Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Reglement commissie Van werk naar werk gemeente Coevorden 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement commissie Van werk naar werk gemeente Coevorden 2015
CiteertitelReglement commissie Van werk naar werk gemeente Coevorden 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10d:23 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingovereenkomst (CAR-UWO);

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-201601-01-2015Nieuwe regeling

08-09-2015

Elektronisch gemeenteblad Coevorden 09-05-2016

N.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement commissie Van werk naar werk gemeente Coevorden 2015

Het college van burgemeester en wethouders en de werkgeverscommissie van Coevorden;

overwegende dat:

ten aanzien van de Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid een nader reglement voor de paritaire toetsingscommissie dient te worden vastgesteld;

dit reglement dient ter uitvoering van het bepaalde in artikel 10d:23 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingovereenkomst (CAR-UWO);

de paritaire commissie eveneens werkzaamheden zal verrichten voor de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn.

gezien de instemming van de commissie voor georganiseerd overleg d.d. 1 juni 2015;

gelet op het bepaalde in artikel 10d:24, lid 4 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingovereenkomst (CAR-UWO)

b e s l u i t :

vast te stellen het navolgende Reglement commissie Van werk naar werk

 

SAMENSTELLING COMMISSIE

Artikel 1.1
 • 1.

  Het college stelt een commissie in als bedoeld in artikel 10d:24 CAR-UWO.

 • 2.

  De commissie bestaat uit:

  • ·

   een door de leden aan te wijzen onafhankelijk voorzitter;

  • ·

   een lid aan te wijzen door het college;

  • ·

   een lid, aan te wijzen door de werknemersgeleding.

 • 3.

  Leden van deze commissie kunnen geen deel uitmaken van de bezwaarschriftencommissie wanneer hun objectiviteit in het geding zou kunnen komen door enige betrokkenheid, direct of indirect, bij de zaak van de medewerker waarover de commissie adviseert.

 • 4.

  Voor de leden genoemd bij b en c en lid 3 wordt een plaatsvervanger benoemd, bij verhindering van de voorzitter bepalen de overige leden wie als onafhankelijk voorzitter optreedt. Dat lid zal worden vervangen door de plaatsvervanger.

Artikel 1.2
 • 1.

  De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris van de gemeente die de commissie om advies vraagt.

 • 2.

  De ambtelijk secretaris is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Artikel 2.1

De commissie heeft als taak het college desgevraagd te adviseren:

 • 1.

  over de naleving van tussen het college en de ambtenaar gemaakte afspraken in het kader van het Van werk naar werk-contract;

 • 2.

  over eventuele verlenging van het Van werk naar werk-contract, zoals bedoeld in artikel 10d:22 Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingovereenkomst (CAR-UWO);

 • 3.

  over geschillen voortvloeiend uit het Van werk naar werk-contract.

Artikel 2.2

Een verzoek om advies als bedoeld in artikel 2.1 kan worden gedaan door of namens het college of door de betrokken ambtenaar. Het verzoek wordt schriftelijk en gemotiveerd ingediend.

Artikel 2.3

De commissie brengt een zwaarwegend advies uit.

WERKWIJZE

Artikel 3.1
 • 1.

  De commissie kan belanghebbenden en bij de voorbereiding en uitvoering van het Van werk naar werk-contract betrokkenen horen.

 • 2.

  De belanghebbenden kunnen zich laten bijstaan.

Artikel 3.2

Het college en de betrokken ambtenaar zijn verplicht alle gevraagde informatie te verschaffen aan de commissie.

Artikel 3.3
 • 1.

  De vergaderingen zijn niet openbaar.

 • 2.

  Van de vergaderingen van de commissie wordt een verslag gemaakt.

Artikel 3.4

De commissie brengt haar gemotiveerd advies, met medezending van het verslag zoals bedoeld in artikel 3.3, lid 2, schriftelijk uit, binnen vier weken na de aanvraag daartoe.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 4.1
 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als Reglement commissie Van werk naar werk gemeente Coevorden 2015

 • 2.

  Deze regeling wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van ……. 2015

Coevorden, 8 september 2015 Coevorden, 25 februari 2016

Burgemeester en wethouders van Coevorden, De werkgeverscommissie van Coevorden,

De secretaris, de burgemeester, de voorzitter,

Mr. M.N.J. Broers B.J. Bouwmeester J. Slomp