Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007
CiteertitelBankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageBankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet financieel toezicht, art. 4.37

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009Nieuwe regeling

24-04-2008

Contact, 080424

Raad, 080424

Tekst van de regeling

Intitulé

Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007

raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 080424/14 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van 11 maart 2008; gelet op de bespreking van de raadscommissie Evaluatie en controle van 9 april 2008; gelet op de de Gemeenschappelijke Regeling van de Stadsbank Oost Nederland 2005; gelet op atikel 4:37 van de Wet financieel toezicht;

besluit:

  • 1.

    het Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007 alsmede de daarbij behorende beleidsregels vast te stellen en

  • 2.

    het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland de bevoegdheid te verlenen om, in voorkomende gevallen, door of namens haar wijzigingen aan te brengen in de beleidsregels.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 24 april 2008

de plv. griffier, de voorzitter,

G.J. Mugge H.A.J. Aalderink