Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014
CiteertitelNadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Castricum 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren, artikel 10, lid 2
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 3:4, lid 2
 3. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201519-12-2019Nieuwe regeling.

16-12-2014

gmb-2014-78794

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum,

Overwegende dat het wenselijk is om een regeling vast te stellen met het oog op een zorgvuldige afdoening van eventuele aanvragen voor nadeelcompensatie voor situaties als bedoeld in artikel 10, lid 2 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Castricum 2014 (hierna aan te duiden als: “de AVOI”);

Gelet op artikel 10, lid 2, van de AVOI alsmede artikel 3:4, lid 2 en het bepaalde in Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Vast te stellen de volgende:

Een regeling over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen ten aanzien van in de openbare ruimte aanwezige kabels en/of leidingen die ten dienste staan van een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen (met uitzondering van kabels als bedoeld in de Telecommunicatiewet).

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1. Inleidende bepalingen

Artikel 1

De begripsbepalingen van de AVOI zijn op deze regeling van toepassing tenzij daarvan nadrukkelijk wordt afgeweken door het bepaalde in artikel 2.

Artikel 2

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  instemmingsbesluit: een instemmingsbesluit als bedoeld in de AVOI;

 • b)

  vergunning: een vergunning die voor het in werking treden van de AVOI is verleend;

 • c)

  kabel(s) en/of leiding(en): kabel(s) en/of leiding(en) als bedoeld in de AVOI, met uitzondering

 • d)

  van kabels als bedoeld in de Telecommunicatiewet;

 • e)

  nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen: het nemen van maatregelen

 • f)

  ten aanzien van kabels en/of leidingen, waaronder het verplaatsen;

 • g)

  aanvraag: een aanvraag voor het nemen van een besluit aangaande nadeelcompensatie;

 • h)

  belanghebbende: netbeheerder als bedoeld in artikel 1, onderdeel l van de AVOI;

 • i)

  schadebedrag: financieel nadeel dat de belanghebbende lijdt als gevolg van een besluit van het college van burgemeester en wethouders tot het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen (inclusief eventueel door belanghebbende aan derden verschuldigde BTW);

 • j)

  nadeelcompensatie: het bedrag dat op basis van deze regeling als schadevergoeding wordt toegekend aan de belanghebbende;

 • k)

  openbare ruimte: openbare gronden als bedoeld in artikel 1, onderdeel o van de AVOI;

 • l)

  aanwijzing: aanwijzing ingevolge artikel 10, lid 2, van de AVOI.

Artikel 3
 • 1.

  Voor de uitvoering van werken en werkzaamheden als bedoeld in deze regeling is, gelet op het bepaalde in de AVOI, een voorafgaande instemmingsbesluit vereist.

 • 2.

  Deze regeling is niet van toepassing bij het bouwrijp maken van gronden ten behoeve van derden of activiteiten niet behorende tot de taak van de gemeente.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders meldt aan de netbeheerder het voornemen tot het aanbrengen van wijzigingen in eigendom en ingebruikneming door derden van openbare gronden waarin zich kabels en/of leidingen bevinden.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders draagt in het geval zoals genoemd in lid 3, de zorg dat de ongestoorde ligging van kabels en/of leidingen wordt gehandhaafd door middel van het desgevraagd vooraf aan de netbeheerder verlenen van een recht van opstal voor die kabels en/of leidingen. De kosten voor het vestigen van een zakelijk recht van opstal komen in dat geval voor rekening van de netbeheerder. Het zakelijk recht zelf is om niet.

Hoofdstuk 2 Nadeelcompensatie

2.1. Nadeelcompensatie algemeen

Artikel 4

Indien een netbeheerder, als gevolg van een besluit als bedoeld in artikel 10, lid 2, van de AVOI, schade lijdt of zal lijden die redelijkerwijs niet of niet geheel tot het normale maatschappelijke risico kan worden gerekend en waarvan een vergoeding niet of niet voldoende is verzekerd, kent het college van burgemeester en wethouders hem op zijn verzoek een vergoeding toe.

Artikel 5

Het schadebedrag wordt berekend overeenkomstig de bepalingen in hoofdstuk 2 van deze regeling. Bij die berekening worden uitsluitend de kosten van uit en in bedrijf stellen, ontwerp & begeleiding, uitvoering en materiaal betrokken.

2.2. Nadeelcompensatie voor het geval de kabel en/of leiding van belanghebbende ligt in de openbare ruimte ( met instemming of vergunning )

Artikel 6: nadeelcompensatie binnen 5 jaar na aanleg

Indien de netbeheerder binnen vijf jaren na de datum van inwerkingtreding van het instemmingsbesluit of vergunning maatregelen moet nemen ten aanzien van kabels en/of leidingen op grond van een aanwijzing, bedraagt de nadeelcompensatie 100% van het schadebedrag.

Artikel 7: nadeelcompensatie tussen 6 en 30 jaar na aanleg

Indien de netbeheerder maatregelen moet nemen ten aanzien van kabels en/of leidingen op grond van een aanwijzing in de periode gelegen vanaf vijf tot en met dertig jaren, gerekend vanaf de datum van de inwerkingtreding van het betrokken instemmingsbesluit of vergunning, zal de gemeente 80% van het schadebedrag vanaf het 6e jaar tot 0% vanaf het 31e jaar (trapsgewijs) als nadeelcompensatie uitkeren volgens het schema weergegeven in bijlage 2. Het bedrag van de nadeelcompensatie is dan gelijk aan (een percentage van) de som van de kosten voor ontwerp & begeleiding, materiaalkosten, kosten voor het uit en in bedrijf stellen en de uitvoeringskosten.

Artikel 8: nadeelcompensatie vanaf 31 jaar na aanleg

Indien de netbeheerder maatregelen moet nemen ten aanzien van kabels en/of leidingen op grond van een aanwijzing na dertig jaar, gerekend vanaf de datum van de inwerkingtreding van zijn instemmingsbesluit of vergunning, wordt er geen nadeelcompensatie uitgekeerd.

2.3. Nadeelcompensatie ingeval de kabel en/of leiding van de belanghebbende niet ligt in de openbare ruimte

Artikel 9

De nadeelcompensatie bedraagt 100% van het schadebedrag (zie bijlage 3), indien:

 • a)

  de kabel en/of leiding van de netbeheerder is gelegen in of op de grond die hem krachtens het eigendomsrecht toebehoort, of;

 • b)

  de kabel en/of leiding ligt op basis van een ander zakelijk recht of;

 • c)

  op de kabel en/of leiding een gedoogplicht conform de Belemmeringenwet Privaatrecht rust.

Artikel 10

Rusten op de kabel en/of leiding van de netbeheerder geen van de rechten bedoeld in artikel 9, dan is het bedrag van de nadeelcompensatie gelijk aan de som van de kosten voor ontwerp en begeleiding en de uitvoeringskosten (zie bijlage 4). De materiaalkosten en de kosten voor het uit en in bedrijf stellen worden niet vergoed.

2.4. Algemene bepalingen bij vaststelling van nadeelcompensatie

Artikel 11

Het college van burgemeester en wethouders en de netbeheerder zullen bij het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen elkaars schade zo veel mogelijk beperken.

Artikel 12

Indien in bijzondere omstandigheden gronden aanwezig zijn om te concluderen dat redelijkerwijs een groter of kleiner gedeelte van het schadebedrag ten laste van de netbeheerder moet blijven dan uit de toepassing van de paragrafen 2.2. of 2.3. voortvloeit, kan het college van burgemeester en wethouders van de bepalingen van die paragrafen gemotiveerd afwijken.

Artikel 13
 • 1.

  Indien vanwege het werk sprake is van meerdere (tijdelijke) maatregelen, ten aanzien van dezelfde kabel en/of leiding, is op de eerste maatregel deze regeling (zoals aangegeven in paragraaf 2.2) van toepassing en komen de kosten van de overige maatregelen ten laste van de gemeente. Bedoeld worden meerdere verleggingen op dezelfde locatie van dezelfde kabel en/of leiding binnen een periode van 5 jaar.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op tijdelijke voorzieningen van fysieke aard, zoals extra kabel- en leidingvoorzieningen die worden opgeheven zodra de definitieve maatregelen zijn gerealiseerd in samenhang met de voortgang van het infrastructuurproject. Dit wordt niet gezien als (tijdelijke) maatregelen, maar als een noodzakelijke uitvoeringswijze.

Artikel 14

Geen nadeelcompensatie vindt plaats als in het instemmingsbesluit of vergunning een bepaling is opgenomen dat binnen een periode van vijf jaren na de datum van inwerkingtreding van het instemmingsbesluit of vergunning, het nemen van maatregelen ten aanzien van de desbetreffende kabel en/of leiding is te voorzien in verband met binnen die periode uit te voeren werkzaamheden in de openbare ruimte waarin, of waarop de kabel en/of leiding is gelegen en in deze periode daadwerkelijk een aanwijzing wordt gegeven.

Artikel 15

Als de aanwijzing niet wordt gegeven binnen de periode bedoeld in artikel 14 dan geldt het toepasselijke vergoedingsregime zoals in de paragrafen 2.2. of 2.3. van deze regeling is opgenomen.

Hoofdstuk 3 Bepalingen van procedurele aard

3.1. Vooroverleg

Artikel 16

Het college van burgemeester en wethouders streeft naar overeenstemming met de netbeheerder over het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen (een technisch adequate oplossing tegen de maatschappelijk laagste kosten), uitvoering en planning. Het college van burgemeester en wethouders voert hiertoe vooroverleg met de netbeheerder.

Artikel 17

Het college van burgemeester en wethouders neemt het besluit tot een schriftelijke aanwijzing voor het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen, op grond van de AVOI, zo mogelijk op basis van overeenstemming zoals bereikt in het vooroverleg, als bedoeld in artikel 16. In het besluit is een omschrijving van het werk opgenomen met vermelding van het nemen van noodzakelijke maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen. Indien sprake is van aanwezige kabels en/of leidingen die niet noodzakelijk verlegd moeten worden zal de netbeheerder de gelegenheid krijgen om op eigen kosten die kabels en/of leidingen te vervangen of te verwijderen.

3.2. Verzoek om vaststelling nadeelcompensatie

Artikel 18
 • a)

  De belanghebbende dient bij het indienen van een verzoek aan te tonen op welke datum instemmingsbesluit of vergunning is verleend voor het aanleggen van de desbetreffende kabel en/of leiding.

 • b)

  Indien niet kan worden aangetoond op welke datum instemmingsbesluit of vergunning is verleend dan wel op welke datum het leggen is aangevangen, wordt ervan uitgegaan dat de betreffende kabel en/of leiding langer dan dertig jaar in de grond aanwezig is.

Artikel 19

Belanghebbende dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een termijn van vijf jaar nadat hij een aanwijzing heeft gekregen tot het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek in om vaststelling van nadeelcompensatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het formulier, opgenomen in bijlage 1.

Artikel 20

Het verzoek bevat – onverminderd het bepaalde in artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht – ten minste:

 • a)

  een verwijzing naar de aanwijzing van het college van burgemeester en wethouders aan de netbeheerder tot het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen;

 • b)

  een naar kostensoort gespecificeerde opgave van het schadebedrag aan de hand van het model opgenomen in bijlage 1;

 • c)

  de hoogte van de nadeelcompensatie waarop belanghebbende aanspraak maakt.

3.3. Besluit vaststelling nadeelcompensatie

Artikel 21
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders neemt binnen acht weken na indiening van het verzoek een besluit:

  • a)

   om het verzoek buiten behandeling te laten indien dit is ingediend na de termijn genoemd in artikel 19;

  • b)

   om het verzoek buiten behandeling te laten indien dit naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders niet of onvoldoende is onderbouwd en nadat de netbeheerder in de gelegenheid is gesteld het verzuim te herstellen binnen een termijn van vier weken nadat het verzuim is kenbaar gemaakt aan netbeheerder;

  • c)

   om het verzoek om nadeelcompensatie geheel of gedeeltelijk toe te kennen;

  • d)

   om het verzoek af te wijzen.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan deze termijn eenmalig met acht weken verdagen.

3.4. Betaling nadeelcompensatie

Artikel 22
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het vaststellen van de keuze voor een vaste prijs of op basis van voor- en nacalculatie.

 • 2.

  Indien nadeelcompensatie is bepaald op basis van een vaste prijs dient de belanghebbende na gereedkomen van de werkzaamheden en nadat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten op het verzoek om nadeelcompensatie een factuur in ter hoogte van het bedrag aan nadeelcompensatie en vindt uitbetaling plaats binnen 30 dagen nadat de factuur is ingediend.

 • 3.

  Indien nadeelcompensatie is bepaald op basis van voor- en nacalculatie dient na vaststelling van de definitieve nadeelcompensatie en nadat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten op het verzoek om nadeelcompensatie de belanghebbende een factuur in ter hoogte van het bedrag aan nadeelcompensatie en vindt uitbetaling plaats binnen 30 dagen nadat de factuur is ingediend.

Hoofdstuk 4 Kostentechnische bepalingen

4.1. Algemeen

Artikel 23

De hoogte van de kosten voor het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen wordt vastgesteld op basis van de hierna volgende bepalingen. De kosten worden vastgesteld aan de hand van werkelijke kosten voor het nemen van de maatregelen. De kosten worden onderscheiden in:

 • -

  kosten van ontwerp en begeleiding;

 • -

  kosten van uit en in bedrijfstellen;

 • -

  kosten van uitvoering;

 • -

  kosten van materiaal.

4.2. Kosten van ontwerp en begeleiding

Artikel 24
 • 1.

  Onder kosten van ontwerp en begeleiding worden verstaan de kosten van werkzaamheden voorafgaand aan en tijdens de uitvoering. Het gaat om kosten van:

  • -

   overleg en correspondentie;

  • -

   directievoering en toezicht houden;

  • -

   detailengineering en daaruit voortvloeiende uitvoerende werkzaamheden;

  • -

   verplichtingen vanuit wet- en regelgeving;

  • -

   juridisch vrij maken van tracé;

  • -

   kosten ten behoeve van aanbesteden werk;

  • -

   kosten van benodigde instemmingsbesluiten en leges.

 • 2.

  Voor de kosten van ontwerp en begeleiding hanteert het college van burgemeester en wethouders redelijkerwijs een vast percentage van de totale kosten van uit en in bedrijf stellen, uitvoering en materiaal zoals genoemd in artikel 25, artikel 26 en artikel 27

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders hanteert de volgende vaste percentages:

Projectkosten van de posten zoals bedoeld in artikel 25, 26 en 27

Vast % voor kostenposten ontwerp enbegeleiding

Tot en met € 20.000,-

20%

Boven € 20.000,-

15%

4.3. Kosten van uit en in bedrijfstellen

Artikel 25

Onder de kosten van het uit en in bedrijfstellen worden verstaan:

 • -

  kosten van het spannings- of productloos maken van de kabel en/of leiding alsmede de kosten van het weer in bedrijf stellen van de kabel en/of leiding;

 • -

  kosten samenhangend met tijdelijke voorzieningen van operationele aard rechtstreeks verband houdende met het uit- en in bedrijfstellen.

4.4. Uitvoeringskosten

Artikel 26

Onder uitvoeringskosten worden verstaan:

 • -

  kosten van civieltechnische, bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden;

 • -

  kosten samenhangend met het verwijderen van verlaten kabels en/of leidingen;

 • -

  kosten van constructieve en bijzondere voorzieningen;

 • -

  kosten van tijdelijke voorzieningen van fysieke aard.

4.5. Materiaalkosten

Artikel 27

Onder materiaalkosten worden verstaan de kosten van bedrijfseigen materialen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de functie van de kabel en/of leiding en daarvoor noodzakelijke beschermingsconstructies.

4.6. Bundeling werkzaamheden

Artikel 28

Indien sprake is van het bundelen van werkzaamheden van verschillende netbeheerders geeft de belanghebbende het college van burgemeester en wethouders inzicht in de verdeling van het gezamenlijke financiële nadeel.

Hoofdstuk 5 Overige en slotbepalingen

Artikel 29
 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op werken en werkzaamheden waarover op het moment van de inwerkingtreding van deze regeling geen overeenkomst aangaande nadeelcompensatie geldt tussen gemeente en belanghebbende.

 • 2.

  Deze regeling is niet van toepassing op werken en werkzaamheden van belanghebbende, indien de gemeente van de belanghebbende precario heft voor het hebben van kabels en leidingen in gemeentegrond.

 • 3.

  Deze regeling is niet van toepassing op het gemeentelijke rioleringsnet.

Artikel 30

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking.

Artikel 31

De regeling wordt aangehaald als:

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Castricum 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

16 december 2014.

De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage 1

Kostenspecificatie

Bijlage 2

Schaderegeling voor kabels en/of leidingen die liggen in openbaar gebied. Het bedrag van de nadeelcompensatie is dan gelijk aan (een percentage van) de som van de kosten voor ontwerp & begeleiding, materiaalkosten, kosten voor het uit en in bedrijf stellen en de uitvoeringskosten.

Bijlage 3

Schadevergoedingsregime voor kabels en/of leidingen die niet liggen in de openbare ruimte, met zakelijke recht, grondeigendom of BP-gedoogplicht.

Bijlage 4

Schadevergoedingsregime voor kabels en/of leidingen die niet liggen in openbare ruimte, zonder zakelijk recht, eigendom of BP-gedoogplicht.