Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Castricum 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Castricum 2014
CiteertitelVerordening basisregistratie personen van de gemeente Castricum (Verordening BRP Castricum 2014)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBasisregistratie BRP

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-201406-01-2014Nieuwe regeling

03-07-2014

Gemeenteblad, 2014, 38598

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Castricum 2014

De raad van de gemeente Castricum

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Gezien het advies uit de raadscarrousel van 3 juli 2014

Gelet op de

• Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

• Wet bescherming persoonsgegevens

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende:

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Castricum 2014

 

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Castricum, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Castricum.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Castricum en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Castricum was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3.

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Castricum gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders stelt vast:

  a. de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  b. de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 • 2

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekkend tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  Deze Verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen van de gemeente Castricum (Verordening BRP Castricum 2014).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van donderdag 3 juli 2014.

De griffier,                                     De voorzitter,

mevrouw mr. V. Hornstra                de heer drs. A. Mans