Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening Doe-Mee-Pas gemeente Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Doe-Mee-Pas gemeente Coevorden
CiteertitelVerordening Doe-Mee-Pas gemeente Coevorden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpSociale voorzieningen en werkgelegenheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 108 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2018nieuwe regeling

10-07-2018

gmb-2018-166487

2018/1463

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Doe-Mee-Pas gemeente Coevorden

Nr. 2018/1463

 

De gemeenteraad van Coevorden;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden, bijlagenr. 1463;

 

gelet op artikel 108 jo 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de Verordening Doe-Mee-Pas gemeente Coevorden.

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begripsbepalingen van de Participatiewet zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in lid 1 wordt in deze verordening verstaan onder:

  • a.

   inwoner: degene die als ingezetene in de basisregistratie personen bij onze gemeente is ingeschreven;

  • b.

   verzoeker: een inwoner die zich tot het college heeft gewend in het kader van de Doe-Mee-Pas;

  • c.

   Doe-Mee-Pas: de pas die beoogt een sociaal-culturele en/of sportieve activiteit te bevorderen om mee te kunnen doen in de samenleving.

  • d.

   pashouder: de rechthebbende aan wie de Doe-Mee-Pas is toegekend.

 

Artikel 2. Rechthebbende

Inwoners van onze gemeente kunnen voor een Doe-Mee-Pas in aanmerking komen, indien het (gezins)inkomen niet meer bedraagt dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

 

Artikel 3. Doe-Mee-Pas

 • 1.

  Het college kan aan een rechthebbende zoals bedoeld in artikel 2 een Doe-Mee-Pas voor bepaalde of onbepaalde tijd verstrekken.

 • 2.

  De Doe-Mee-Pas geeft recht op korting, deelname, toegang tot sport- of culturele activiteiten bij aan de Doe-Mee-Pas deelnemende organisaties.

 • 3.

  Het college stelt het model van de Doe-Mee-Pas vast.

 

Artikel 4. Lijst met deelnemende organisaties

 • 1.

  Het college stelt een lijst met deelnemende organisaties vast.

 • 2.

  De lijst wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en door plaatsing op de website van de gemeente Coevorden.

 

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  Verzoeker kan een aanvraag voor de Doe-Mee-Pas schriftelijk indienen bij het Klant Contact Centrum van de afdeling Publieksservice van gemeente of digitaal via de website www.coevorden.nl.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere omstandigheden zonder schriftelijke aanvraag besluiten een Doe-Mee-Pas te verstrekken, indien aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan en de inzet van de Doe-Mee-Pas noodzakelijk wordt geacht.

 

Artikel 6. Besluit op aanvraag

 • 1.

  Het college besluit binnen 4 weken op een aanvraag zoals bedoeld in artikel 5.

 • 2.

  Het college weigert de aanvraag indien het (gezins)inkomen van verzoeker meer dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm bedraagt.

 • 3.

  De Doe-Mee-Pas wordt in natura verstrekt. De pashouder heeft geen recht op een financiële tegemoetkoming van het college of een organisatie die vermeld staat op de lijst als genoemd in artikel 4.

 • 4.

  De pashouder kan de pas inzetten bij organisaties die vermeld staan op de lijst als genoemd in artikel 4.

   

Artikel 7. Heronderzoek/intrekking/terugvordering

 • 1.

  Het college kan bij de pashouder van een Doe-Mee-Pas voor onbepaalde tijd jaarlijks controleren of deze nog aan de gestelde voorwaarden voldoet.

 • 2.

  Indien uit de controle blijkt dat de pashouder niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Doe-Mee-Pas, besluit het college tot intrekking van de Doe-Mee-Pas. De pashouder wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

 • 3.

  Het college kan de geldwaarde van de Doe-Mee-Pas bij ten onrechte verstrekking terugvorderen van de pashouder.

 • 4.

  Onverlet het bepaalde in lid 2 kan het college besluiten tot intrekking van de Doe-Mee-Pas indien:

  • a.

   De Doe-Mee-Pas niet wordt gebruikt.

  • b.

   De pashouder misbruikt maakt van de Doe-Mee-Pas.

  • c.

   De pashouder niet meewerkt aan een heronderzoek.

Artikel 8. Medewerkingsplicht

De pashouder is verplicht medewerking te verlenen aan het heronderzoek als genoemd in artikel 7.

 

Artikel 9. Informatieplicht

De pashouder is verplicht om direct en uit eigen beweging dan wel op verzoek van het college alle gegevens door te geven waarvan het hem duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn op het recht op de verstrekte Doe-Mee-Pas.

 

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan ten gunste van verzoeker een of meerdere bepalingen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van het bevorderen van deelname aan een sociaal-culturele of sportieve activiteit om mee te kunnen doen in de samenleving leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 11. Nadere regels

Het college kan nadere regels vaststellen voor de uitvoering van deze verordening.

 

Artikel 12. Overgangsbepaling

Doe-Mee-Passen die zijn verstrekt voor de inwerkingtreding van deze verordening worden aangemerkt als Doe-Mee-Passen zoals bedoeld in artikel 3 van deze verordening.

 

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Doe-Mee-Pas gemeente Coevorden.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 10 juli 2018.

 

 

De raad voornoemd,

 

Voorzitter, griffier,

 

B.J. Bouwmeester T. Kuipers-Meijering

 

Algemene toelichting

Op 31 januari 2017 heeft de gemeenteraad het beleidsplan ‘Ondersteuning minima 2017-2021’ vastgesteld. Met dit beleidsplan richten we ons op inwoners die door hun financiële situatie beperkt sociaal, cultureel of maatschappelijk kunnen meedoen en door hun financiële situatie moeilijker gebruik kunnen maken van hulp en ondersteuning. We vinden het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan sport- en culturele activiteiten. Meedoen is belangrijk om sociale vaardigheden te ontwikkelen, maar ook om eenzaamheid en sociale uitsluiting te voorkomen.

 

Om dit te bereiken kennen we de Doe-Mee-Pas. Met deze pas kunnen inwoners met een inkomen rond het sociaal minimum lid worden van sport- en culturele verenigingen. De Doe-Mee-Pas bestond al vanaf 2011 voor kinderen en 65-plussers. Met deze regeling maken we gebruik van de Doe-Mee-Pas mogelijk voor alle inwoners met een inkomen rond het sociaal minimum in onze gemeente.

 

Artikelsgewijze toelichting

Hieronder worden alleen de artikelen toegelicht die nadere uitleg behoeven.

 

Artikel 2. Rechthebbende

In artikel 2 wordt aangegeven onder welke voorwaarden een inwoner van onze gemeente in aanmerking komt voor een Doe-Mee-Pas.

 

Studenten

Studenten hebben geen recht op een Doe-Mee-Pas omdat zij aanspraak kunnen maken op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000, dan wel studiefinanciering ontvangen op grond van de genoemde wet.

 

Alleenstaande ouders

Bij alleenstaande ouders wordt naast de bijstandsnorm voor een alleenstaande rekening gehouden met het kindgebonden budget, dat wordt uitbetaald door Belastingdienst.

 

Artikel 4. Lijst met deelnemende organisaties

De lijst met deelnemende organisaties is te raadplegen via de website www.coevorden.nl/Doe-Mee-Pas.

 

Aangezien wij willen stimuleren dat alle kinderen kunnen zwemmen, bekostigen wij met de Doe-Mee-Pas ook een zwemdiploma A en/of B, te behalen bij een van de deelnemende organisaties.