Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Beleidsregel fietsverwijdering Coevorden 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel fietsverwijdering Coevorden 2018
CiteertitelBeleidsregel fietsverwijdering Gemeente Coevorden 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:24 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Coevorden/CVDR605710/CVDR605710_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2018nieuwe regeling

13-11-2018

gmb-2018-260711

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel fietsverwijdering Coevorden 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden

 

Overwegende, dat

 

- het in het belang van het uiterlijk aanzien van de openbare ruimte en de toegankelijkheid en bereikbaarheid van voetpaden en fietsstallingen, noodzakelijk wordt geacht om nadere regels te stellen ten aanzien van het verwijderen van verkeerd en of te lang gestalde (brom)fietsen, wrakken en (brom)fietswrakken;

- dat het college op 6 november 2018 het gebied heeft aangewezen waar verkeerd gestalde (brom) fietsen, wrakken en fietswrakken worden verwijderd;

 

Gelet op:

 

- het bepaalde in artikel 5:24 Algemene wet bestuursrecht;

- het bepaalde in artikel 5:12 lid 2 en 3 Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden 2017 Overlast van fiets of bromfiets;

- het collegeadvies, team Economie en Leefbaarheid, d.d. 1 november 2018;

 

Besluit:

 

- dat in het aangewezen gebied met borden wordt aangegeven dat fietsen in de rekken moeten worden geplaatst en niet langer dan tien dagen aaneengesloten mogen blijven staan;

- dat in het aangewezen gebied:

• de verkeerd gestalde (brom) fietsen verwijderd worden en dat dit plaatsvindt op grond van artikel 5:12 lid 3 onder b van de Algemene plaatselijke verordening Coevorden 2017 (hierna: APV);

• de fietsen of bromfietsen die in kennelijke staat van verwaarlozing of onvoldoende staat van onderhoud verkeren (artikel 5:12 lid 2 APV, hierna te noemen wrak) in daarvoor bestemde ruimten of plaatsen worden geplaatst;

- dat het gewenst is beleidsregels vast te stellen voor het verwijderen van fietsen op basis artikel 5:12 lid 2 en 3 APV in het aangewezen gebied (Stationsgebied);

- vast te stellen de “Beleidsregel fietsverwijdering gemeente Coevorden 2018”.

1. Algemeen
 • 1.

  Wekelijks – indien nodig vaker of minder vaak – worden verkeerd gestalde fietsen verwijderd uit het aangewezen gebied.

 • 2.

  Bij het aantreffen van fietsen of bromfietsen die in kennelijke staat van verwaarlozing of onvoldoende staat van onderhoud verkeren, deze te verwijderen uit het aangewezen gebied.

 • 3.

  De verwijdering wordt op de voor de eigenaar minst bezwarende manier uitgevoerd. Dit betekent dat zo weinig mogelijk schade aan een fiets wordt veroorzaakt als de fiets bijvoorbeeld voorzien is van een kettingslot dat voor verwijdering moet worden doorgeknipt. Het betekent ook dat goederen die bij de fiets zijn aangetroffen bewaard blijven en, als de rechtmatige eigenaar de fiets terugkrijgt, aan de eigenaar worden teruggegeven.

 • 4.

  De kosten van het verwijderen van de fietsen (toepassing bestuursdwang) worden op de overtreder verhaald.

 • 5.

  Alle verwijderde fietsen worden geregistreerd in BenKwijt.nl.

2. Verwijdering verkeerd geplaatste fietsen in aangewezen gebied (art. 5:12 lid 3 onder a APV)
 • 1.

  Fietsen die buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen onbeheerd worden aangetroffen worden verwijderd op grond van 5:24 Algemene wet bestuursrecht (bestuursdwang).

 • 2.

  Alvorens tot verwijdering over te gaan:

  • a.

   stelt een toezichthouder/Buitengewoon Opsporingsambtenaar (hierna: medewerker) per te verwijderen fiets een last onder bestuursdwang op;

  • b.

   plakt een medewerker op elke te verwijderen fiets een bekendmaking (bijvoorbeeld sticker) waarop wordt meegedeeld dat een last onder bestuursdwang is aangezegd aan de overtreder en dat de fiets binnen 4 uur moet worden verwijderd;

  • c.

   op de bekendmaking wordt de datum en het tijdstip van constatering en een volgnummer ingevuld;

  • d.

   verloopt ten minste 4 uur tussen het aanbrengen van de bekendmaking en het verwijderen van de fiets waarop deze bekendmaking is aangebracht;

  • e.

   wordt van elke te verwijderen fiets twee foto’s gemaakt (één van dichtbij en een overzichtsfoto). Uit de foto’s blijkt om welke fiets het gaat en waarom de fiets is verwijderd. Zo nodig worden extra foto’s genomen.

3. Verwijdering verwaarloosde fietsen uit aangewezen gebied (art. 5:12 lid 2 APV)
 • 1.

  Fietsen die buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen onbeheerd worden aangetroffen, worden verwijderd op grond van 5:24 Algemene wet bestuursrecht (bestuursdwang).

 • 2.

  Alvorens op grond van 5:24 Algemene wet bestuursrecht (bestuursdwang) tot verwijdering van wrakken over te gaan:

  • a.

   stelt een medewerker per te verwijderen wrak een last onder bestuursdwang op;

  • b.

   plakt een medewerker op elke te verwijderen wrak een bekendmaking (bijvoorbeeld sticker), waarop wordt meegedeeld dat een last onder bestuursdwang is aangezegd aan de overtreder en dat de fiets binnen 4 dagen moet worden verwijderd;

  • c.

   op de bekendmaking wordt de datum en het tijdstip van constatering en een volgnummer ingevuld;

  • d.

   verloopt ten minste 5 dagen tussen het aanbrengen van de bekendmaking en het verwijderen van de fiets waarop deze bekendmaking is aangebracht;

  • e.

   wordt van elke wrak twee foto’s gemaakt (één van dichtbij en één overzichtsfoto). Uit de foto’s blijkt om welke fiets het gaat en waarom de fiets is verwijderd. Zo nodig worden extra foto’s genomen.

4. Verwijdering fietswrakken (art. 5:12 lid 2 APV)
 • 1.

  Fietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren (fietswrakken) en die buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen onbeheerd worden aangetroffen, worden verwijderd op grond van 5:24 Algemene wet bestuursrecht (bestuursdwang).

 • 2.

  Alvorens op grond van 5:24 Algemene wet bestuursrecht (bestuursdwang) tot verwijdering van fietswrakken over te gaan:

  • a.

   stelt een medewerker per te verwijderen fietswrak een last onder bestuursdwang op;

  • b.

   plakt een medewerker op elke te verwijderen fietswrak een bekendmaking (sticker), waarop wordt meegedeeld dat een last onder bestuursdwang is aangezegd aan de overtreder en dat de fiets binnen 24 uur moet worden verwijderd;

  • c.

   op de bekendmaking wordt de datum en het tijdstip van constatering en een volgnummer ingevuld;

  • d.

   verloopt ten minste 24 uur tussen het aanbrengen van de bekendmaking en het verwijderen van de fiets waarop deze bekendmaking is aangebracht;

  • e.

   wordt van elk fietswrak twee foto’s gemaakt (één van dichtbij en één overzichtsfoto). Uit de foto’s blijkt om welke fiets het gaat en waarom de fiets is verwijderd. Zo nodig worden extra foto’s genomen.

5. Rapportage ’Verkeerd geparkeerde fiets’

De medewerker noteert in het rapport ’Verkeerd geparkeerde fiets’:

 • a.

  de datum en het tijdstip waarop het besluit is genomen en de bekendmaking aan de te verwijderen fiets is bevestigd en een volgnummer;

 • b.

  de datum en het tijdstip van verwijdering van de fiets;

 • c.

  de grondslag waarop de fiets is verwijderd;

 • d.

  de locatie waar de fiets is aangetroffen en op welke wijze de fiets is aangetroffen;

 • e.

  een beschrijving van de fiets (merk, dames-, heren- of kinderfiets, type, kleur, schade, bijzonderheden, conditie fiets);

 • f.

  of de fiets op slot stond;

 • g.

  of het slot is geforceerd/doorgeknipt;

 • h.

  eventuele goederen, die mede in bewaring zijn genomen;

 • i.

  bij het formulier worden de foto’s van de betreffende fiets gevoegd.

6. Bewaarplaats
 • 1.

  Voor verwijderde fietsen wordt een bewaarplaats aangewezen. Deze bewaarplaats wordt na vaststelling van deze beleidsregel voor drie maanden aangehouden. De medewerkers voeren verwijderde fietsen rechtstreeks af naar de bewaarplaats. Na 7 dagen worden de in lid 1 genoemde overgebracht naar de locatie van Ben Kwijt aan de Prins Hendrikweg 10 te Emmen.

 • 2.

  Het college wijst, na de in lid 1 genoemde periode van drie maanden, de locatie van Ben Kwijt aan de Prins Hendrikweg 10 te Emmen aan.

7. Afhalen van verwijderde fietsen
 • 1.

  Openingstijden van de bewaarplaats (voor de eerste drie maanden) worden bij aangewezen locatie en op www.coevorden.nl bekend gemaakt. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

 • 2.

  Openingstijden van Ben Kwijt in Emmen, Prins hendrikweg 10.

8. Bewaartermijn
 • 1.

  Verwijderde fietsen worden bij Ben Kwijt minimaal 13 weken opgeslagen. Na afloop van deze termijn, of zoveel eerder wanneer de kosten van toepassing bestuursdwang in verhouding tot de waarde van de fiets onevenredig hoog worden, kunnen de verwijderde en niet opgehaalde fietsen worden verkocht. Fietsen die bestempeld worden als wrakken zullen worden afgevoerd. Alle overige fietsen worden verkocht. Voor de verkoop vindt er een kijkochtend plaats in de bewaarplaats.

 • 2.

  In een register wordt bijgehouden wanneer welke fietsen zijn overgedragen.

9. Ophalen (brom)fiets

De medewerker laat bij de bewaarplaats de burger zijn of haar fiets zoeken. Als blijkt dat het meegebrachte fietssleuteltje op het slot past dan wordt er van uitgegaan dat die burger de rechtmatige eigenaar is. Als de burger niet het passende fietssleuteltje bij zich heeft, maar wel op een andere wijze kan aantonen, bijvoorbeeld met behulp van een factuur, dat hij of zij de rechtmatige eigenaar is, dan kan de fiets, na betaling van de kosten van bewaring, toch worden teruggegeven. De burger dient zich dan te legitimeren voordat de fiets wordt meegegeven.

10. Teruggave
 • 1.

  De rechtmatige eigenaar krijgt de fiets terug na betaling van de kosten van bestuursdwang. Dit is een vergoeding van € 30,– per fiets. Betaling dient per pin plaats te vinden bij de bewaarplaats. Als bij de verwijdering van de fiets het slot is stuk geknipt, dient desgewenst het slot te worden meegegeven.

 • 2.

  Als er betaald is, wordt een ontvangstbewijs in 2-voud ingevuld. De rechtmatige eigenaar tekent voor ontvangst van zijn fiets en eventuele slot en andere goederen. Eén exemplaar wordt overhandigd aan de eigenaar en het andere wordt behouden.

 • 3.

  Aan de rechtmatige eigenaar wordt het ingevulde ’Besluit verkeerd geparkeerde fiets’ of ingevulde’ Besluit wrak’ uitgereikt. Het rapport en de foto’s worden op verzoek nagezonden. Van dit alles wordt een kopie gemaakt.

11. Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘beleidsregel fietsverwijdering gemeente Coevorden 2018’.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 

 

 

Coevorden, 13 november 2018.

Het college van burgemeester en wethouders

Secretaris Burgemeester

B.M. de vries B.J. Bouwmeester