Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Regeling commissies van advies aan het college 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling commissies van advies aan het college 2011
CiteertitelRegeling commissies van advies aan het college 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van dit besluit is de Verordening regelende de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de commissies van advies aan het college ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2014Artt. 1 t/m 3, 10 en 11

18-02-2014

zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-10126.html

Onbekend.
01-01-201427-02-2014Artt. 1, 2, 3, 10, 11

03-09-2013

Gemeenteblad 2013, 7

Onbekend
02-06-201101-01-2014nieuwe regeling

10-05-2011

Gemeenteblad, 25-05-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling commissies van advies aan het college 2011

Het college van Bunschoten

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet

Besluit vast te stellen:

De regeling commissies van advies aan het college 2011

Artikel 1 Instelling

Er zijn de volgende adviescommissies aan het college:

 • a.

  de marktcommissie;

 • b.

  de verkeerscommissie;

 • c.

  de woonruimtecommissie;

 • d.

  de museumhavencommissie;

 • e.

  de groencommissie.

Artikel 2 Taakomschrijving

 • 1.

  De marktcommissie heeft tot taak het college te adviseren over alle zaken die de markt betreffen;

 • 2.

  De verkeerscommissie heeft tot taak het college te adviseren over de bevordering van de verkeersveiligheid in de gemeente; zij brengt in dat verband adviezen uit over verzoeken van burgers over het nemen van bepaalde verkeersmaatregelen en houdt een maandelijks spreekuur voor burgers;

 • 3.

  De woonruimtecommissie heeft tot taak:

  • a.

   het houden van spreekuur om urgentieaanvragen van ingeschreven woningzoekenden te behandelen. Het gaat daarbij om zowel medische - als sociale urgenties voor (vervangende) woonruimte;

  • b.

   het college te adviseren over urgentieaanvragen overeenkomstig de Huisvestingsverordening en het college te adviseren over de woonruimteverdeling en over het volkshuisvestingsbeleid in algemene zin;

 • 4.

  De museumhavencommissie heeft tot taak het college te adviseren over het innemen van ligplaatsen in de Oude Haven.

 • 5.

  De Groencommissie heeft tot taak:

  • a.

   Het college vrijblijvend te adviseren bij het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning bijaanvraag tot het vellen van een houtopstand, waarvan bomen op de bomenlijst staan;

  • b.

   Adviseren bij prioriteiten van de te nemen maatregelen om tot een gezond en duurzaam bomenbestand te komen;

  • c.

   Adviseren ten opzichte van specifieke verzoeken die buiten het bomenbeleid vallen;

  • d.

   Adviseren een boom wel of niet te behouden als deze tussen de 1 en 2 meter van de erfgrens staat.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De marktcommissie bestaat uit:

  • a.

   een voorzitter die door het college uit zijn midden wordt benoemd; het college benoemt ook een lid die bij afwezigheid van de voorzitter deze vervangt,

  • b.

   drie leden, te weten twee marktkooplieden, aan te wijzen door de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, en één vertegenwoordiger van de plaatselijke middenstand, aan te wijzen door de Christelijke Middenstands Vereniging, door het college te benoemen.

 • 2.

  De verkeerscommissie bestaat uit:

  • a.

   een voorzitter die door het college uit zijn midden wordt benoemd; het college benoemt ook een lid die bij afwezigheid van de voorzitter deze vervangt,

  • b.

   vier leden, te weten één vertegenwoordiger van de politie Regio Utrecht district Eemland Noord, één vertegenwoordiger van VVN afdeling Bunschoten,aangewezen door het bestuur van VVN afdeling Bunschoten, en twee burgerleden, niet zijnde ambtenaar door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt, door het college te benoemen.

 • 3.

  De woonruimtecommissie bestaat uit:

  • a.

   vier burgerleden uit de plaatselijke bevolking, niet zijnde ambtenaar door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt, door het college te benoemen; de te benoemen leden dienen zo goed mogelijk een afspiegeling te vormen van de plaatselijke bevolking

  • b.

   een voorzitter die uit het midden van de leden van de woonruimtecommissie wordt aangewezen; de woonruimtecommissie benoemt tevens een lid van de commissie die bij afwezigheid van de voorzitter, deze vervangt.

 • 4.

  De museumhavencommissie bestaat uit:

  • a.

   Een voorzitter, tevens lid, te weten de ambtenaar door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt, belast met het taakveld cultuurhistorie en erfgoed. De museumhavencommissie benoemt tevens uit haar midden een vervangend voorzitter

  • b.

   Twee leden, te weten een vertegenwoordiger van de vereniging ‘De Bruine Vloot’ en een vertegenwoordiger van de ‘Stichting Erfgoed & Toerisme in oprichting.’

 • 5.

  De Groencommissie bestaat uit:

  • a.

   Een voorzitter die door het college uit zijn midden wordt benoemd; het college benoemt ook een lid die bij afwezigheid de gekozen voorzitter vervangt.

  • b.

   Vier leden, een ambtenaar van de afdeling Groen, een externe adviseur en twee burgerleden, niet zijnde ambtenaar door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt door het college te benoemen.

 • 6.

  Aan een commissie kunnen voor één of meerdere vergaderingen worden toegevoegd:

  • -

   één of meerdere ambtenaren, aan te wijzen door de secretaris van de commissie;

  • -

   één of meerdere externe deskundigen, die daartoe door de voorzitter, dan wel op verzoek van tenminste twee leden van een commissie worden uitgenodigd.

Artikel 4 Zittingsduur, benoeming en ontslag

 • 1.

  De voorzitter en de niet- burgerleden van een adviescommissie worden voor vier jaar benoemd; burgerleden worden voor een periode van zes jaar benoemd en kunnen maximaal één keer voor een periode van zes jaar herbenoemd worden.

 • 2.

  Burgerleden treden af volgens een door de commissie op te stellen rooster van aftreden; uitgangspunt hierbij is dat éénmaal per twee jaar twee burgerleden van een commissie aftreden.

 • 3.

  Commissieleden kunnen tussentijds ontslag nemen. Dit doen zij door dit schriftelijk het college kenbaar te maken.

 • 4.

  Een vacature in een adviescommissie wordt zo spoedig mogelijk opgevuld.

 • 5.

  De eerste benoeming vindt plaats volgens het door de commissie opgestelde rooster van aftreden.

Artikel 5 Secretaris

Het college benoemt op voorstel van de gemeentesecretaris een secretaris en een plaatsvervangend secretaris van een commissie.

Artikel 6 De voorzitter

 • 1.

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van deze verordening;

  • d.

   wat de wet of deze verordening hem verder opdraagt.

 • 2.

  Hij verleent het woord, formuleert de conclusies waarover advies zal worden uitgebracht en deelt het advies van de commissie mee.

 • 3.

  Op verzoek van een commissielid deelt de voorzitter de visie van dit commissielid mee.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  Elke commissie vergadert zo dikwijls als dit door de voorzitter noodzakelijk wordt geacht, of door tenminste twee leden schriftelijk en met opgave van redenen aan de voorzitter wordt gevraagd. Indien de vergadering is gevraagd door het vereiste aantal leden, wordt zij gehouden binnen veertien dagen, na het schriftelijk verzoek.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt dag en uur van de vergadering.

 • 3.

  De voorzitter zorgt dat elk lid van een commissie, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste één week voor het houden van de vergadering, schriftelijk wordt uitgenodigd. De te behandelen zaken worden op de uitnodiging vermeld.

 • 4.

  In spoedeisende gevallen kan aan de leden van de commissie schriftelijk advies gevraagd worden.

Artikel 8 Vergaderquorum

 • 1.

  Een commissie kan slechts beraadslagen of adviseren indien tenminste de helft van haar leden aanwezig is.

 • 2.

  Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter onder verwijzing naar dit artikel en met een tussentijd van tenminste 24 uur opnieuw een vergadering.

 • 3.

  Op de vergadering bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. Een commissie kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de eerdere vergadering was belegd, alleen beraadslagen of adviseren, indien tenminste de helft van haar leden aanwezig is.

Artikel 9 Advies

Na behandeling van het aanhangige voorstel of onderwerp brengen de leden van de commissie advies uit.

Artikel 10 Openbaarheid vergaderingen

 • 1.

  De woonruimtecommissie vergadert niet in het openbaar, tenzij de commissie anders beslist.

 • 2.

  De verkeerscommissie, de marktcommissie, de museumhavencommissie en de groencommissie vergaderen in het openbaar, tenzij de commissie anders beslist.

Artikel 11 Verslaglegging

 • 1.

  De secretaris zorgt voor verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  Het verslag houdt in:

  • a.

   de namen van de leden die aanwezig waren en de namen van de leden die afwezig waren en de namen van de overige aanwezigen als bedoeld in artikel 3.

  • b.

   een korte zakelijke weergave van het gesprokene;

  • c.

   het advies van de commissie;

  • d.

   op verzoek van een commissielid het advies van dit commissielid.

 • 3.

  Aan het einde van het verslag wordt een lijst met toezeggingen/vragen opgenomen, die in principe voor de volgende vergadering moeten zijn uitgezocht dan wel behandeld.

 • 4.

  Het verslag wordt vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris in de eerstvolgende vergadering.

 • 5.

  De verslagen van de verkeerscommissie en de marktcommissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders beslist.

 • 6.

  De verslagen van de verkeerscommissie, marktcommissie, de museumhavencommissie en de groencommissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders beslist.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als 'Regeling commissies van advies aan het college 2011”

Aldus besloten in de vergadering van het college van 10 mei 2011

-de secretaris- de voorzitter

-J.P.van Velden- M. van de Groep

De bekendmaking van dit besluit heeft plaatsgevonden door opname van deze verordening in het Gemeenteblad op 25 mei 2011 onder nummer 4. Dit besluit is in werking getreden op 2 juni 2011.