Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Volmachtsbesluit griffier en voorzitter Rekenkamercommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVolmachtsbesluit griffier en voorzitter Rekenkamercommissie
CiteertitelVolmachtsbesluit griffier en voorzitter Rekenkamercommissie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 171 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

12-11-2019

gmb-2019-310235

64856-2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Volmachtsbesluit griffier en voorzitter Rekenkamercommissie

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Coevorden, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

gelezen het voorstel van de afdeling Bedrijfsvoering, Team Advies & Middelen d.d. 22 oktober 2019;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 160 en 171 Gemeentewet;

 

besluiten:

 

Vast te stellen het Volmachtsbesluit griffier en voorzitter Rekenkamercommissie.

 

 

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Volmacht : de bevoegdheid tot het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling.

 

Artikel 2 Algemene bepaling

De gevolmachtigde kan enkel gebruik maken van zijn volmacht tot het aangaan van financiële verplichtingen voor zover daarin is voorzien in de begroting.

 

Artikel 3 Volmacht

 • 1.

  Het college en de burgemeester verlenen volmacht aan de griffier en de voorzitter van de rekenkamercommissie tot:

  • a.

   het besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen waaronder het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten binnen het taakveld van de griffie respectievelijk de rekenkamercommissie.

  • b.

   het ondertekenen van overeenkomsten ter uitvoering van privaatrechtelijke rechtshandelingen waartoe binnen het taakveld van de griffie respectievelijk de rekenkamercommissie krachtens mandaat is besloten.

 • 2.

  De volmacht, zoals bedoeld in lid 1 heeft geen betrekking op het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten. Ten aanzien van de griffier geldt dat deze daartoe (sub)volmacht kan krijgen op grond van artikel 1, lid 3 van de verordening werkgeverscommissie.

 

Artikel 4 Ondertekening

De namens de gemeente aangegane privaatrechtelijke overeenkomsten worden als volgt ondertekend:

Gemeente Coevorden

Functie gevolmachtigde

handtekening

Naam gevolmachtigde

 

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Volmachtsbesluit griffier en voorzitter Rekenkamercommissie’.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college

van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2019,

de secretaris, de burgemeester,

 

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester

 

De burgemeester van Coevorden,

 

B.J. Bouwmeester