Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Monumentenverordening gemeente Coevorden 1999

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMonumentenverordening gemeente Coevorden 1999
CiteertitelMonumentenverordening gemeente Coevorden 1999
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpruimtelijke ordening en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding zover deze verordening betrekking heeft op beschermde gemeentelijke monumenten is bij benadering ingevuld wegens ontbreken van gegevens.

De datum inwerkingtreding voor zover deze verordening betrekking heeft op beschermde rijksmonumenten is onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Monumentenwet 1988, art. 12, 14 en 15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2010art. 1; art. 3 tot en met 13 vervallen; art. 14, lid 1; art. 15; art 16 tot en met 18 vervallen; Wijzigingen i.v.m. inwerkingtreding Wabo en deregulering.

23-09-2010

CoevordenHuisAanHuis 29-09-2010

13 september 2010, nr. 749

Tekst van de regeling

Intitulé

Monumentenverordening gemeente Coevorden 1999

 

De raad van de gemeente Coevorden,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

3 december 1999, bijlage no.162;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 12, 14 en 15 van de Monumentenwet 1988;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende:

Monumentenverordening gemeente Coevorden 1999

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Vervallen;

 • b.

  Vervallen;

 • c.

  Vervallen;

 • d.

  beschermd rijksmonument:

  onroerend monument, dat is ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers;

 • e.

  Vervallen;

 • f.

  monumentencommissie:

  de door de raad ingestelde commissie of aangewezen instantie, met als taak burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de

  Monumentenwet 1988, de verordening en het monumentenbeleid;

 • g.

  bevoegd gezag:

  bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene

  bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 2 Het gebruik van het monument

Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Hoofdstuk 2 Beschermde gemeentelijke monumenten

Paragraaf 1 De aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument en de registratie op de gemeentelijke monumentenlijst

Artikel 3 De aanwijzing tot beschermd gemeentelijk monument

Vervallen

Artikel 4 Termijn advies en aanwijzingsbesluit

Vervallen

Artikel 5 Mededeling

Vervallen

Artikel 6 Registratie op de gemeentelijke monumentenlijst

Vervallen.

Artikel 7 Wijzigen van de aanwijzing

Vervallen.

Artikel 8 Intrekken van de aanwijzing

Vervallen.

Paragraaf 2 Vergunningen tot wijziging of afbraak van beschermde gemeentelijke monumenten

Artikel 9 Verbodsbepaling

Vervallen.

Artikel 10 De aanvraag

Vervallen.

Artikel 11 Advies van de monumentencommissie en beslissing op de aanvraag

Vervallen.

Artikel 12 Kerkelijk monument

Vervallen.

Artikel 13 Intrekken van de vergunning

Vervallen.

Hoofdstuk 3 Beschermde rijksmonumenten

Artikel 14 Vergunning voor beschermd rijksmonument

 • 1.

  Het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijke aanvraag om

  vergunning voor een beschermd rijksmonument aan de monumentencommissie.

 • 2.

  De monumentencommissie adviseert schriftelijk over de aanvraag binnen acht weken na de datum van verzending van het afschrift.

 • 3.

  Bij overschrijding van de in het tweede lid genoemde termijn wordt de monumentencommissie geacht geadviseerd te hebben.

Hoofdstuk 4 Schadevergoeding

Artikel 15 Schadevergoeding

Vervallen.

Hoofdstuk 5 Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 16 Strafbepaling

Vervallen.

Artikel 17 Opsporingsbevoegdheid

Vervallen.

Artikel 18 Binnentreden

Vervallen.

Artikel 19 Inwerkingtreding

 • 1.

  Voor zover deze verordening betrekking heeft op beschermde gemeentelijke monumenten treedt zij in werking op de dag dat bekendmaking plaats vindt.

 • 2.

  De monumentenverordening, vastgestelde bij besluit van de gemeenteraad van Dalen

  d.d. 25 juni 1991 en van de gemeenteraad van Oosterhesselen d.d. 9 maart 1993, voor zover het betreft bepalingen over gemeentelijke monumenten, vervalt op de dag dat bekendmaking plaats vindt.

 • 3.

  Voor zover deze verordening betrekking heeft op beschermde rijksmonumenten, treedt zij in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Monumentenwet 1988.

 • 4.

  De monumentenverordening, vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van Dalen

  d.d. 25 juni 1991 en de gemeenteraad van Oosterhesselen d.d. 9 maart 1993, voor zover het betreft bepalingen over beschermde rijksmonumenten, vervalt op de datum waarop het derde lid toepassing vindt.

Artikel 20 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Monumentenverordening gemeente Coevorden 1999'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 1999

De raad voornoemd,

, voorzitter

, secretaris