Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Uitvoeringsregel incidentele subsidie pilot sloop

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregel incidentele subsidie pilot sloop
CiteertitelUitvoeringsregel incidentele subsidie pilot sloop
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2016Nieuwe regeling

20-12-2016

Gemeenteblad, 2016, 184222 (23 december 2016)

Z26513 B&W16-03216

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregel incidentele subsidie pilot sloop

 

 

Uitvoeringsregel incidentele subsidies pilot sloop

 

Een incidentele subsidie pilot sloop is een eenmalige bijdrage om sloop van opstallen in het buitengebied te stimuleren. De subsidie is bedoeld om praktijkervaring op te doen met wat er bij komt kijken om opstallen te slopen (onder andere op juridisch, fiscaal, RO en financieel gebied).

 

Vanaf 2024 mogen daken geen asbest meer bevatten. Daarnaast zijn er binnen de regio Achterhoek ambities op het gebied van duurzaamheid (energieopwekking en energieverbruik). De Rijksoverheid, provincie en regio Achterhoek stimuleren op verschillende manieren om de asbest te verwijderen en/of te investeren in duurzame energieopwekking. De uitvoeringsregel incidentele subsidies pilot sloop is een aanvulling op en tevens te combineren met reeds bestaande regelingen. Het doel van deze regeling is om te leren wat er bij sloop komt kijken om te verkennen hoe sloop gestimuleerd kan worden.

 

Artikel 1

Doel subsidie

Het doel van de subsidie is ervaring opdoen met het stimuleren van sloop van opstallen in het buitengebied.

 

Aanvrager

Een incidentele subsidie sloop kan worden aangevraagd voor opstallen in het buitengebied door een:

 • a.

  Particuliere eigenaar van de opstallen.

 • b.

  (mede) eigenaar van een stoppend (agrarisch) bedrijf.

 • c.

  (mede) eigenaar van een voormalig (agrarisch) bedrijf.

 • d.

  (mede) eigenaar van een (agrarisch) bedrijf.

   

Vergoeding

 • 1.

  De bijdrage per vierkante meter gesloopte opstal in het buitengebied is € 10,- met een maximum van € 7.500,- per adres.

 • 2.

  De interne kosten voor de bestemmingswijziging met een maximum van € 5.000,- per adres wordt intern verrekend na de vaststelling van de bestemmingswijziging. Hierbij neemt de gemeente het initiatief om 2 x per jaar de verschillende slooplocaties te bundelen tot één veegplan volgens het Bronckhorster Bestemmingsplan Proces. De gemeente zal hierbij de initiatiefnemer zijn om zo de externe kosten  (zoals bv.Quickscan F+F en het opstellen bestemmingsplan) zo laag mogelijk te houden. Er hoeft dan niet meerdere malen een apart bestemmingsplan worden opgesteld, maar door het te bundelen kan het in één keer en is er een voordeel qua stedenbouwkundige kosten. Indien initiatiefnemer een zelfstandige procedure wenst te volgen worden alleen de leges voor een bestemmingsplanherziening (A-plan) bedragen in 2017 € 1.182,50 vergoed.

   

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 100.000, -. Wanneer het subsidieplafond door de aanvragen wordt overschreden dan worden aanvragen zonder verdere inhoudelijk argumentatie afgewezen.

Recht op subsidie bestaat indien de aanvrager van de subsidie voldoet aan de onderstaande uitgangspunten en toetsingskaders.

 

Uitgangspunten en toetsingskaders

Inhoudelijk:

1.

De opstal staat in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst.

2.

De opstal is nog niet gesloopt.

3.

De opstal is legaal gebouwd.

4.

Het terugplaatsen van opstallen op hetzelfde bouwperceel is niet toegestaan.

5.

Stapeling met andere regelingen is mogelijk.

6.

De ontwikkeling wordt landschappelijke ingepast.

7.

Er wordt geen nieuw (agrarisch) bedrijf gevestigd.

8.

De aanvrager neemt initiatief voor een bestemmingsplanwijziging naar Wonen indien de gemeente dat nodig acht en ontvangt daarvoor ook een bijdrage conform deze regeling.

9.

De aanvrager verplicht zich om op eigen kosten de benodigde onderzoeken voor een bestemmingsplanwijziging uit te laten voeren. Indien uit deze onderzoeken blijkt dat aanvullende maatregelen nodig zijn verplicht de aanvrager zich om op eigen kosten deze maatregelen uit te laten voeren.

10.

De aanvrager is bereid deel te nemen aan een evaluatie van deze regeling met het doel om te leren van de ervaringen van de aanvrager.

 

Procedureel

1.

Aanvragen worden schriftelijk ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

2.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

3.

Indien de aanvraag voldoet aan de uitgangspunten en het toetsingskader dan kent de gemeente de aanvragen een subsidie toe. Tegelijk met de toekenning wordt een overeenkomst tussen de gemeente en de aanvrager gesloten waarin in ieder geval afspraken worden vastgelegd over:

 • a)

  niet terug bouwen;

 • b)

  uitvoering werkzaamheden afgerond binnen 6 maanden na toekenning;

 • c)

  initiatief voor een bestemmingsplanwijziging naar Wonen;

 • d)

  uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken voor bestemmingswijziging (en daarop volgende maatregelen) zijn voor rekening van de aanvrager;

 • e)

  geen nieuw agrarisch bedrijf vestigen;

 • f)

  landschappelijke inpassing.

4.

De aanvrager doet een sloopmelding bij de gemeente en vraagt indien nodig een omgevingsvergunning aan.

5.

Aanvragen kunnen tot 31 december 2017 worden ingediend.

6.

Uitkering van vergoeding 1 vindt plaats na uitvoering van de afgesproken werkzaamheden, aantoning door de aanvrager dat aan alle afspraken uit de overeenkomst is voldaan en eventuele controle op de locatie door de gemeente.

7.

Bestemmingsplan wijziging vindt plaats middels een half jaarlijkse collectieve procedure (veegplan)

 

Afwijking

Het college is bevoegd om af te wijken van de uitgangspunten en het toetsingskader van deze regeling indien zij acht dat de aanvraag aanduidbaar bijdraagt aan het doel van deze regeling.

 

Inwerkingtreding

De uitvoeringsregel treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

 

Looptijd

Tot 31 december 2017 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen.

 

Ondertekening

Aldus op 20 december 2016 vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst. (BW besluit 3216)

de secretaris, de burgemeester

 

B.J. Drewes, M. Besselink