Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Bunschoten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie griffie gemeente Bunschoten
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie griffie gemeente Bunschoten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 83 lid 1 
 2. Gemeentewet, art. 107 t/m 107e 
 3. Gemeentewet, art. 156 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-201110-06-2020nieuwe regeling

27-10-2011

Gemeenteblad 2011, 13

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Bunschoten

De raad van de gemeente Bunschoten,

Gelet op artikel 83 lid 1, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

vast te stellen de ‘Verordening werkgeverscommissie voor de griffie gemeente Bunschoten'

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  de werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;

 • 2.

  tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 3.

  de werkgeverscommissie mandateert de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  de werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, en twee andere leden uit de raad bijvoorkeur één lid die lid is van een fractie die deelneemt aan het college en één lid uit de die lid is van een fractie die niet deelneemt aan het college;

 • 2.

  de leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad;

 • 3.

  het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a)

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b)

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c)

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van

  • d)

   de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  de voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en optreden als informant / adviseur.

 • 5.

  De werkgeverscommissie stelt de fractievoorzitters in de gelegenheid eventuele opvattingen met betrekking tot het functioneren van de griffie(r) kenbaar te maken;

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde en draagt zorg voor het secretariaat. Voor de secretariële en P&O-inhoudelijke ondersteuning van de werkgeverscommissie, kan naast de griffier een beroep worden gedaan op de afdeling Bestuurs en Managementondersteuning van de gemeente Bunschoten.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • 2.

  besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. Hierbij heeft de voorzitter ook stemrecht als lid van de commissie.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd. Verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn niet openbaar.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Bunschoten’.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bunschoten in zijn openbare vergadering van 27 oktober 2011

A.S. Dijkstra M. van de Groep

Griffier Voorzitter