Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Beleidsregels GSM- en UMTS-antennes op, in of aan monumenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels GSM- en UMTS-antennes op, in of aan monumenten
CiteertitelBeleidsregels GSM- en UMTS-antennes op, in of aan monumenten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-11-2005Nieuwe regeling

23-08-2005

Contact, 15-11-2005

College B&W, 050823

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels GSM- en UMTS-antennes op, in of aan monumenten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst; overwegende dat: - het, ter bescherming van cultuur- en/of bouwhistorische waarden, gewenst is om algemene beleidsuitgangspunten te formuleren voor het verlenen/weigeren van vergunning voor het plaatsen van GSM- en UMTS-antenne(drager)s op, in of aan gemeentelijke- en Rijksmonumenten; - zij van 26 mei tot en met 22 juni 2005 ontwerp-beleidsregels met toelichting voor een ieder ter inzage hebben gelegd met de mogelijkheid een inspraakreactie aan hen kenbaar te maken; - van deze mogelijkheid schriftelijk gebruik is gemaakt door: a. MoNet, namens de vijf mobiele netwerkoperators (KPN, Orange, Telfort, T-Mobile en Vodafone) – brief ongedateerd; ontvangen 21 juni 2005; b. Bewonersgroep Kranenburg, Sportvereniging Ratti, bestuur basisschool De Kraanvogel en Belangenvereniging het Kranenburgs Belang – gezamenlijke brief van 20 juni, ontvangen 22 juni 2005; - Monet tevens mondeling heeft ingesproken tijdens de behandeling van de ontwerpbeleidsregels in de raadscommissie Beleidsontwikkeling op 9 juni 2005;- zij ten aanzien van de ingebrachte zienswjzen overwegen en concluderen overeenkomstig de aan dit besluit gehechte Inspraaknota van 23 augusus 2005; gelet op de Monumentenwet en de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de volgende

BELEIDSREGEL VOOR DE BEOORDELING VAN VERZOEKEN OM VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN GSM- EN UMTS-ANTENNE(DRAGER)S OP, IN OF AAN GEMEENTELIJKE- EN RIJKSMONUMENTEN.

Artikel 1 Begripsbepalingen

antennedrager: antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne; antenne-installatie: installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie; basisstation: samenstelsel van antenne, antennedrager en apparatuurkast

GSM: Global System for Mobile communication UMTS: Universal Mobile Telecommunications System

Artikel 2 Weigeren vergunning

Burgemeester en wethouders verlenen geen monumentenvergunning voor het plaatsen van GSM- en/of UMTS-antenne(drager)s op, in of aan gemeentelijke- en Rijksmonumenten, om Beleidsregels GSM- en UMTS-antennes op, in of aan monumenten negatieve esthetische-, constructieve- en/of bouwfysische effecten op de cultuur- en bouwhistorische waarden te voorkomen.

Artikel 3 Hardheidsclausule (artikel 4:84 Awb)

In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders gemotiveerd afwijken van bovenvermelde beleidsregel.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst op 23 augustus 2005.de secretaris,                           de burgemeester,P.C.M. van Gog                         H.L. van der Wende