dag betreft binnen een externe veiligheidszone mits de bezoekers voldoende worden voorgelicht over de veiligheidsrisico’s

Nee

als een evenement binnen een stiltegebied wordt gehouden

een evenement is niet ruimtelijk relevant als het een auto-, motor-, fiets-, paard-, of wandeltocht betreft mits op daarvoor bestemde paden en wegen

Nee

als er bij een evenement de grond niet dieper dan 40 cm of een oppervlakte groter dan 250 m2 wordt geroerd;

Niet van toepassing

buiten de bestaande parkeermogelijkheden extra parkeervoorzieningen worden gerealiseerd op plekken die daar doorgaans niet voor bedoeld zijn.

Er wordt een tijdelijke parkeerplaats aangelegd op een weiland

als er versterkte elektronische muziek bij het evenement wordt gebruikt.

Ja

als er meer dan 250 personen bij het evenement aanwezig zijn gedurende meer dan 2 uur op één locatie

6.500 personen

Als een evenement op één locatie uit meer dagen bestaat dan één opbouw dag, één evenement dag en één afbouwdag.

één evenement dag, meerdere op- en afbouwdagen

 

Op basis van deze beoordeling is het evenement ruimtelijk relevant

 

 • 2.

  Past het evenement binnen het bestemmingsplan?

Het megapiratenfestijn wordt georganiseerd aan de Slangenburgweg in Zelhem. Voor deze locatie geldt de bestemming Agrarisch met waarden. Als aanduiding is voor de Slangenburgweg een aanduiding opgenomen voor een specifieke vorm van cultuur en ontspanning :

Aanduiding 

Soort evenement 

Adres 

Periode evenement + opbouw- en afbraaktermijn 

specifieke vorm van cultuur en ontspanning - 2

Piratenfestijn

Slangenburgweg tegenover nr. 2

1 avond per jaar + 1 week ervoor + 1 week erna

 

Het evenement past binnen het bestemmingsplan.