Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Verordening Winkeltijden Buren 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden Buren 2015
CiteertitelVerordening Winkeltijden Buren 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015Wijziging

09-12-2014

Gemeenteblad van 17-12-2014, nummer 76191

Z13-24983

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden Buren 2015

 

 

 

Verordening Winkeltijden Buren 2015

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • ·

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • ·

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;

 • ·

  supermarkt: zelfbedieningswinkel waar hoofdzakelijk levensmiddelen worden verkocht;

 • ·

  grootschalige perifere detailhandel: detailhandel buiten de bebouwde kom van een dorp of stad met een minimale vloeroppervlakte van 2.500 vierkante meter.

Artikel 2. Algemene vrijstelling

 • 1.

  Van de in artikel 2, eerste lid sub a en sub b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden zijn vrijgesteld de winkels die behoren tot de volgende branches, categorieën of activiteiten:

  • a.

   winkels in musea;

  • b.

   cafetaria’s en winkels waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband worden verkocht;

  • c.

   winkels in bejaardencentra waarin uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften en bloemen en planten worden verkocht;

  • d.

   winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, tijdens openstellingsuren van die sportcomplexen.

  • e.

   verkoopactiviteiten op evenementen waarvoor op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend;

  • f.

   verkoop vanuit standplaatsen zoals bedoeld in artikel 5:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

  • g.

   winkels op campings en verkoop van producten nauw samenhangend met dagrecreatie op recreatiegebieden, tussen 9.00 uur en 17.00 uur;

 • 2.

  Van de in artikel 2, eerste lid sub a en sub b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling voor winkels welke gevestigd zijn in de oude kern van de plaats Buren binnen de ring van de Dreef, de Tielseweg en de Blatumsedijk, aan de noordzijde begrensd door de Aalsdijk.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1.

  Een ontheffing van artikel 2 eerste lid sub a en sub b van de Winkeltijdenwet kan enkel worden verleend voor:

  • a.

   één supermarkt per 15.000 inwoners;

  • b.

   één grootschalige perifere detailhandel per 15.000 inwoners.

 • 2.

  Aan de ontheffing van artikel 2 eerste lid sub a en sub b van de Winkeltijdenwet wordt de beperking verbonden dat:

  • a.

   de supermarkt geopend mag zijn tussen 16.00 uur en 22.00 uur;

  • b.

   de grootschalige perifere detailhandel geopend mag zijn tussen 12.00 uur en 17.00 uur.

 • 3.

  Een ontheffing van artikel 2 lid 1 sub c van de Winkeltijdenwet kan op aanvraag aan een ieder verleend worden.

 • 4.

  De ontheffing kan onder meer worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

 • 5.

  Bij meerdere gegadigden voor de ontheffingsmogelijkheid (zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel) krijgt elke gegadigde bij toerbeurt een ontheffing voor één kalenderjaar.

 • 6.

  Een verkregen ontheffing is overdraagbaar aan derden na toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 7.

  In geval van een voorgenomen overdracht als bedoeld in lid 6 van dit artikel doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maakt in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening

1.De Verordening Winkeltijden 1999 wordt ingetrokken.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Buren 2015